Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, stran 13043.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06) Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) in Statuta Mestne občine Novo mesto MONM-UPB-1 (Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04 in 31/05 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka, in sicer se po novem glasi:
»Če taksni zavezanec ne prijavi taksnega predmeta ali taksa ni bila plačana, odredi inšpektorat preprečitev nadaljnje uporabe taksnega predmeta ali prisilno odstranitev taksnega predmeta preko izvajalca javne službe čiščenja javnih površin JP Komunala Novo mesto, d.o.o., na stroške taksnega zavezanca.«
3. člen
Spremeni se 16. člen, in sicer se po novem glasi:
»(1) Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije, kadar gre za obveščanje o svojih dejavnostih na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
– Mestna občina Novo mesto za akcije turističnega, športnega ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
(2) Zavezancem pod točkami 2. in 3., drugega odstavka 1. člena tega odloka se taksa ne obračuna na območju naslednjih ulic:
Breg, Cvelbarjeva ulica, Čitalniška ulica, Detelova ulica, Dilančeva ulica, Florjanov trg, Frančiškanski trg, Germova ulica, Glavni trg, Hladnikova ulica, Jerebova ulica (od št. 1 do št. 2), Jenkova ulica, Kapiteljska ulica, Kastelčeva ulica, Kosova ulica, Kratka ulica, K sodišču, Linhartova ulica, Mej vrti, Muzejska ulica, Prešernov trg, Pugljeva ulica, Rozmanova ulica (od št. 1 do križišča Rozmanove ulice s Hladnikovo ulico), Sokolska ulica, Streliška ulica, Strma pot, Strojarska pot, Šolska ulica, Vrhovčeva ulica in Župančičevo sprehajališče.«
4. člen
Spremeni se 17. člen in se po novem glasi:
»(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec za plačilo komunalne takse in ne ravna skladno z 9. in 15. členom tega odloka.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2002-1805
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost