Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4845. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Oplotnica, stran 13238.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 4. redni seji občinskega sveta dne 11. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N IK
o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področjih podeželja oziroma kmetijstva in izvajajo programe v občini Oplotnica. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Oplotnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da deluje najmanj eno leto,
– da deluje v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravlja dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
– da ima sedež v občini Oplotnica ali opravljajo dejavnost na področju občine Oplotnica,
– da ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
– da redno izvaja svojo dejavnost,
– da ima urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
– izpolnjuje druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Oplotnica. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja podeželja;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Pregled in ocenitev predloženih prijav na razpis opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju komisija). Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda sklep o sofinanciranju dejavnosti društev.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po naslednjih merilih in kriterijih:
+----------+--------------------------+------------------------+
|Zap. št. |     Kriterij     |    Vrednotenje   |
|     |             |     Točke     |
+----------+--------------------------+------------------------+
|1.    |delovanje društev     |200           |
+----------+--------------------------+------------------------+
|2.    |vodenje izobraževanja   |50           |
+----------+--------------------------+------------------------+
|3.    |samostojne prireditve   |40 X število samost.  |
|     |             |prireditev       |
+----------+--------------------------+------------------------+
|4.    |razstave, tekmovanja in  |40 X št. razstav, tekm. |
|     |ocenjevanja        |in ocenjevanj      |
+----------+--------------------------+------------------------+
|5.    |sodelovanje na prireditvah|30 X št. sodel. na   |
|     |             |prireditvah       |
+----------+--------------------------+------------------------+
|6.    |sodelovanje z društvi   |10 X št. sodel. z    |
|     |izven občine       |društvi         |
+----------+--------------------------+------------------------+
|7.    |število članov s plačano |5 točk do 10 članov   |
|     |članarino         |10 točk do 20 članov  |
|     |             |15 točk do 30 članov  |
|     |             |20 točk do 40 članov  |
|     |             |25 točk do 50 članov  |
|     |             |30 točk nad 50 članov  |
+----------+--------------------------+------------------------+
8. člen
Posameznemu društvu se dodelijo sredstva občinskega proračuna za delovanje društva po kriterijih iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki se ovrednotijo na podlagi poročila za preteklo leto. Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto.
Za točkovanje javnih prireditev se upoštevajo le prireditve, ki so bile pravočasno, tj. do 25. v mesecu za naslednji mesec, prijavljene na občino, na obrazcu »Prijava prireditve« in izvedene v skladu s prijavljenim programom.
9. člen
Programi se točkujejo. Za eno izvedeno aktivnost društvo ne more pridobiti točk iz dveh alinej. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Društvom se dodelijo sredstva na podlagi sklepa o določitvi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti društva. Sredstva se društvu izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
10. člen
Izobraževanje članov društev se financira izven sofinanciranja programov društev iz druge proračunske postavke namenjene izobraževanju, največ do 50% upravičenih stroškov izobraževanja. Sredstva se društvom dodelijo po posebni vlogi s sklepom župana.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem, sorazmerno s številom točk, ki so jih dosegli po kriterijih iz 7. člena tega pravilnika.
V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali
– da se ugotovi, da je društvo prenehalo z delovanjem.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, smiselno pa se začne uporabljati pri izvajanju občinskega proračuna za leto 2007.
Št. S: 4.8.1/2007
Oplotnica, dne 11. oktobra 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti