Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4785. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »športno turistični park Janče Na suhem vrhu pri Prevaljah«, stran 13044.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06 in 19-popr./06) je župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »športno turistični park Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN):
Občina Prevalje je v letu 2004 sprejela »Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986–2000«.
Za navedeno območje je v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, bila predvidena izdelava lokacijskega načrta. V skladu s 3. točko 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1 v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski podrobni prostorski načrt.
Glede na dejstvo, da uvodoma navedeni prostorski akt še ni bil javno razgrnjen, bo postopek izdelave in sprejema le-tega potekal po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju v obliki občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja »Športno turističnega parka Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah«, ki bo obsegala gradnjo turističnih in športnih objektov (CC.SI-12111, –12112, –12120, –24110).
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta:
Ureditveno območje OPPN obsega jugozahodni del kmetije p.d. Janče, na zemljiščih parc. št. 251/1 (pretežni del) in 251/2 (celota), k.o. Suhi vrh.
Območje obdelave obsega velikost cca 2,50 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. Roki za pripravo OPPN:
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------------------------+------------------+
|Faza v postopku              |    Rok izvedbe|
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN       |   oktober 2007|
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava osnutka OPPN           |   november 2007|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |   december 2007|
|prostora                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN     |  januar, februar|
|                      |       2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |   februar 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb in |    marec 2008|
|predlogov                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |    april 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora|    april 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN     |     maj 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na občinskem   |    junij 2008|
|svetu                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN:
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20a, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. Financiranje priprave OPPN:
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor prostorskega posega.
7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (www.prevalje.si) ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-0005/2006-10
Prevalje, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost