Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4836. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno, stran 13224.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno je županja Občine Ljubno dne 12. 10. 2007 sprejela
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa županja Občine Ljubno začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno (v nadaljevanju OPN OL).
2. Priprava OPN OL je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO), ki ga je Občina Ljubno vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
3. Pravna podlaga za pripravo OPN OL so Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
4. Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor le ti niso z v nasprotju z ZPNačrt.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Ljubno)
1. Občina Ljubno je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO v zvezi s pripravo SPRO (št. 354-19-91/2004 z dne 21. 2. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud (zaključeno dne 31. 7. 2007);
– izdelava razvojnega programa podeželja 2007–2013, za območje občin Solčava, Luče, Ljubno, Zavod za pospeševanje razvoja podeželja in turizma, 2006;
– pridobitev strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora za območje občine Ljubno;
– izdelava strokovne podlage za območje Krajinskega parka Golte v občinah Ljubno, Mozirje in Rečica ob Savinji.
2. Predlog SPRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta po (OPN) na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. S OPN OL bo obravnavano celotno območje Občine Ljubno.
2. Nadaljnji postopek priprave prostorskih aktov bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki obsega strateški in izvedbeni del.
3. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Ljubno (v nadaljevanju UN) in druga naselja, za katera se strokovno oceni potrebnost izvedbe urbanističnega načrta.
4. OPN OL vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v standardizirani in predpisani digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
1. Za področja, za katera se izkaže, da je pri pripravi OPN OL potrebno izdelati strokovne podlage, pripravljavec pridobi potrebne strokovne podlage.
2. Pri pripravi strokovnih rešitev se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
3. Strokovne rešitve priprave OPN OL in UN temeljijo na usmeritvah hierarhično višjih prostorskih aktov ter ostalih strokovnih podlagah, analizah in razvojnih potrebah Občine Ljubno.
5. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
1. V postopku priprave SPRO je Občina Ljubno prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-19-91/2004 z dne 21. 2. 2005), da je celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave SPRO potrebna.
2. Navedena odločba se upošteva tudi pri pripravi OPN Občine Ljubno.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (vode);
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (ohranjanje narave);
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (varstvo kulturne dediščine);
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gozdarstvo);
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (gozdarstvo lokalnega pomena);
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19A, 1000 Ljubljana (cestni promet);
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Direktorat za energijo.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SPR OL in PR OL:
15. OL (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava, ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
16. Podjetje PUP Saubermacher, Koroška cesta 40B, 3320 Velenje (odstranjevanje odpadkov);
17. JP Komunala Mozirje d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330 Mozirje;
18. UPC Telemach, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (KTV omrežje);
19. Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze), Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
20. ELES EIektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (prenos električne energije);
21. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (prenos in distribucija električne energije);
22. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju, v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi Strategije PR OL glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora še niso bile pridobljene v postopku priprave SPRO.
3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
4. Na podlagi izdelanega predloga OPN pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri določitvi postopka priprave OPN se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo naslednje zaključene faze dela oziroma uradna dejanja, izvedena v postopku priprave SPRO:
– Pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO.
3. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OPN naslednje faze in roke izvedbe le-teh:
+--------------------------------------+-----------------------+
|Aktivnost               |Predvideni čas izvedbe |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Začetek – sklep o pripravi      |8dni          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izbor načrtovalca           |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka OPN in manjkajočih  |105 dni po izbiri   |
|strokovnih podlag           |pripravljavca OPN   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Naznanilo javne razgrnitve      |7 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev           |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Preučitev pripomb iz javne razgrnitve |14 dni po zaključku  |
|                   |javne razgrnitve    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Potrditev stališč in seznanitev    |10 dni po pripravi   |
|javnosti               |stališč do pripomb   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava predloga OPN in okoljskega  |90 dni po potrditvi  |
|poročila               |stališč do pripomb   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Potrditev predloga OPN in okoljskega |75 dni po pripravi   |
|poročila               |predloga        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep MOP o potrditvi predloga    |45 dni po prejemu   |
|                   |predloga        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem OPN na občinskem svetu    |30 dni po prejemu   |
|                   |sklepa MOP       |
+--------------------------------------+-----------------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Ljubno na podlagi sprejetega proračuna za leti 2007 in 2008.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Ljubno pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 007-06/2007
Ljubno, dne 12. oktobra 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti