Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4830. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova, stran 13219.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je župan Občine Cankova dne 18. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Cankova je ob svojem nastanku leta 1991 prevzela veljavne prostorske akte bivše Občine Murska Sobota, katere del je bila. Le-ti kljub večkratnim spremembam in dopolnitvam ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Predvsem so neusklajeni interesi po rabi zemljišč z določeno namensko rabo.
V občini narašča interes po gradnji, prebivalci želijo v domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah ter turizmu. Osnovni namen razvoja v občini je torej zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavnosti. Zato bo občina v postopku priprave prostorskega načrta omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi z novimi pobudami za spremembo rabe zemljišč.
Prostorski načrt Občine Cankova bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova in občinske podzakonske izvedbene akte. Predvsem pa bodo v prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij. Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi v gričevnatem območju občine.
Priprava Prostorskega načrta občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občinski prostorski načrt se bo pripravil na podlagi analize stanja prostora. Za načrtovane večje spremembe namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi. Za večje posege se načrtujejo tudi variantne rešitve, za naselje Cankova pa tudi urbanistični načrt. Vse strokovne podlage se izdelajo v sklopu Prostorskega načrta.
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta bo pripravljeno tudi okoljsko poročilo, če bo treba na podlagi smernic MOP, Sektorja za okolje za občinski prostorski načrt izvesti celovito presojo vplivih na okolje (CPVO).
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega načrta se pričnejo z izdelavo osnutka prostorskega načrta, ki se izdela v 60 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta in okoljsko poročilo (če bo le-to izdelano zaradi postopka CPVO) se javno razgrneta (predvidoma v decembru 2007). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve, priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta in okoljskega poročila (februar, marec 2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu aprilu 2008. Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Cankova je predvidena junija 2008, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
16. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
17. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
18. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
19. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
Če se v postopku priprave občinskega prostorskega načrta ugotovi, da je treba smernice pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora ali upravljavcev javne gospodarske infrastrukture, se jih enakovredno vključi v postopek.
Št. 350-05/2007
Cankova, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti