Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

117. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ), stran 1177.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-112/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU IN MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH (BTUPCZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, podpisan 26. septembra 2006 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU IN MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH
Uvod
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije, v nadaljevanju »pogodbenici«, sta se
glede na to, da je kršenje carinske zakonodaje škodljivo za gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav,
glede na pomembnost zagotavljanja pravilne odmere in pobiranja carin, davkov in drugih dajatev in pristojbin na uvoz ali izvoz blaga ter izvajanja določil o prepovedih, omejitvah in nadzoru,
ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinske zakonodaje,
zaskrbljeni zaradi obsega in naraščanja nedovoljene trgovine z mamili in psihotropnimi snovmi in glede na dejstvo, da to pomeni nevarnost za zdravje ljudi in družbo,
ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunima carinskima organoma učinkoviteje preprečevati vsakršne kršitve carinske zakonodaje,
ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953
dogovorili:
1. ČLEN
OPREDELITEV POJMOV
V tem sporazumu:
a) »carinska zakonodaja« pomeni zakone in predpise, ki jih izvajata carinska organa pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter druge ukrepe nadzora pri pretoku blaga čez državne meje;
b) »carinske dajatve« pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;
c) »organ prosilec« pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč;
d) »zaprošeni organ« pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč;
e) »kršitev« pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje in/ali carinski prekršek kot tudi vsak poskus kršitve take zakonodaje in/ali storitve carinskega prekrška;
f) »oseba« pomeni fizično in pravno osebo;
g) »mamila« so vse snovi, naravne ali sintetične, navedene na seznamih I in II Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961;
h) »psihotropne snovi« so vse snovi, naravne ali sintetične, navedene na seznamih I, II, III in IV Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971;
i) »carinski organ« pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za finance – Carinsko upravo Republike Slovenije, v Republiki Turčiji pa Vladni podsekretariat za carino (Türkiye Çumhuriyeti Baţbakanlik Gümrük Müsteţarliđi);
j) »osebni podatki« pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.
2. ČLEN
PODROČJE UPORABE SPORAZUMA
1. Pogodbenici si na način in pod pogoji, navedenimi v tem sporazumu, pomagata pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, še zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje.
2. Vsa pomoč po tem sporazumu je zagotovljena po notranjem pravu zaprošene pogodbenice ter v okviru pooblastil in razpoložljivih virov carinskih uprav.
3. ČLEN
POMOČ NA ZAPROSILO
1. Na zaprosilo organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno uporabo carinske zakonodaje, med drugim tudi podatke o prevozu in odpremi blaga, razporejanju in o kraju, kamor je namenjeno, ter o njegovi vrednosti in poreklu, pa tudi podatke o storjenih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila taka zakonodaja.
2. Na zaprosilo organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno, navede uporabljeni carinski postopek.
3. Na zaprosilo organa prosilca zaprošeni organ sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad:
a) osebami, za katere se utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo na ozemlju pogodbenice prosilke;
b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega se utemeljeno sumi, da je namenjeno nedovoljenemu uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke;
c) gibanjem blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke;
d) prevoznimi sredstvi, za katera se utemeljeno domneva, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke.
4. ČLEN
POMOČ NA LASTNO POBUDO
Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti pomagata, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še zlasti kadar prejmeta informacije, ki se nanašajo na:
– dejanja, s katerimi je bila, je ali bi lahko bila kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimala drugo pogodbenico;
– nova sredstva ali načine, uporabljene pri kršenju te zakonodaje;
– blago, za katero se ve, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih kršitev carinske zakonodaje na ozemlju druge pogodbenice;
– osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo zakonodajo, ki velja na ozemlju druge pogodbenice;
– prevozna sredstva, za katera se ve ali sumi, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju carinske zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice.
5. ČLEN
STROKOVNA POMOČ
1. Pomoč, predvidena po tem sporazumu, med drugim obsega podatke o:
a) ukrepih, ki bi se lahko uporabili pri preprečevanju kršitev;
b) novih načinih kršitev;
c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe novih pripomočkov in tehnik za ukrepanje, in
d) novih tehnikah in izboljšanih načinih obravnave potnikov in tovora.
2. Carinska organa pogodbenic si, če to ni v nasprotju z njunim notranjim pravom, prav tako prizadevata za sodelovanje pri:
a) uvajanju, razvijanju ali izboljševanju posebnih programov usposabljanja za svoje osebje;
b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno komuniciranje, da bi olajšala varno in hitro izmenjavo informacij;
c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja, vključno z izmenjavo osebja in izvedencev ter imenovanjem uradnikov za zvezo;
d) proučevanju in preizkušanju nove opreme ali postopkov;
e) poenostavitvi in usklajevanju svojih carinskih postopkov in
f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, pri katerih je občasno potrebno njuno skupno ukrepanje.
6. ČLEN
POŠILJANJE/URADNO OBVEŠČANJE
Na zaprosilo organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:
– pošiljanje vseh dokumentov,
– pošiljanje uradnih obvestil o vseh odločitvah s področja uporabe tega sporazuma naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 7. člena.
7. ČLEN
OBLIKA IN VSEBINA ZAPROSIL ZA POMOČ
1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo, predvsem kopije izvoznih in uvoznih dokumentov, ki so bili predloženi carinskemu organu prosilca. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno zaprosilo, ki pa ga je treba takoj pisno potrditi.
2. Zaprosila iz prvega odstavka tega člena vsebujejo te podatke:
a) organ prosilca, ki vlaga zaprosilo,
b) zaprošeni ukrep,
c) predmet zaprosila in razlog zanj,
d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s tem,
e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o osebah, na katere se zaprosilo nanaša,
f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, predvidenih v 6. členu, in
g) povezavo med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero se nanaša.
3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega organa, angleškem jeziku ali pa v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.
4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim komuniciranjem med carinskima organoma.
b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni pristojni organ za obravnavo zaprosila, ga mora nemudoma poslati pristojnemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca obvesti o ustreznem postopku, po katerem se je treba pri takem zaprosilu ravnati.
5. Če zaprosilo ne ustreza formalnim zahtevam, je mogoče zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo previdnostni ukrepi.
8. ČLEN
OBRAVNAVA ZAPROSIL
1. Zaprošeni organ sprejme vse razumne ukrepe za obravnavo zaprosila in po potrebi skuša zagotoviti vse uradne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila.
2. Carinski organ ene pogodbenice na zaprosilo carinskega organa druge pogodbenice opravi vse potrebne preiskave, vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih kršitve, in opravi preverjanja, inšpekcijske preglede in poizvedbe o dejstvih v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta sporazum.
3. Na zaprosilo lahko zaprošeni organ v največji možni meri omogoči uradnim osebam organa prosilca navzočnost na ozemlju zaprošene pogodbenice, kadar njegove uradne osebe preiskujejo kršitve, ki zanimajo organ prosilca. Ta uradna oseba nastopa samo kot svetovalec in nikakor ne sme dejavno sodelovati pri preiskavah, prav tako se ne sme soočiti z zaslišanci niti sodelovati pri katerem koli preiskovalnem dejanju.
4. Organ prosilec je, če tako zahteva, obveščen o času in kraju ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepi lahko uskladijo.
5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za preiskovanje kršitev, lahko zaprosijo, da zaprošeni organ pregleda ustrezne knjige, registre in drugo dokumentacijo ali nosilce podatkov ter priskrbi njihove kopije ali da priskrbi vse informacije v zvezi s kršitvijo.
9. ČLEN
OBLIKA SPOROČANJA INFORMACIJ
1. Zaprošeni organ sporoči izid poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega, po potrebi pa tudi ustno.
2. Dokumente iz prvega odstavka lahko nadomestijo računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom; hkrati je treba dostaviti vse informacije, potrebne za razlago ali uporabo takih računalniških podatkov.
10. ČLEN
IZJEME PRI OBVEZNOSTI DAJANJA POMOČI
1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo zaprosila prizadeti njena suverenost, varnost, javni interes ali drugi bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, lahko pomoč odreče ali jo da le, če so izpolnjeni določeni pogoji ali zahteve. Pomoč lahko prav tako odreče, če zaprosilo vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na predpise o carinskih dajatvah.
2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel zagotoviti, če bi bil zanjo zaprošen, mora v svojem zaprosilu na to opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.
3. Če se pomoč zadrži ali odreče, je treba o tej odločitvi in razlogih zanjo nemudoma uradno obvestiti organ prosilca.
11. ČLEN
OBVEZNOST SPOŠTOVANJA ZAUPNOSTI
1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s tem sporazumom, je zaupna. Varuje se kot uradna tajnost in je deležna enakega varstva po ustrezni zakonodaji, kot velja za enako vrsto informacij v pogodbenici, ki jo je prejela.
2. Pogodbenici zagotovita vsaj tako raven varstva izmenjanih osebnih podatkov, ki je skladna z načeli iz priloge k temu sporazumu. Taka izmenjava ne sme biti v nasprotju z notranjo zakonodajo pogodbenic.
12. ČLEN
UPORABA INFORMACIJ
1. Informacije, dokumente in druga sporočila, prejeta v okviru dajanja medsebojne pomoči, je mogoče uporabiti le za namene, določene v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih in upravnih postopkih.
2. Organ prosilec brez predhodnega pisnega soglasja zaprošenega organa ne sme uporabljati dokazov ali informacij, pridobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so navedeni v zaprosilu.
3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinska organa pogodbenic zagotovita, da so uporabljeni le za namene, navedene v zaprosilu, in v skladu z vsemi pogoji, ki jih lahko postavi zaprošena pogodbenica.
4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v boj proti nedovoljeni trgovini z mamili. Lahko pa se te informacije s pisnim soglasjem pogodbenice, ki jih je dala, pošljejo tudi tretjim državam.
13. ČLEN
SPISI, DOKUMENTI IN PRIČE
1. Carinska organa pogodbenic na zaprosilo priskrbita dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpremo blaga z navedbo vrednosti, porekla, razporejanja blaga in kraja, kamor je namenjeno.
2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče zahtevati le, kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva ustrezno overijo.
3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili poslani organu prosilcu, je treba čim prej vrniti. To ne vpliva na pravice zaprošenega organa ali tretjih oseb, ki so s tem povezane. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za razsojanje ali podobne namene, nemudoma vrniti.
4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti svoje uslužbence, če ti na to pristanejo, da nastopijo kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo gradivo ali njihove overjene kopije, ki utegnejo biti potrebne za postopek. V takem zaprosilu se navedejo čas, kraj in vrsta postopka in v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal.
14. ČLEN
STROŠKI
1. Carinska organa pogodbenic se odpovesta vsem zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov za tolmače, ki niso državni uslužbenci.
2. Če so ali bodo za izpolnitev zaprosila potrebni večji in izredni stroški, se carinska organa pogodbenic posvetujeta, da določita pogoje, pod katerimi se zaprosilo izpolni, in način kritja stroškov.
15. ČLEN
IZVAJANJE
1. Za izvajanje tega sporazuma sta pooblaščena carinska organa pogodbenic. Odločata o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju pravil za varstvo podatkov.
2. Po posvetovanju lahko carinska organa pogodbenic izdasta upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma.
3. Carinska organa pogodbenic se lahko dogovorita, da bodo njune preiskovalne službe v neposrednih stikih.
16. ČLEN
ZAČETEK IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Carinska organa pogodbenic soglašata, da se na zaprosilo enega od carinskih organov ali po petih letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma sestaneta zaradi ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njunega medsebojnega odnosa, razen če se pisno obvestita, da tak pregled ni potreben.
3. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti. Sporazum se preneha uporabljati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sklenjeno v Ljubljani dne 26. septembra 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Franc Košir l.r.
 
Za Vlado
Republike Turčije
Mehmet Şahin l.r.
PRILOGA
TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV
1. Osebni podatki, ki se računalniško obdelujejo, morajo biti:
a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;
b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni;
c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za katere se hranijo;
d) točni, in če je potrebno, sproti dopolnjeni;
e) ohranjeni v obliki, ki dopušča prepoznavanje oseb, na katere se podatki nanašajo, le tako dolgo, dokler je to potrebno za namen, za katerega se hranijo.
2. Osebni podatki, ki se nanašajo na zdravje ali spolno življenje, ne smejo biti računalniško obdelani, razen če notranje pravo zagotavlja ustrezno varstvo. Enako velja za osebne podatke v zvezi z obsodbami za kazniva dejanja.
3. Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, hranjenih v računalniških zbirkah podatkov, pred nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo ter tudi pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem.
4. Vsaki osebi je treba omogočiti:
a) da ugotovi, ali obstaja računalniška zbirka osebnih podatkov, njene glavne namene ter kdo je upravljavec zbirke podatkov in njegovo običajno prebivališče ali sedež;
b) da je v razumnih presledkih in brez prevelike zamude ali stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, shranjeni v računalniški zbirki podatkov, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki;
c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami notranjega prava, s katerimi se uresničujejo temeljna načela iz prve in druge točke te priloge;
d) da ima na voljo pravna sredstva, če zahteva za sporočilo oziroma obvestilo, popravek ali izbris iz odstavkov b) in c) tega načela ni izpolnjena.
5. Glede določb o načelih iz prve, druge in četrte točke te priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, določenih v teh načelih.
6. Odstopanje od določb o načelih iz prve, druge in četrte točke te priloge je dovoljeno, če je to predvideno v zakonodaji države pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v interesu:
a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj;
b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic in svoboščin drugih.
7. Zakon lahko določa omejitve pri uresničevanju pravic, določenih v odstavkih b), c) in d) četrtega načela te priloge, v zvezi z računalniškimi zbirkami osebnih podatkov, ki se uporabljajo za statistične ali znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, na katere se podatki nanašajo.
8. Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je določeno v tej prilogi.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS
Preamble
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the "contracting parties";
Considering that the offences against Customs laws are prejudicial to the economic, fiscal and commercial interests of their respective countries;
Considering the importance of assuring the accurate assessment and collection of customs duties, taxes and other charges and fees on the importation or exportation of goods, as well as the implementation of the provisions on prohibitions, restrictions and control;
Recognizing the need for international cooperation in matters related to the administration and enforcement of the Customs laws;
Concerned at the scales and growth tendencies of the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances and considering that it constitutes a danger to public health and the society;
Convinced that any kind of contravention against customs legislation could be prevented more effectively by cooperation between their Customs Authorities;
Having regard to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
a) “Customs legislation” shall mean laws and regulations enforced by the Customs Authorities concerning importation, exportation, and transit of goods, as they relate to customs duties, charges, and other controls in respect of the movement of goods across national boundaries;
b) “Customs duties” shall mean all duties, taxes, fees and/or other charges which are levied and collected in the territories of the Contracting Parties, in application of customs legislation, but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate costs of services rendered;
c) “Applicant Authority” shall mean the Customs Authority which makes a request for assistance pursuant to this Agreement or which receives such assistance;
d) “Requested Authority” shall mean the Customs Authority which receives a request for assistance pursuant to this Agreement or which renders such assistance;
e) “Contravention” shall mean any violation and/or customs offence against the customs legislation as well as any attempted violation and/or customs offence against such legislation;
f) “Person” shall mean both natural and legal persons,
g) “Narcotic drugs” shall mean any substance, natural or synthetic, enumerated on the List I and List II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs;
h) “Psychotropic substances” shall mean any substance, natural or synthetic, enumerated on the Lists I, II, III and IV of the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances;
i) “Customs Authority” shall mean in the Republic of Slovenia, the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia (Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije) and in the Republic of Turkey, Prime Ministry Undersecretariat for Customs (Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Gumruk Mustesarligi);
j) “Personal data” shall mean all information relating to an identified or identifiable individual.
ARTICLE 2
SCOPE OF THE AGREEMENT
1. The Contracting Parties shall assist each other, in the manner and under the conditions laid down in this Agreement, in ensuring that customs legislation is correctly applied, in particular by the prevention, detection and investigation of contraventions of this legislation.
2. All assistance rendered pursuant to the present Agreement shall be rendered in accordance with the domestic law of the requested Contracting Party and within the competence and available resources of the Customs Administrations.
ARTICLE 3
ASSISTANCE ON REQUEST
1. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall furnish it with all relevant information to enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including inter alia, information regarding the transportation and shipment of goods, the disposition and destination of such goods as well as their value and origin and information regarding acts committed or planned which contravene or would contravene such legislation.
2. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall inform it whether goods exported from the territory of one of the Contracting Parties have been properly imported into the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.
3. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall take the necessary steps to ensure that a surveillance is kept on:
a) particular persons about whom there are reasonable grounds for believing that they are contravening or have contravened customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party;
b) places where goods are stored in a way that gives grounds for suspecting that they are intended to be illicitly imported into the territory of the applicant Contracting Party;
c) movement of goods notified by the applicant Authority as possibly giving rise to substantial contraventions of customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party;
d) means of transport for which there are reasonable grounds for believing that they have been, are or may be used in the contravening of customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party.
ARTICLE 4
SPONTANEOUS ASSISTANCE
The Contracting Parties shall within their competences provide each other with assistance if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly when they obtain information pertaining to:
– acts which have contravened, contravene or would contravene such legislation and which may be of interest to the other Contracting Party;
– new means or methods employed in committing contraventions against such legislation;
– goods known to be the subject of substantial contraventions against the customs legislation in the territory of the other Contracting Party;
– particular persons known to be or suspected of committing contraventions against the legislation in force in the territory of the other Contracting Party;
– means of transport, about which knowledge or suspicions exist that they were, are, or could be used in committing contraventions against the customs legislation in force in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE 5
TECHNICAL ASSISTANCE
1. Assistance, as provided for in this Agreement shall include inter alia information regarding:
a) enforcement actions that may be of use in the prevention of contraventions;
b) new methods used in committing contraventions;
c) observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids and techniques; and
d) new techniques and improved methods of processing passengers and cargo.
2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall, if not contrary to their domestic law, also seek to cooperate in:
a) initiating, developing or improving specific training programs for their personnel;
b) establishing and maintaining channels of communication between themselves in order to facilitate the secure and rapid exchange of information;
c) facilitating effective coordination between themselves, including the exchange of personnel, experts, and the posting of liaison officers;
d) the consideration and testing of new equipment or procedures;
e) the simplification and harmonization of their respective customs procedures; and
f) any other general administrative matters that may from time to time require their joint action.
ARTICLE 6
DELIVERY/NOTIFICATION
At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall in accordance with its legislation take all necessary measures in order
– to deliver all documents,
– to notify all decisions falling within the scope of this Agreement to an addressee, residing or established in its territory. In such a case paragraph 3 of Article 7 shall apply.
ARTICLE 7
FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests, particularly the copies of the export and import documents that are submitted to the customs Authority of the applicant Authority shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
a) the applicant Authority making the request;
b) the measure requested;
c) the object of and the reason for the request;
d) the laws, rules and other legal elements involved;
e) indications as exact and comprehensive as possible on the persons, to which the request relates;
f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 6; and
g) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.
3. Requests shall be submitted in the official language of the requested Authority, in English or in a language acceptable to that Authority.
4. a) Assistance shall be carried out by direct communication between the respective Customs Authorities.
b) In case the Customs Authority of the requested Contracting Party is not the appropriate agency to comply with a request, it shall promptly transmit the request to the appropriate agency, who shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the applicant Authority of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.
5. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures may, however, be undertaken.
ARTICLE 8
EXECUTION OF REQUESTS
1. The requested Authority shall take all reasonable measures to execute the request, and if required, will endeavour to seek any administrative measure necessary to carry out the request.
2. The Customs Authority of either Contracting Party shall, upon the request of the Customs Authority of the other Contracting Party, conduct any necessary investigation, including the questioning of experts and witnesses or persons suspected of having committed a contravention, and undertake verifications, inspections, and fact-finding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement.
3. Upon request, the requested Authority may, to the fullest extent possible, allow officials of the applicant Authority to be present in the territory of the requested Contracting Party, when its officials are investigating contraventions which are of concern to the applicant Authority. The official shall act in an advisory capacity only and shall under no circumstances actively participate in the investigations, neither shall meet people being questioned nor take part in any investigative activity.
4. The applicant Authority shall, if it so requests, be advised of the time and place of the action to be taken in response to the request, so that the action may be coordinated.
5. Officials of the applicant Authority, authorized to investigate contraventions, may ask that the requested Authority examine relevant books, registers, and other documents or data media and supply copies thereof, or supply any information relating to the contravention.
ARTICLE 9
THE FORM IN WHICH INFORMATION IS TO BE COMMUNICATED
1. The requested Authority shall communicate the results of enquiries to the applicant Authority in the form of documents, certified copies of documents, reports and the like and, when necessary, orally.
2. The documents provided for in paragraph 1 may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose, any information necessary for the interpretation or utilization of such computerized information shall be furnished along with it.
ARTICLE 10
EXCEPTIONS TO THE OBLIGATION TO PROVIDE ASSISTANCE
1. In cases where the requested Contracting Party is of the opinion that compliance with a request would infringe upon its sovereignty, security, public policy, or other substantive national interest, or would violate an industrial, commercial or professional secret, assistance may be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements. Assistance may also be refused if the request involves currency or tax regulations other than regulations concerning customs duties.
2. Where the applicant Authority requests assistance which it would itself be unable to provide if so asked, it shall draw attention to the fact in its request. It shall then be for the requested Authority to decide how to respond to such a request.
3. If assistance is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant Authority without delay.
ARTICLE 11
OBLIGATION TO OBSERVE CONFIDENTIALITY
1. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the same protection extended under the relevant laws relating to the same kind of information applicable in the Contracting Party which received it.
2. The Contracting Parties shall ensure at least a level of protection of personal data exchanged in accordance with the principles laid down in the Annex to this Agreement. Such an exchange should not be contrary to the national legislations of the Contracting Parties.
ARTICLE 12
USE OF INFORMATION
1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial and administrative proceedings.
2. The applicant Authority shall not use evidence or information obtained under this Agreement for purposes other than those stated in the request without the prior written consent of the requested Authority.
3. Where personal data is exchanged under this Agreement, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall ensure that it is used only for the purposes indicated in the request and according to any conditions that the requested Contracting Party may impose.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information concerning contraventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to the authorities of the applicant Contracting Party which are directly involved in combatting illicit drug trafficking. However, such information may be transferred to the third countries with the written consent of the Contracting Party providing this information.
ARTICLE 13
FILES, DOCUMENTS AND WITNESSES
1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, origin, disposition and destination of those goods.
2. Originals of files, documents, and other materials shall be requested only in cases where copies would be insufficient. Upon specific request, copies of such files, documents, and other materials shall be appropriately authenticated.
3. Originals of files, documents, and other materials which have been furnished to the applicant Authority, shall be returned at the earliest opportunity. The rights of the requested Authority or of third parties relating thereto shall remain unaffected. Upon request, originals necessary for adjudicative or similar purposes shall be returned without delay.
4. Upon the request of the Customs Authority of one Contracting Party, the Customs Authority of the other Contracting Party shall, at its discretion, authorize its employees, if such employees consent to do so, to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the applicant Contracting Party, and to produce such files, documents, and other materials, or authenticated copies thereof, as may be considered necessary for the proceedings. Such a request shall specify the time, place, and type of proceedings and in what capacity the employee shall testify.
ARTICLE 14
COSTS
1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for witnesses, fees of experts, and the costs of interpreters other than government employees.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required, in order to execute the request, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request shall be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.
ARTICLE 15
IMPLEMENTATION
1. The implementation of this Agreement shall be entrusted to the Customs Authorities of the Contracting Parties. They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration the rules in the field of data protection.
2. After consultation, the Customs Authorities of the Contracting Parties may issue any administrative directives necessary for the implementation of this Agreement.
3. The Customs Authorities of the Contracting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.
ARTICLE 16
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that all internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
2. The Customs Authorities of the Contracting Parties agree to meet in order to review this Agreement or to discuss any other customs matters which may arise out of the relationship between them, upon the request of one of the Customs Authorities or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.
3. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless terminated by one of the Contracting Parties in writing through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.
Done at Ljubljana on the 26th day of September 2006 in two originals in the Slovene, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Franc Košir (s)
 
For the Government of the
Republic of Turkey
Mehmet Şahin (s)
ANNEX
BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION
1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
a) obtained and processed fairly and lawfully;
b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
d) accurate and where necessary, kept up to date;
e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorised destruction or accidental loss as well as against unauthorised access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data, if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
d) to have remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs b and c of this principle is not complied with.
5.No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in these principles.
6.Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;
b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
7. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs b, c and d of this Annex, may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subjects.
8. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 437-01/07-22/1
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1492-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo sporazuma v turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti