Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4797. Zakon o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB3)
4798. Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZNSVS-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4799. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike

MINISTRSTVA

4800. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobovec-Kum (2006–2015)
4801. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013)
4802. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2007–2016)
4803. Seznam organizacij v živinoreji
4804. Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju

USTAVNO SODIŠČE

4805. Odločba o ugotovitvi, da sta 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, kolikor pod zaporedno številko 108 kategorizira lokalno cesto z oznako LK 186900 Pod gradom v delu, ki poteka po parc. št. 926/1 vl. št. 2070, k.o. Stražišče, in 8. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, kolikor pod zaporedno številko 280 kategorizira javno pot z oznako JP 688050 Pot v Torklo, ki poteka po parc. št. 918 vl. št. 2154, k.o. Stražišče, v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4806. Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva
4807. Odredba o določitvi Programa za vodenje socialno varstvenih zavodov

OBČINE

Bloke

4808. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Bloke

Cankova

4809. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru
4810. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4811. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4812. Odlok o spremembah Odloka o istovetnih simbolih in priznanjih Občine
4813. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah
4814. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
4815. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu
4816. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
4817. Pravilnik o podelitvi priznanj »Naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa ter perspektivni športniki Občine Cankova«
4818. Sklep o pomoči za novorojence
4819. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2007
4820. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Gor. Črnci
4821. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Cankova

Hrpelje-Kozina

4822. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

4823. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1

Kobilje

4824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje

Prevalje

4825. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel–Log_območje F«

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Razpisi delovnih mest

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti