Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4772. Sklep o zadržanju izvajanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem, stran 13020.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 – Odl. US: U-I-1/03-15, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04, 41/04 – ZVO-1) in Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/1999, 1/2001, 3/2002, 4/2003, 2/2007) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 6. redni seji dne 11. 10. 2007 sprejel
S K L E P
1. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in vnosa ukrepov za reševanje poplavne ogroženosti v prostorske akte občine ter izdelave Programa opremljanja zemljišč za gradnjo se zadrži izvajanje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2004, 3/2006) za območji morfoloških enot Zalog pri Cerkljah ND ZG S3 in Ravne KR RV M1.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
O b r a z l o ž i t e v:
V času zadnje naravne nesreče se je izkazalo, da je območje morfološke enote Zalog pri Cerkljah ND ZG S3 poplavno ogroženo. Zaradi tega je potrebno pristopiti k izdelavi hidrološko hidravlične študije, ki bo ocenila poplavno ogroženost in določila ustrezne ukrepe za reševanje poplavne ogroženosti. Da se prepreči oziroma zmanjša posledice nove naravne nesreče. Za območje morfološke enote Ravne KR RV M1 je potrebno izdelati Program opremljanja zemljišč za gradnjo zaradi opredelitve kompleksne zazidave. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da je potrebno za območji morfoloških enot Zalog pri Cerkljah ND ZG S3 in Ravne KR RV M1 zadržati izvajanje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2004, 3/2006) do izdelave hidrološko hidravlične in vnosa ukrepov za reševanje poplavne ogroženosti, izhajajoče iz hidrološko hidravlične študije ter izdelave Programa opremljanja zemljišča za gradnjo, v prostorske akte občine.
Št. 032-10/2006-45
Cerklje na Gorenjskem, dne 11. oktobra 2007
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost