Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica, stran 13239.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 4. redni seji dne 11. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 3/05) se spremeni 5. člen in odslej glasi:
»Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na osnovi razpisa, ki ga objavi občinska uprava.
Predlog razpisa in predlog programov pripravi občinska uprava.
Razpis se izvede po sprejemu proračuna za tekoče leto.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakazujejo kvartalno oziroma v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev in skladno z likvidnostno stopnjo občine. Poročilo in dokazilo o izvedbi programa mora biti predloženo najkasneje do konca marca za preteklo leto.«
2. člen
Spremeni se točka »III. VREDNOTENJE IZREDNIH DOSEŽKOV V KULTURI«, ki vključuje člena 9. in 10. in se nadomesti z novo točko III. ter členi od 9. do 16., z naslednjo vsebino:
»III. PRIZNANJA NA PODROČJU KULTURE
9. člen
Občina Oplotnica podeljuje ob slovenskem kulturnem prazniku priznanja na področju kulture za:
– življenjsko delo na področju kulturnega ustvarjanja,
– dolgoletno uspešno organizacijsko delo na področju kulture,
– pomembne umetniške dosežke, objavljene, razstavljene ali izvajanje v obdobju najmanj štirih let ali za posamezne vrhunske dosežke v preteklem letu na teh področjih,
– dosežene uspehe pri odkrivanju, ohranjanju, pospeševanju in popularizaciji kulturnih vrednot v zadnjih štirih letih,
– ob pomembnih zaokroženih jubilejih kulturnih društev ali njihovih sekcij.
10. člen
Priznanja se podeljujejo:
– posameznim kulturnim delavcem, ljubiteljskim kulturnim društvom in njihovim sekcijam,
– drugim organizacijam na področju kulture,
– posameznikom, skupinam ljudi, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki ne delujejo na področju kulture, pa so s svojim delovanjem pomembno vplivali na razvoj, ohranjanje in popularizacijo kulture.
11. člen
Posameznik, skupina ali organizacija lahko prejme priznanje:
– za življenjsko delo na področju kulturnega ustvarjanja ali za dolgoletno organizacijsko delo na področju kulture le 1 x (enkrat),
– za pomembne umetniške dosežke najmanj zadnjih štirih let ali za posamezne vrhunske dosežke največ 1 x (enkrat),
– za uspehe pri odkrivanju, ohranjanju, pospeševanju in popularizaciji kulturnih vrednot največ 1 x (enkrat) za enako področje oziroma dejavnost,
– ob jubilejih največ vsakih 10 (deset) let.
12. člen
Vsako leto se praviloma podeli ena skupinska in največ dve posamični priznanji. Priznanje se podeli z listino, ki jo podpiše župan.
13. člen
O podelitvi priznanj na področju kulture odloča komisija za priznanja in odlikovanja. Kolikor ta komisija ni konstituirana, o tem odloča komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija). Priznanja podeli župan na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.
14. člen
Predlogi za podelitev priznanj se zbirajo na podlagi razpisa, ki ga župan objavi vsako leto najkasneje do 15. januarja. Razpis se objavi v lokalnih medijih in internetni strani www.oplotnica.si in traja največ 15 dni. Predlog se odda v zaprti kuverti s pripisom, »ne odpiraj-prijava na razpis-kultura«.
Predlog mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja,
– naziv (polno ime, za osebo tudi rojstni podatki, točen naslov) kandidata za priznanje,
– predlagano vrsto priznanja (iz čl. 1 tega pravilnika),
– obrazložitev predloga, ki mora biti konkretna in mora vsebovati podatke o kandidatovem delu oziroma dosežkih v obdobju, na katerega se predlog nanaša.
Pristojni predlagatelji so posamezniki, skupine ljudi, gospodarske družbe, zavodi, stranke, društva ter druge organizacije in skupnosti.
15. člen
Vse do roka prispeli predlogi se odpirajo na seji komisije, predlogov, ki prispejo po razpisnem roku, komisija ne upošteva.
16. člen
O odpiranju predlogov mora komisija voditi zapisnik. V zapisniku morajo biti zapisane ugotovitve o popolnosti predlogov z navedbo tistih, ki niso poslali popolnega predloga. Če predlogi niso popolni oziroma ustrezno utemeljene, komisija zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga.
Če predlagatelj v določenem roku predloga ne dopolni, se predlog izloči iz nadaljnjega postopka, o čemer odloča komisija s sklepom.«
17. člen
Dosedanji 11. člen postane 17. člen, ki odslej glasi:
»Ta pravilnik velja od 26. 1. 2005 (Uradni list RS, št. 3/05 z dne 11. 1. 2005). Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. S: 4.9.1/2007
Oplotnica, dne 11. oktobra 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti