Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4852. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici, stran 13257.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1) V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/0, 330/06; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan) je območje Na Sap opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (oznaka S). Območje se ureja z izvedbenim prostorskim aktom pod zap. št. 154, obrazložitev posega: Gradnja individualnih stanovanjskih objektov s prehodno ureditvijo dostopne ceste.
2) Pobudo za pripravo in sprejem OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici, št. 44/07, z dne 8. 6. 2007, je podal Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika kot pobudnik in načrtovalec OPPN.
3) Pobuda je bila podana, ker želi investitor Nilson d.o.o. na obravnavanem območju zgraditi:
– stanovanjske objekte: cca 34 vrstnih hiš in 1 prosto stoječo enodružinsko hišo,
– parkirne in zelene površine, pripadajoče objektom,
– parkirne površine za obiskovalce,
– skupne zelene površine za počitek in igro otrok,
– vse infrastrukturne vode in naprave.
2. člen
(območje OPPN)
Območje Na Sap leži v vmesnem pasu med opuščeno železniško progo Ljubljana–Vrhnika in obstoječo pozidavo ob regionalni cesti RII-409 ter potokom Podlipščico in obstoječo pozidavo ob cesti v Malo Ligojno. Predlagana prostorska ureditev obsega lastniška zemljišča s parc. št. 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 224/41, 224/40, 224/39, 224/38, 224/37, 224/42, 224/43, 224/44, 224/45, k.o. Velika Ligojna, s skupno površino cca 14.500 m2. Zemljišča so v naravi barjanski travnik.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi načrtovalec Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 330/06),
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3) Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
1) Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+------------------------------------+-------------------------+
|        FAZA        |      ROK      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Osnutek OPPN            |   oktober 2007    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Potrditev osnutka OPPN na Odboru za |   november 2007   |
|urejanje prostora ter varstvo    |             |
|naravne in kulturne dediščine    |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev smernic         | december 2007, 30 dni |
+------------------------------------+-------------------------+
|Obvestilo o CPVO          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN       |    januar 2008    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javno naznanilo           |7 dni pred začetkom javne|
|                  |    razgrnitve    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava | januar, februar 2008, |
|                  |     30 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava stališč do pripomb in   |   februar 2008    |
|predlogov javnosti         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava predloga OPPN       |    marec 2008    |
+------------------------------------+-------------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja  |  april 2008, 30 dni  |
|prostora              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Predložitev usklajenega predloga  |    maj 2008     |
|OPPN občinskemu svetu v sprejem   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Sprejem OPPN z odlokom in objava v |             |
|uradnem glasilu           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti Sinja Gorica.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
8. Javna agencija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
9. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
11. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
12. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
13. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
14. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Nilson d.o.o., Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-23/2007 (5-08)
Vrhnika, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost