Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

118. Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti, stran 1185.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA SVETA Z DNE 7. JUNIJA 2007 O SISTEMU VIROV LASTNIH SREDSTEV EVROPSKIH SKUPNOSTI
1. člen
Ratificira se Sklep Sveta z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti.
2. člen
Besedilo sklepa se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S K L E P S V E T A
Z DNE 7. JUNIJA 2007 O SISTEMU VIROV LASTNIH SREDSTEV EVROPSKIH SKUPNOSTI
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 269 Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 173 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta(1),
ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča(2),
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Evropski svet je na zasedanju v Bruslju 15. in 16. decembra 2005 med drugim sklenil, da naj ureditev lastnih sredstev temelji na splošnem cilju enakosti. Ta ureditev bi morala tako zagotoviti, v skladu z zadevnimi sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel v Fontainebleauju leta 1984, da se nobeni državi članici ne naloži prevelika proračunska obremenitev glede na njeno sorazmerno blaginjo. Zato je primerno uvesti določbe, ki posebej obravnavajo določene države članice.
(2) Sistem virov lastnih sredstev Skupnosti mora zagotavljati zadostna sredstva za urejen razvoj politik Skupnosti, ob upoštevanju potrebe po strogi proračunski disciplini.
(3) Za namene tega sklepa bi moral biti bruto nacionalni dohodek (BND) opredeljen kot letni BND po tržnih cenah, kakor ga določi Komisija z uporabo Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "ESA 95") v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96(4).
(4) Glede na prehod z ESA 79 na ESA 95 za namene proračunskih sredstev in virov lastnih sredstev ter zaradi ohranjanja enake ravni zneska finančnih virov sredstev, ki so dani na razpolago Skupnostim, je Komisija v skladu s formulo iz člena 3(1) in 3(2) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5) ponovno izračunala zgornjo mejo lastnih sredstev in sredstev za prevzem obveznosti, izraženo na dve decimalni mesti natančno. 28. decembra 2001 je Komisija sporočila nove zgornje meje Svetu in Evropskemu parlamentu. Zgornja meja virov lastnih sredstev je bila tako določena na 1,24% skupnega BND držav članic po tržnih cenah, zgornja meja sredstev za prevzem obveznosti pa je bila postavljena na 1,31% skupnega BND držav članic. Evropski svet je 15. in 16. decembra 2005 sklenil, da bi bilo treba te najvišje vrednosti ohraniti na njihovih sedanjih vrednostih.
(5) Zaradi ohranjanja enake ravni zneska finančnih virov sredstev, ki so dani na razpolago Skupnostma, je primerno prilagoditi zgornje meje, izražene v odstotkih glede na BND v primeru sprememb ESA 95, ki povzročajo znatno spremembo BND.
(6) Po vključitvi sporazumov, sklenjenih med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, v zakonodajo Evropske unije, ni več bistvene razlike med kmetijskimi in carinskimi dajatvami. Zato je primerno, da se na področju splošnega proračuna Evropske unije to razlikovanje odpravi.
(7) Za doseganje preglednosti in preprostosti je Evropski svet na zasedanju 15. in 16. decembra 2005 sklenil, da enotna stopnja prevzetih obveznosti iz vira na osnovi davka na dodano vrednost (DDV) znaša 0,30%.
(8) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 2005 je sklenil, da se Avstriji, Nemčiji, Nizozemski in Švedski v obdobju 2007–2013 odobri znižanje deležev prevzetih obveznosti iz DDV vira, Nizozemski in Švedski pa v istem obdobju tudi bruto znižanje njunih letnih prispevkov na osnovi BND.
(9) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 2005 je sklenil, da se ohrani mehanizem popravka v korist Združenega kraljestva, skupaj z znižanim financiranjem popravka v korist Nemčije, Avstrije, Švedske in Nizozemske. Po obdobju postopnega uvajanja med letoma 2009 in 2011 pa se Združeno kraljestvo polno vključi v financiranje stroškov širitve, razen v primeru neposrednih kmetijskih plačil in tržnih izdatkov in deleža izdatkov za razvoj podeželja, ki izvirajo iz Oddelka za jamstva Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada (EKUJS). Izračun popravka v korist Združenega kraljestva se zato prilagodi s postopnim izključevanjem izdatkov, dodeljenih državam članicam, ki so pristopile k EU po 30. aprilu 2004, razen v primeru zgoraj navedenih kmetijskih izdatkov in izdatkov za razvoj podeželja. Dodatni prispevek Združenega kraljestva kot posledica znižanja razporejenih izdatkov v obdobju 2007–2013 ne preseže 10,5 milijarde EUR po cenah iz leta 2004. V primeru nadaljnje širitve pred letom 2013, razen pristopa Bolgarije in Romunije, bo treba ta znesek ustrezno popraviti.
(10) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 2005 je sklenil, da se točka (f) drugega odstavka člena 4 Sklepa 2000/597/ES, Euratom o izključitvi letnih predpristopnih izdatkov v državah pristopnicah iz izračuna popravka v korist Združenega kraljestva neha uporabljati na koncu leta 2013.
(11) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 2005 je pozval Komisijo, naj pripravi obsežen in splošen pregled, ki bo zajemal vse vidike porabe EU, vključno s skupno kmetijsko politiko (SKP), ter pregled sredstev, vključno z znižanjem za Združeno kraljestvo, in o tem poroča v letu 2008/2009.
(12) Treba bi bilo določiti predpise, ki bodo urejali prehod s sistema iz Sklepa 2000/597/ES, Euratom na sistem iz tega sklepa.
(13) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 2005 je sklenil, da sklep začne učinkovati 1. januarja 2007 –
SPREJEL NASLEDNJE DOLOČBE IN JIH PRIPOROČIL DRŽAVAM ČLANICAM V SPREJETJE:
Člen 1
Lastna sredstva se Skupnostma dodelijo v skladu s pravili, določenimi v naslednjih členih, da se v skladu s členom 269 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju “Pogodba ES”) in členom 173 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu “Pogodba Euratom”) zagotovi financiranje splošnega proračuna Evropske unije.
Splošni proračun Evropske unije se ne glede na druge prihodke v celoti financira iz lastnih sredstev Skupnosti.
Člen 2
1. Lastna sredstva v splošnem proračunu Evropske unije sestavljajo prihodki iz naslednjih virov:
(a) prelevmanov, premij, dopolnilnih ali kompenzacijskih zneskov, dodatnih zneskov ali faktorjev carinskih dajatev po skupni carinski tarifi in drugih dajatev, ki jih določijo ali jih bodo določile institucije Skupnosti za trgovino z državami nečlanicami, carinskih dajatev na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo ter tudi iz prispevkov in drugih dajatev, določenih v okviru skupne ureditve trgov za sladkor;
(b) brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 4, iz uporabe enotne stopnje, veljavne za vse države članice in usklajene osnove za odmero DDV, določene v skladu s predpisi Skupnosti. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50% BND, kakor je opredeljeno v odstavku 7;
(c) brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 5, iz uporabe enotne stopnje – ki se določi po proračunskem postopku glede na skupni znesek vseh drugih prihodkov – in vsote BND vseh držav članic.
2. Prihodki iz kakršnih koli novih dajatev, ki se uvedejo v okviru skupne politike v skladu s Pogodbo ES ali Pogodbo Euratom, pod pogojem, da se uporablja postopek iz člena 269 Pogodbe ES ali člena 173 Pogodbe Euratom, tudi predstavljajo lastna sredstva, ki se vključijo v splošni proračun Evropske unije.
3. Države članice kot stroške zbiranja zadržijo 25% zneskov iz odstavka 1(a).
4. Enotna stopnja iz odstavka 1(b) je 0,30%.
Samo za obdobje 2007–2013 je delež prevzetih obveznosti iz sredstev DDV vira za Avstrijo 0,225%, za Nemčijo 0,15% ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10%.
5. Enotna stopnja iz odstavka 1(c), se uporablja za BND vsake države članice.
Nizozemski se samo za obdobje 2007–2013 odobri bruto letno znižanje prispevka na osnovi BND v višini 605 milijonov EUR, Švedski pa bruto letno znižanje prispevka na osnovi BND v višini 150 milijonov EUR, izraženih v cenah iz leta 2004. Ti zneski se prilagodijo trenutnim cenam z uporabo zadnjega deflatorja BDP za EU, izraženega v EUR, ki ga določi Komisija in je na voljo, ko se pripravi predhodni predlog proračuna. Ta bruto znižanja se odobrijo po izračunu popravka v korist Združenega kraljestva in njegovega financiranja iz členov 4 in 5 tega sklepa in nimajo nikakršnega vpliva nanj.
6. Če na začetku proračunskega leta proračun še ni sprejet, se do začetka veljavnosti novih deležev še naprej uporabljajo obstoječi deleži za prevzete obveznosti iz sredstev DDV in BND vira.
7. V tem sklepu BND pomeni bruto nacionalni dohodek (BND) za tekoče leto po tržnih cenah, ki ga z uporabo ESA 95 v skladu z Uredbo (ES) št. 2223/96 določi Komisija.
Če bi spremembe ESA 95 povzročile večje spremembe BND, kakor ga določa Komisija, Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno odloči, ali naj se te spremembe uporabljajo za namene tega sklepa.
Člen 3
1. Skupni znesek lastnih sredstev, dodeljenih Skupnostma za pokrivanje letnih odobrenih sredstev za plačila, ne sme presegati 1,24% skupne vsote BND vseh držav članic.
2. Skupni letni znesek odobrenih sredstev za prevzem obveznosti v splošnem proračunu Evropske unije ne sme presegati 1,31% skupne vsote BND vseh držav članic.
Ohranjati je treba pravilno razmerje med odobrenimi sredstvi za prevzem obveznosti in odobrenimi sredstvi za plačilo, da se v nadaljnjih letih zagotovi njihovo ravnovesje in omogoči upoštevanje meja iz odstavka 1.
3. V primeru, da spremembe ESA 95 povzročijo večje spremembe BND, ki veljajo za namene tega sklepa, Komisija zgornje meje za plačila in obveznosti, kakor so določeni v odstavkih 1 in 2, ponovno izračuna v skladu z naslednjo formulo:
         BND(t-2) + BND(t-1) + BND(t) ESA(veljaven)
1,24%(1,31%) * ---------------------------------------------
        BND(t-2) + BND(t-1) + BND(t) ESA(spremenjen)
kjer je t zadnje polno leto, za katero so na voljo podatki v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah ("Uredba BND")(6).
Člen 4
1. Združenemu kraljestvu se odobri popravek glede proračunskih neravnovesij.
Ta popravek se določi tako, da se:
(a) izračuna razlika v predhodnem proračunskem letu med:
– odstotnim deležem Združenega kraljestva v skupnem znesku neomejenih osnov za odmero DDV in
– deležem Združenega kraljestva v skupnih razporejenih izdatkih, izraženim v odstotkih;
(b) tako dobljena razlika pomnoži s skupnimi razporejenimi izdatki;
(c) rezultat pod (b) pomnoži z 0,66;
(d) od rezultata iz točke (c) odšteje neto dobiček Združenega kraljestva, ki je posledica prehoda na omejeno DDV osnovo, in iz plačil iz člena 2(1)(c), torej razliko med:
– zneskom, ki bi ga moralo plačati Združeno kraljestvo za zneske, financirane iz sredstev iz člena 2(1)(b) in (c), če se za neomejene DDV osnove uporablja enotna stopnja, in
– plačili Združenega kraljestva na podlagi člena 2(1)(b) in (c);
(e) od leta 2001 naprej od rezultata pod točko (d) odšteje neto dobiček Združenega kraljestva iz povečanja deleža sredstev iz člena 2(1)(a), ki ga zadržijo države članice za pokrivanje stroškov zbiranja in drugih podobnih stroškov;
(f) ob vsaki širitvi EU izračuna popravek rezultata pod točko (e) za zmanjšanje nadomestila in se tako zagotovi, da neznižani izdatki ostanejo takšni tudi po širitvi. Ta popravek se naredi tako, da se skupni razporejeni izdatki zmanjšajo za znesek, enak letnim predpristopnim izdatkom v državah pristopnicah. Vsi tako izračunani zneski se prenesejo na naslednja leta in se vsako leto prilagodijo z deflatorjem BDP za EU, izraženim v EUR, ki ga določi Komisija. Ta točka se preneha uporabljati z dnem prve vključitve popravka v finančni načrt za leto 2014;
(g) prilagodi izračun, z znižanjem skupnih razporejenih izdatkov za skupne razporejene izdatke v državah članicah, ki so pristopile EU po 30. aprilu 2004, razen v primeru neposrednih kmetijskih plačil in tržnih izdatkov, kakor tudi deleža izdatkov za razvoj podeželja, ki izvirajo iz Oddelka za jamstva EKUJS.
To znižanje se uvede postopoma v skladu s spodnjim časovnim načrtom:
+---------------------------------+----------------------------+
|Popravek za Združeno kraljestvo, |  Odstotek s širitvijo  |
|  ki se bo prvič upošteval v  |povezanih izdatkov (kakor so|
|  finančnem načrtu v letu:   | opredeljeni zgoraj), ki se |
|                 |  izključijo iz izračuna  |
|                 |  popravka za Združeno  |
|                 |     kraljestvo     |
+---------------------------------+----------------------------+
|       2009        |       20       |
+---------------------------------+----------------------------+
|       2010        |       70       |
+---------------------------------+----------------------------+
|       2011        |      100       |
+---------------------------------+----------------------------+
2. V obdobju 2007–2013 dodatni prispevek Združenega kraljestva, ki izvira iz znižanja razporejenih izdatkov iz odstavka (1)(g), ne sme presegati 10,5 milijarde EUR, izraženih v cenah iz leta 2004. Službe Komisije vsako leto preverijo, ali skupni popravek za Združeno kraljestvo presega ta znesek. Za namene tega izračuna se zneski v sedanjih cenah spremenijo v cene iz leta 2004 z uporabo zadnjega deflatorja BDP za EU, izraženega v EUR, ki ga določi Komisija. Če je zgornja meja 10,5 milijarde EUR presežena, se prispevek Združenega kraljestva ustrezno zniža.
V primeru nadaljnje širitve pred letom 2013, se zgornja meja 10,5 milijarde EUR ustrezno popravi navzgor.
Člen 5
1. Druge države članice pokrivajo stroške popravka v skladu z naslednjo ureditvijo:
(a) najprej se izračuna razdelitev stroškov glede na delež plačil vsake države članice iz člena 2(1)(c), pri čemer je Združeno kraljestvo izključeno in brez vključitve bruto znižanj prispevkov na osnovi BND, odobrenih Nizozemski in Švedski, kakor je določeno v členu 2(5);
(b) nato se znesek popravi tako, da se delež Avstrije, Nemčije, Nizozemske in Švedske zmanjša na eno četrtino njihovega običajnega deleža, dobljenega pri tem izračunu.
2. Popravek za Združeno kraljestvo se zagotovi tako, da se njegova plačila zmanjšajo na podlagi uporabe člena 2(1)(c). Stroški, ki jih nosijo druge države članice, se za vsako državo članico prištejejo k njihovim plačilom na podlagi uporabe člena 2(1)(c).
3. Komisija opravi potrebne izračune za uporabo člena 2(5), člena 4 in tega člena.
4. Če na začetku proračunskega leta proračun še ni sprejet, je višina popravka za Združeno kraljestvo in stroškov, ki jih pokrivajo druge države članice, enaka kakor v zadnjem sprejetem proračunu.
Člen 6
Prihodki iz člena 2 se uporabljajo brez razlikovanja za financiranje vseh izdatkov iz splošnega proračuna Evropske unije.
Člen 7
Vsi presežki prihodkov Skupnosti nad skupnimi dejanskimi odhodki v proračunskem letu se prenesejo v naslednje proračunsko leto.
Člen 8
1. Lastna sredstva Skupnosti iz člena 2(1)(a) zbirajo države članice po nacionalnih pravilih, uvedenih z zakoni, drugimi predpisi ali upravnimi ukrepi, ki se po potrebi prilagodijo, da izpolnjujejo zahteve pravil Skupnosti.
Komisija v rednih časovnih presledkih pregleduje nacionalne določbe, o katerih jo obvestijo države članice, državam članicam sporoči spremembe, za katere meni, da so potrebne zaradi zagotovitve skladnosti določb s pravili Skupnosti, in poroča proračunskemu organu.
Države članice dajo sredstva iz člena 2(1)(a), (b) in (c) na razpolago Komisiji.
2. V skladu s postopkom določenim v členu 279(2) Pogodbe ES in členu 183 Pogodbe Euratom Svet sprejme predpise, ki so nujni za uporabo tega sklepa in ki omogočajo pregled zbiranja, dajanje na razpolago Komisiji in plačilo dohodka iz členov 2 in 5.
Člen 9
V okviru celovitega in splošnega pregleda, ki bo zajel vse vidike porabe, vključno s SKP, in pregleda virov sredstev EU, vključno s popravkom Združenega kraljestva, o katerem bo poročala v obdobju 2008/2009, Komisija začne splošni pregled sistema virov lastnih sredstev.
Člen 10
1. Pod pogoji iz odstavka 2 se s 1. januarjem 2007 razveljavi Sklep 2000/597/ES, Euratom. Vsako sklicevanje na Sklep Sveta z dne 21. aprila 1970 o nadomestitvi finančnih prispevkov držav članic z lastnimi sredstvi Skupnosti(7), na Sklep Sveta 85/257/EGS, Euratom z dne 7. maja 1985 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti(8), na Sklep Sveta 88/376/EGS, Euratom z dne 24. junija 1988 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti(9), na Sklep Sveta 94/728/ES, Euratom z dne 31. oktobra 1994 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti(10) ali na Sklep 2000/597/ES, Euratom se šteje za sklicevanje na ta sklep.
2. Členi 2, 4 in 5 Sklepa 88/376/EGS, Euratom, 94/728/ES, Euratom in 2000/597/ES, Euratom se še naprej uporabljajo za izračun in popravke prihodkov, ki izvirajo iz uporabe enotne stopnje, ki velja za vse države članice, in enotno določene DDV osnove, ki se, odvisno od leta, omeji med 50 in 55% BNP ali BND vsake države članice, ter za izračun popravka proračunskih neravnovesij, odobrenih Združenemu kraljestvu za obdobje od leta 1988 do leta 2006.
3. Države članice še naprej zadržijo, kot stroške zbiranja, 10% zneskov iz člena 2(1)(a), ki bi jih morale države članice v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti dati na razpolago do 28. februarja 2001.
Člen 11
Generalni sekretar Sveta o tem sklepu uradno obvesti države članice.
Države članice generalnega sekretarja Sveta nemudoma uradno obvestijo o zaključku postopkov za sprejetje tega sklepa v skladu s svojimi ustavnimi pravili.
Ta sklep začne veljati prvi dan meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila iz drugega pododstavka.
Učinkovati začne 1. januarja 2007.
Člen 12
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Luxembourgu, 7. junija 2007
Za Svet
Predsednik
M. GLOS
C O U N C I L D E C I S I O N
OF 7 JUNE 2007 ON THE SYSTEM OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ OWN RESOURCES
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 269 thereof,
Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Article 173 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the Opinion of the European Parliament(11),
Having regard to the opinion of the Court of Auditors(12),
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(13),
Whereas:
(1) The European Council meeting in Brussels on 15 and 16 December 2005 concluded, inter alia, that the own resources arrangements should be guided by the overall objective of equity. Those arrangements should therefore ensure, in line with the relevant conclusions of the 1984 Fontainebleau European Council, that no Member State sustains a budgetary burden which is excessive in relation to its relative prosperity. It is therefore appropriate to introduce provisions covering specific Member States.
(2) The Communities' own resources system must ensure adequate resources for the orderly development of the Communities' policies, subject to the need for strict budgetary discipline.
(3) For the purposes of this Decision, gross national income (GNI) should be defined as annual GNI at market prices as provided by the Commission in application of the European system of national and regional accounts in the Community (hereinafter referred to as the "ESA 95") in accordance with Council Regulation (EC) No 2223/96(14).
(4) In view of the changeover from ESA 79 to ESA 95 for budgetary and own resources purposes, and in order to maintain unchanged the amount of financial resources put at the disposal of the Communities the Commission recalculated, in accordance with Article 3(1) and 3(2) of Council Decision 2000/597/EC, Euratom of 29 September 2000 on the system of the European Communities' own resources(15), the ceiling of own resources and the ceiling for appropriations for commitments, expressed to two decimal places, on the basis of the formula in that Article. The Commission communicated the new ceilings to the Council and the European Parliament on 28 December 2001. The ceiling of own resources was set at 1,24% of the total GNIs of the Member States at market prices and a ceiling of 1,31% of the total GNIs of the Member States was set for appropriations for commitments. The European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that these ceilings should be maintained at their current levels.
(5) In order to maintain unchanged the amount of financial resources put at the disposal of the Communities, it is appropriate to adapt those ceilings expressed in per cent of GNI in case of modifications to the ESA 95 which entail a significant change in the level of GNI.
(6) Following the implementation in European Union law of the agreements concluded during the Uruguay round of multilateral trade negotiations there is no longer any material difference between agricultural duties and customs duties. It is therefore appropriate to remove this distinction from the field of the general budget of the European Union.
(7) In the interests of transparency and simplicity, the European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that the uniform rate of call of the Value Added Tax (VAT) resource shall be fixed at 0,30%.
(8) The European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that Austria, Germany, the Netherlands and Sweden shall benefit from reduced VAT rates of call during the period 2007–2013 and that the Netherlands and Sweden shall benefit from gross reductions in their annual GNI-based contributions during the same period.
(9) The European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that the correction mechanism in favour of the United Kingdom shall remain, along with the reduced financing of the correction benefiting Germany, Austria, Sweden and the Netherlands. However, after a phasing-in period between 2009 and 2011, the United Kingdom shall participate fully in the financing of the costs of enlargement, except for agricultural direct payments and market-related expenditure, and that part of rural development expenditure originating from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section. The calculation of the correction in favour of the United Kingdom shall therefore be adjusted by progressively excluding expenditure allocated to Member States which have acceded to the EU after 30 April 2004, except for the agricultural and rural development expenditure mentioned above. The additional contribution of the United Kingdom resulting from the reduction in allocated expenditure shall not exceed EUR 10,5 billion in 2004 prices during the period 2007–2013. In the event of further enlargement before 2013, except for the accession of Bulgaria and Romania, the amount will be adjusted accordingly.
(10) The European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that point (f) of the second paragraph of Article 4 of Decision 2000/597/EC, Euratom regarding the exclusion of the annual pre-accession expenditure in acceding countries from the calculation of the correction in favour of the United Kingdom shall cease to apply at the end of 2013.
(11) The European Council of 15 and 16 December 2005 invited the Commission to undertake a full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the Common Agricultural Policy (CAP), and of resources, including the United Kingdom rebate, and to report in 2008/2009.
(12) Provisions should be laid down to cover the changeover from the system laid down by Decision 2000/597/EC, Euratom to that introduced by this Decision.
(13) The European Council of 15 and 16 December 2005 concluded that this Decision shall take effect on 1 January 2007,
HAS LAID DOWN THESE PROVISIONS, WHICH IT RECOMMENDS TO THE MEMBER STATES FOR ADOPTION:
Article 1
The Communities shall be allocated own resources in accordance with the rules laid down in the following Articles in order to ensure, in accordance with Article 269 of the Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to as "the EC Treaty") and Article 173 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as "the Euratom Treaty"), the financing of the general budget of the European Union.
The general budget of the European Union shall, without prejudice to other revenue, be financed wholly from the Communities' own resources.
Article 2
1. Revenue from the following shall constitute own resources entered in the general budget of the European Union:
(a) levies, premiums, additional or compensatory amounts, additional amounts or factors, Common Customs Tariff duties and other duties established or to be established by the institutions of the Communities in respect of trade with non-member countries, customs duties on products under the expired Treaty establishing the European Coal and Steel Community as well as contributions and other duties provided for within the framework of the common organisation of the markets in sugar;
(b) without prejudice to the second subparagraph of paragraph 4, the application of a uniform rate valid for all Member States to the harmonised VAT assessment bases determined according to Community rules. The assessment base to be taken into account for this purpose shall not exceed 50% of GNI for each Member State, as defined in paragraph 7;
(c) without prejudice to the second subparagraph of paragraph 5, the application of a uniform rate – to be determined pursuant to the budgetary procedure in the light of the total of all other revenue – to the sum of all the Member States' GNIs.
2. Revenue deriving from any new charges introduced within the framework of a common policy, in accordance with the EC Treaty or the Euratom Treaty, provided that the procedure laid down in Article 269 of the EC Treaty or in Article 173 of the Euratom Treaty has been followed, shall also constitute own resources entered in the general budget of the European Union.
3. Member States shall retain, by way of collection costs, 25% of the amounts referred to in paragraph 1(a).
4. The uniform rate referred to in paragraph 1(b) shall be fixed at 0,30%.
For the period 2007–2013 only, the rate of call of the VAT resource for Austria shall be fixed at 0,225%, for Germany at 0,15% and for the Netherlands and Sweden at 0,10%.
5. The uniform rate referred to in paragraph 1(c) shall apply to the GNI of each Member State.
For the period 2007–2013 only, the Netherlands shall benefit from a gross reduction in its annual GNI contribution of EUR 605 million and Sweden from a gross reduction in its annual GNI contribution of EUR 150 million, measured in 2004 prices. These amounts shall be adjusted to current prices by applying the most recent GDP deflator for the EU expressed in euro, as provided by the Commission, which is available when the preliminary draft budget is drawn up. These gross reductions shall be granted after the calculation of the correction in favour of the United Kingdom and its financing referred to in Articles 4 and 5 of this Decision and shall have no impact thereupon.
6. If, at the beginning of the financial year, the budget has not been adopted, the existing VAT and GNI rates of call shall remain applicable until the entry into force of the new rates.
7. For the purposes of this Decision, GNI shall mean GNI for the year at market prices as provided by the Commission in application of the ESA 95 in accordance with Regulation (EC) No 2223/96.
Should modifications to the ESA 95 result in significant changes in the GNI as provided by the Commission, the Council, acting unanimously on a proposal of the Commission and after consulting the European Parliament, shall decide whether these modifications shall apply for the purposes of this Decision.
Article 3
1. The total amount of own resources allocated to the Communities to cover annual appropriations for payments shall not exceed 1,24% of the sum of all the Member States' GNIs.
2. The total annual amount of appropriations for commitments entered in the general budget of the European Union shall not exceed 1,31% of the sum of all the Member States' GNIs.
An orderly ratio between appropriations for commitments and appropriations for payments shall be maintained to guarantee their compatibility and to enable the ceiling pursuant to paragraph 1 to be respected in subsequent years.
3. Should modifications to the ESA 95 result in significant changes in the GNI that apply for the purposes of this Decision, the ceilings for payments and commitments as determined in paragraphs 1 and 2 shall be recalculated by the Commission on the basis of the following formula:
         GNI(t-2) + GNI(t-1) + GNI(t) ESA(current)
1,24%(1,31%) * ---------------------------------------------
        GNI(t-2) + GNI(t-1) + GNI(t) ESA(modified)
where t is the latest full year for which data according to Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 of 15 July 2003 on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation)(16) is available.
Article 4
1. The United Kingdom shall be granted a correction in respect of budgetary imbalances.
This correction shall be established by:
(a) calculating the difference, in the preceding financial year, between:
– the percentage share of the United Kingdom in the sum of uncapped VAT assessment bases, and
– the percentage share of the United Kingdom in total allocated expenditure;
(b) multiplying the difference thus obtained by total allocated expenditure;
(c) multiplying the result under (b) by 0,66;
(d) subtracting from the result under (c) the effects arising for the United Kingdom from the changeover to capped VAT and the payments referred to in Article 2(1)(c), namely the difference between:
– what the United Kingdom would have had to pay for the amounts financed by the resources referred to in Article 2(1)(b) and (c), if the uniform rate had been applied to non-capped VAT bases, and
– the payments of the United Kingdom pursuant to Article 2(1)(b) and (c);
(e) subtracting from the result under (d) the net gains of the United Kingdom resulting from the increase in the percentage of resources referred to in Article 2(1)(a) retained by Member States to cover collection and related costs;
(f) calculating, at the time of each enlargement of the EU, an adjustment to the result under (e) so as to reduce the compensation, thereby ensuring that expenditure which is unabated before enlargement remains so after enlargement. This adjustment shall be made by reducing total allocated expenditure by an amount equivalent to the annual pre-accession expenditure in the acceding countries. All amounts so calculated shall be carried forward to subsequent years and shall be adjusted annually by applying the latest available GDP deflator for the EU expressed in euro, as provided by the Commission. This point shall cease to apply as from the correction to be budgeted for the first time in 2014;
(g) adjusting the calculation, by reducing total allocated expenditure by total allocated expenditure in Member States that have acceded to the EU after 30 April 2004, except for agricultural direct payments and market-related expenditure as well as that part of rural development expenditure originating from the EAGGF, Guarantee Section.
This reduction shall be phased in progressively according to the schedule below:
+----------------------------------+---------------------------+
| United Kingdom correction to be |Percentage of enlargement- |
| budgeted for the first time in | related expenditure (as |
|      the year:       |  defined above) to be  |
|                 |   excluded from the   |
|                 |  calculation of the   |
|                 |correction in favour of the|
|                 |   United Kingdom    |
+----------------------------------+---------------------------+
|        2009        |      20       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        2010        |      70       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        2011        |      100      |
+----------------------------------+---------------------------+
2. During the period 2007–2013 the additional contribution of the United Kingdom resulting from the reduction of allocated expenditure referred to in paragraph (1)(g) shall not exceed EUR 10,5 billion, measured in 2004 prices. Each year, the Commission services shall verify whether the cumulated adjustment of the correction exceeds this amount. For the purpose of this calculation, amounts in current prices shall be converted into 2004 prices by applying the latest available GDP deflator for the EU expressed in euro, as provided by the Commission. If the ceiling of EUR 10,5 billion is exceeded, the United Kingdom's contribution shall be reduced accordingly.
In the event of further enlargement before 2013, the ceiling of EUR 10,5 billion shall be adjusted upwards accordingly.
Article 5
1. The cost of the correction shall be borne by the other Member States in accordance with the following arrangements:
(a) the distribution of the cost shall first be calculated by reference to each Member State's share of the payments referred to in Article 2(1)(c), the United Kingdom being excluded and without taking account of the gross reductions in the GNI-based contributions of the Netherlands and Sweden referred to in Article 2(5);
(b) it shall then be adjusted in such a way as to restrict the financing share of Austria, Germany, the Netherlands and Sweden to one fourth of their normal share resulting from this calculation.
2. The correction shall be granted to the United Kingdom by a reduction in its payments resulting from the application of Article 2(1)(c). The costs borne by the other Member States shall be added to their payments resulting from the application for each Member State of Article 2(1)(c).
3. The Commission shall perform the calculations required for the application of Article 2(5), Article 4 and this Article.
4. If, at the beginning of the financial year, the budget has not been adopted, the correction granted to the United Kingdom and the costs borne by the other Member States as entered in the last budget finally adopted shall remain applicable.
Article 6
The revenue referred to in Article 2 shall be used without distinction to finance all expenditure entered in the general budget of the European Union.
Article 7
Any surplus of the Communities' revenue over total actual expenditure during a financial year shall be carried over to the following financial year.
Article 8
1. The Communities' own resources referred to in Article 2(1)(a) shall be collected by the Member States in accordance with the national provisions imposed by law, regulation or administrative action, which shall, where appropriate, be adapted to meet the requirements of Community rules.
The Commission shall examine at regular intervals the national provisions communicated to it by the Member States, transmit to the Member States the adjustments it deems necessary in order to ensure that they comply with Community rules and report to the budgetary authority.
Member States shall make the resources provided for in Article 2(1)(a), (b) and (c) available to the Commission.
2. The Council shall, in accordance with the procedures laid down in Article 279(2) of the EC Treaty and Article 183 of the Euratom Treaty, adopt the provisions necessary to apply this Decision and to make possible the inspection of the collection, the making available to the Commission and payment of the revenue referred to in Articles 2 and 5.
Article 9
In the framework of the full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP, and of resources, including the United Kingdom rebate, on which it shall report in 2008/2009, the Commission shall undertake a general review of the own resources system.
Article 10
1. Subject to paragraph 2, Decision 2000/597/EC, Euratom shall be repealed as of 1 January 2007. Any references to the Council Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contributions from Member States by the Communities' own resources(17), to Council Decision 85/257/EEC, Euratom of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources(18), to Council Decision 88/376/EEC, Euratom of 24 June 1988 on the system of the Communities' own resources(19), to Council Decision 94/728/EC, Euratom of 31 October 1994 on the system of the European Communities' own resources(20) or to Decision 2000/597/EC, Euratom shall be construed as references to this Decision.
2. Articles 2, 4 and 5 of Decisions 88/376/EEC, Euratom, 94/728/EC, Euratom and 2000/597/EC, Euratom shall continue to apply to the calculation and adjustment of revenue accruing from the application of a uniform rate valid for all Member States to the VAT base determined in a uniform manner and limited between 50% and 55% of the GNP or GNI of each Member State, depending on the relevant year, and to the calculation of the correction of budgetary imbalances granted to the United Kingdom for the years 1988 to 2006.
3. Member States shall continue to retain, by way of collection costs, 10% of the amounts referred to in Article 2(1)(a) which should have been made available by the Member States before 28 February 2001 in accordance with the applicable Community rules.
Article 11
Member States shall be notified of this Decision by the Secretary-General of the Council.
Member States shall notify the Secretary-General of the Council without delay of the completion of the procedures for the adoption of this Decision in accordance with their respective constitutional requirements.
This Decision shall enter into force on the first day of the month following receipt of the last of the notifications referred to in the second subparagraph.
It shall take effect on 1 January 2007.
Article 12
This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.
Done at Luxembourg, 7 June 2007
For the Council
The President
M. GLOS
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-40/2007
Ljubljana, dne 20. septembra 2007
EVA 2007-1811-0085
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Mnenje z dne 4. julija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) UL C 203, 25. 8. 2006, str. 50.
(3) UL C 309, 16. 12. 2006, str. 103)
(4) UL L 310, 30. 11. 1996, str. 1. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evrop-skega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18. 7. 2003, str. 1).
(5) UL L 253, 07. 10. 2000, str. 42.
(6) UL L 181, 19. 07. 2003, str. 1.
(7) UL L 94, 28. 04. 1970, str. 19.
(8) UL L 128, 14. 05. 1985, str. 15.
(9) UL L 185, 15. 07. 1988, str. 24.
(10) UL L 293, 12. 11. 1994, str. 9.
(11) Opinion delivered on 4 July 2006 (not yet published in the Official Journal).
(12) OJ C 203, 25. 8. 2006, p. 50.
(13) OJ C 309, 16. 12. 2006, p. 103.
(14) OJ L 310, 30. 11. 1996, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1267/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 180, 18.7.2003, p. 1).
(15) OJ L 253, 7. 10. 2000, p. 42.
(16) OJ L 181, 19. 7. 2003, p. 1.
(17) OJ L 94, 28. 4. 1970, p. 19.
(18) OJ L 128, 14. 5. 1985, p. 15.
(19) OJ L 185, 15. 7. 1988, p. 24.
(20) OJ L 293, 12. 11. 1994, p. 9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti