Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4829. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt, stran 13217.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt dne 15. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt
1. člen
Vsebina sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05), v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP.
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP,
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– postopek in terminski plan postopka sprememb in dopolnitev PUP,
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Območje obdelave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt leži v ureditvenem območju naselja Benedikt, v osrednjem delu občine, ob cesti Lenart – Gornja Radgona.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 60/04 in 48/05 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja Benedikt.
Za območje je veljaven Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt, ki parcelo 460/,1 k.o. Benedikt določa kot športne površine. V grafičnem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05) je na karti 4: »Prostorski ureditveni pogoji za Občino Benedikt, Ureditvena območja naselja Benedikt, Štajngrova in Sveti Trije Kralji« parc. št. 460/1, k.o. Benedikt podrobna namenska raba opredeljena kot »površine za šport«.
Občina Benedikt je zasledila težnje prostorskega razvoja v smeri zgoščevanja pozidave znotraj poselitvenega območja naselja in sicer: postavitev trgovskega objekta in stanovanjskih objektov. Občina Benedikt želi z navedeno spremembo podrobne namenske rabe navedenega zemljišča in s postavitvijo trgovskega objekta ter stanovanjskih objektov zagotoviti izboljšano oskrbo prebivalcev občine in zagotovitev zgoščevanja stanovanjske pozidave znotraj poselitvenega območja naselja. Parcela 460/1, k.o. Benedikt leži v samem centru ureditvenega območja naselja, ob glavni cesti in meji na mešane površine. Ob upoštevanju sedanjih teženj prostorskega razvoja občine, je območje navedene parcele smiselno opredeliti kot sestavni del mešanih površin.
Pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP je podala Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP je 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
3. člen
Predmet in območje spremembe in dopolnitve PUP
Predmet sprememb in dopolnitev je grafični in tekstualni del odloka. In sicer, da se na karti 4: Ureditvena območja naselja Benedikt, Štajngrova in Sveti Trije Kralji spremeni podrobna namenska raba na parceli št. 460/1, k.o. Benedikt, ter posledično tudi tekstualni del odloka v členih, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo. Spremenil se bo tudi tekstualni del v dopolnitvah, ki so možne v ureditvenih območjih naselij.
Načrtovalec predmetnih sprememb in dopolnitev PUP bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Benedikt, pet izvodov akta. Po en izvod sprejetih sprememb in dopolnitev PUP bo predan krajevno pristojni Upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen v Občinski upravi Občine Benedikt, kjer bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Obenem je potrebno celoten PUP s prilogami predati v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del bo pripravljen v datotekah programa Autocad.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec predmetnih sprememb in dopolnitev PUP je Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
Pobudnik za izdelavo občinskega sprememb in dopolnitev PUP je Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP je podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.
V pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP se vključijo nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja:
1. Telekom Slovenije d.d., omrežje TK vzhod, Maribor,
2. Elektro Maribor z okolico,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Maribor,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
8. JP Mariborski vodovod d.d.,
9. JKP Nigrad d.d.,
10. Občina Benedikt, Občinska uprava
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovane predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi predmetnih sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati izhodišča:
– planskih aktov Občine Benedikt,
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP v Občini Benedikt.
6. člen
Roki za pripravo in sprejem spremembe in dopolnitve PUP
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Sprejem sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP:
– Župan Občine Benedikt sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev PUP.
– Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
– Pošiljanje sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP na Ministrstvo za okolje in prostor.
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi spremembe in dopolnitve PUP).
– Pripravljavec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za spremembe in dopolnitve PUP potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
– Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v 6. členu tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev PUP v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Občina Benedikt bo obravnavala dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev PUP in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Benedikt oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Benedikt nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu Večer in v spletu na straneh Občine Benedikt, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– Občina Benedikt najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Benedikt (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Benedikt organizira javno obravnavo sprememb in dopolnitev PUP (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Benedikt.
– Pobudnik priprave in izdelovalec morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP v sodelovanju z Občino Benedikt evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP v sodelovanju z Občino Benedikt prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan Občine Benedikt zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve; navedeni rok zajema pripravo predloga stališč).
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju sprememb in dopolnitev PUP, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev PUP (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem sprememb in dopolnitev PUP:
– Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP na podlagi sprejetega stališča Občine Benedikt do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu sprememb in dopolnitev PUP (v roku 15 dni).
– Župan posreduje dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev PUP v prvo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Benedikt (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi dopolnjenega predloga.
– Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve PUP na seji občinskega sveta v prvi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Pripravljavec pošlje dopolnjen predlog s pripombami z občinskega sveta sprememb in dopolnitev PUP vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog sprememb in dopolnitev PUP upošteva podane smernice.
– Če se za spremembe in dopolnitve PUP izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev PUP na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe sprememb in dopolnitev PUP na okolje sprejemljivi, izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP izdela in preda usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP Občini Benedikt.
– Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi usklajenega predloga.
– Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve PUP na seji občinskega sveta v drugi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Izdelava končnega dokumenta – 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev PUP-a
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP zagotavlja pobudnik: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
8. člen
Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35053-001/2007-3
Benedikt, dne 15. oktobra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti