Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4835. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 13223.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 8. redni seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Kuzma v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu, izvoli Občinski svet Občine Kuzma (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov in izvolitev elektorja ter določitev kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta ali organ politične stranke, ki je zastopana v občinskem svetu.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kot se jih voli.
Predlogu morajo predložiti pisno soglasje kandidata za elektorja.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) najpozneje dva dni pred sejo občinskega sveta, na kateri se izvede glasovanje. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidatov za elektorja oziroma za kandidata za člana državnega sveta.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Voli se en elektor.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Izvoli se enega kandidata.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim priimkom in imenom.
Izvoljen oziroma določen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje, oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebanih številk kandidati.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan.
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
11. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji podatke o izvoljenem elektorju in kandidaturo z osebnimi podatki za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Kuzma, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2007-14
Kuzma, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost