Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 063-016/2004 Ob-28340/07 , Stran 6960
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e- pošta: info@smartno-litija.si. 2. Predmet prodaje: a) nezasedeno dvosobno stanovanje, z neto tlorisno površino po ISO 9836 v izmeri 58,01 m2, ki se nahaja v 1 ND večstanovanjskega objekta Ustje 21, Šmartno pri Litiji, stoječega na parc. št. 509/2, stanovanjska stavba 88 m2, dvorišče 52 m2, k.o. Šmartno, s pripadajočimi skupnimi deli in napravami ter sorazmernim delom zemljišča. Pripadajoča drvarnica, z idealnim deležem 1/3 zemljišča parc. št. 507/3 k.o Šmartno. Etažna lastnina še ni vzpostavljena, b) zemljišči parc. št. 491/7 njiva v izmeri 699 m2 in parc. št. 491/9 njiva v izmeri 5 m2, obe k.o. Štanga. Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj v kompletu. 3. Vrsta pravnega posla za vse predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. a) znaša 40.000,00 €; najnižji znesek višanja znaša 400,00 €, – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. b) znaša 35.200,00 €, najnižji znesek višanja znaša 400,00 €. Izklicni ceni za predmeta prodaje pod točko 2.a in točko 2.b ne vsebujeta zakonsko določenega davka, stroškov notarske overitve podpisa prodajalca, stroške cenitev in stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Vse naštete stroške nosi kupec. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek dne 6. 11. 2007 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 11. uri. Javno dražbo vodi Komisija za vodenje postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 6. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba. 7. Pravila dražbe: – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino. – Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost. – Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo kupnino, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša kupnine. – Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. – Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši Komisija takoj. – Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti. 8. Dražitelji morajo do vključno 5. 11. 2007 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, št. 01394-0100000193, sklic 0902007, z navedbo zaporedne številke nepremičnine (za vse predmete prodaje pod točko 2). Uspelemu dražitelju – kupcu se varščina všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se brezobrestno vrne v roku 10 dni po opravljeni dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca za nepremičnino pod točko 2.a, se bo uspelemu dražitelju varščina vrnila brezobrestno v roku 3 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice oziroma 3 dni po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 9. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnimi in finančnim premoženjem občine, s soglasjem župana Občine Šmartno pri Litiji, že začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti varščino brez obresti. 10. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo interesenti (domače pravne ali fizične osebe, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prislini predpisi RS). Interesenti morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje do ponedeljka 5. 11. 2007. Prijava se pošlje oziroma osebno dostavi na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji. Interesenti morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine za nepremičnino, ki jo dražijo, in priloženo številko lastnega osebnega računa oziroma TRR za primer vračila varščine; –  originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ne starejše od 30 dni od datuma dražbe (velja le za pravne osebe in s.p.); – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), ne starejše od 30 dni od datuma dražbe; – fotokopijo osebnega dokumenta (potni list oziroma osebna izkaznica, velja za fizične osebe); – davčno številko oziroma ID za DDV (za pravne osebe, s.p.); – EMŠO oziroma matično številko (za pravne osebe, s.p.); – telefonsko številko na kateri je dražitelj dosegljiv; – originalno dokazilo, da ima oseba pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe); – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. Dražitelji morajo na dan dražbe, pred njenim pričetkom, predložiti Komisiji naslednje dokumente: – originalno potrdilo o plačilu varščine (zgolj na vpogled); – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot zakoniti zastopnik pravne osebe); – v primeru, da dražitelj nastopa s pooblastilom, je ta dolžan predložiti: osebni oziroma drugi identifikacijski dokument in pisno notarsko overjeno pooblastilo. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. V primeru, da dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od pogodbe odstopil, Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko Občina Šmartno pri Litiji sklene pogodbe z naslednjim dražiteljem, ki je ponudil najvišjo ceno, zanj pa veljajo enaki pogoji kot za prvega dražitelja. Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec. 12. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva overitve podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji št.: 01394-0100000193, sklic: javna dražba. 13. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 14. Drugi pogoji: – nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – stanovanje, opredeljeno pod točko 2a, na katerem obstaja predkupna pravica solastnikov, bo Občina Šmartno pri Litiji, skladno z zakonom, pod enakimi pogoji in z enako kupnino kot jo bo ponudil najboljši dražitelj, ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30 dnevni rok za izjavo o uveljavljanju predkupne pravice. 15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, vsak dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba Nataša Dobravec, tel. 01/896-27-70.

AAA Zlata odličnost