Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4841. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja, stran 13228.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 15/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 11. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja (Uradni list RS, št. 27/96 in 57/99).
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po spremembi glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in pravila zavoda. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci podružnične šole.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predsednikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani Občinskega sveta, je vezan na njihov mandat v Občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v Občinskem svetu. V tem času mora Občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen v zakonu in pravilih zavoda.«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»– 80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 55.51 – dejavnost menz,
– 92.511 – dejavnost knjižnice,
– 80.42 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-05/2007
Mislinja, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti