Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4826. Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (OZ-UPB1)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4827. Sklep o imenovanju namestnice člana 5. okrajne volilne komisije VII. volilne enote

OBČINE

Beltinci

4828. Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za leto 2007

Benedikt

4829. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt

Cankova

4830. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova

Gorje

4831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2007 – rebalans II.

Grosuplje

4832. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Hodoš

4833. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2007

Ivančna Gorica

4834. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (uradno prečiščeno besedilo)

Kuzma

4835. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Ljubno

4836. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno

Metlika

4837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
4838. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika«
4839. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj«

Mirna Peč

4840. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mislinja

4841. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja

Murska Sobota

4842. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici

Oplotnica

4843. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2005
4844. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica
4845. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Oplotnica
4846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica

Podčetrtek

4847. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek

Straža

4848. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
4849. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža

Vipava

4850. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava

Vransko

4851. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007–2013

Vrhnika

4852. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici

Zagorje ob Savi

4853. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah

Zavrč

4854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Zreče

4855. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

116. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij in Zapisnika o podpisu Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (MKKODO)
117. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)

Vlada Republike Slovenije

118. Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
119. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Ukrajine o sodelovanju na vojaškem področju

Ministrstvo za zunanje zadeve

120. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike in prenehanju veljavnosti Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke Republike
121. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
122. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Bolgarije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih
123. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
124. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Peru o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih in službenih listov
125. Obvestilo o začetku veljavnosti Petega dodatnega protokola k Ustavi Svetovne poštne zveze
126. Obvestilo o začetku veljavnosti Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992) in Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992)
127. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov
128. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremenjenega dopolnilnega sporazuma med Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Vlado Republike Slovenije o zagotavljanju tehnične pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo Vladi Republike Slovenije
129. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti