Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4839. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj«, stran 13227.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB 5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 8. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj« (Uradni list RS, št. 12/98 in 34/99) se spremeni drugi odstavek 6. člena, tako da se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano besedilo »Osnovna šola Podzemelj«, pod grbom pa napis Podzemelj.«
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri instituciji pristojni za plačilni promet v državi, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki morata biti ravnatelj in računovodja.«
3. člen
V 15. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje devet članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se izmed strokovnih delavcev zavoda voli dva člana, izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev pa enega člana.«
4. člen
24. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja lahko ista oseba v istem zavodu opravlja največ dvakrat.«
6. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
7. člen
V četrtem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
8. člen
V 35. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na področju vzgoje in izobraževanja na more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
9. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2007
Metlika, dne 17. oktobra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti