Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4855. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče, stran 13259.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje obstoječega zazidalnega načrta se ureja z Odlokom o Zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče (Uradni list SRS, št. 23/82, 6/90, Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98, njegove spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 100/03, 109/04, popravek Uradni list RS, št. 69/04).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda družbe Arhinvest d.o.o., Stanetova ulica 4, Celje. Z nakupom parcele na tem območju želi družba zgraditi večstanovanjski objekt.
2. člen
(predmet, programsko izhodišče, območje)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je definiranje oblikovanja meril, pogojev in ukrepov za realizacijo posegov v prostor ter pripravo prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna konkretna umestitev načrtovane gradnje na obravnavano območje.
Glede na programska izhodišča bodo opredeljeni pogoji za urbanistično ureditev s prometno in komunalno infrastrukturo ter arhitekturno oblikovanje objekta.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev se nahaja v k.o. Zreče in obsega v celoti zemljišče parc. št. 104/83, 104/81, 104/82, 104/56, 104/57, 104/12, 100/4, 100/3, 100/10 in delno 100/7 in 100/1.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru smernic ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage, na podlagi katerih se izdelajo strokovne rešitve.
4. člen
(roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
– sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – oktober 2007,
– objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP,
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic – 30 dni,
– analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– glede na odločitev MOPa izdelava okoljskega poročila,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne obravnave,
– objava stališč na svetovnem spletu in na krajevno običajen način,
– oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč,
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenja – 30 dni,
– v primeru potrebne izdelave okoljskega poročila odločitev MOPa,
– pridobitev mnenj in priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
– Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, toplotna energija,
– JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
– Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
(obveznosti financiranja priprave)
Pripravljalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Zreče.
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta krije investitor družba Arhinvest d.o.o., Stanetova ulica 4, Celje.
7. člen
(objava sklepa priprave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35054-0004/2007-1
Zreče, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti