Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4803. Seznam organizacij v živinoreji, stran 13075.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 85. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 8/03 – popr., 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) objavlja
S E Z N A M
organizacij v živinoreji
1 GOVEDOREJA
1.1 PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE
1.1.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICE SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-173/2004/26
datum odločbe: 7. 11. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme goveda: črno-bela, rjava, lisasta, šarole in limuzin
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa za pasme govedi
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
1.1.2 GOVEDOREJSKO POSLOVNO ZDRUŽENJE z.o.o., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-143/2004/27
datum odločbe: 7. 11. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme goveda: črno-bela, rjava, lisasta, šarole in limuzinter izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa za pasme govedi
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
1.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE
1.2.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-327/2003-5
datum odločbe: 22. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve in ocenjevanje proizvodnih lastnosti
– vodenje in koordinacija preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi in meritve
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v govedoreji
– spremljanje proizvodnosti goveda
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:
• vodenje centralnega rodovnika in rodovniških knjig za posamezno pasmo
• informacijska podpora za potrebe rejskih organizacij
• koordinacija med izvajalci ter izvajalci in rejskimi organizacijami
• priprava rejskih programov in strokovnih pravil
• strokovno vodenje izvajanja rejskih programov
• priprava letnih in večletnih programov dela
obdobje priznanja: 23. 3. 2004 do 23. 3. 2009
 
1.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
št. odločbe: 321-06-344/2003-4
datum odločbe: 18. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve proizvodnih lastnosti
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi in meritve
– vodenje rodovniških knjig za govedo in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema pri reji govedi
– spremljanje proizvodnosti govedi
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• strokovna pravila metod kontrole proizvodnih in drugih lastnosti
• strokovna pravila metod in načinov preizkusov
• strokovna pravila statističnih metod za analizo proizvodnih in drugih lastnosti
• strokovna pravila metod za analizo genetskih parametrov proizvodnih in drugih lastnosti
• strokovna pravila za objavljanje rezultatov ocenjevanja čistopasemskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije
• priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov
• razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov
• preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic pri ocenjevalcih …)
• preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe
• način in metode preverjanja porekla
• prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji
• izdelava opisov metod za izboljšanje populacij
• izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme
• načrtovanje obnove plemenske črede
• preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj
• izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov
• postopki za razporeditev vpisa plemenskih govedi v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra
• presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa
• izdajanje drugih zootehniških dokumentov
• izdajanje zootehniških dokumentov v prometu s plemenskim materialom (živalmi, semenom, jajčnimi celicami in zarodki)
• načrtovanje in posodobitev testnih postaj
• način reje plemenskih govedi
• pomoč priznanim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa
• koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci
• presoja in načrtovanje reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
• priprava načrta rabe plemenjakov
• mednarodno sodelovanje
• vodenje izobraževanja po določilih 101. člena zakona o živinoreji
• načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje
• načrtovanje reje na zavarovanih območjih
• zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo
• pravila dobre živinorejske prakse
• usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil
• načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja
• načrtovanje sonaravne živinoreje
• predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona
• vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem govedi
• vodenje postopkov za priznavanje bikov
• ohranjanje genetske variabilnosti
• biotska raznovrstnost v živinoreji
• ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem govedi
• izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji
obdobje priznanja: 23. 3. 2004 do 23. 3. 2009
 
1.2.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
št. odločbe: 321-06-316/2003-7
datum odločbe: 21. 9. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– ugotavljanje optimalnega izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje
– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic
– razvojno-raziskovalne naloge na področju vzdrževanja, razvoja in uvajanja novih tehnologij na področju reprodukcije
– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in z analizami krvnih skupin
obdobje priznanja: 29. 9. 2004 do 29. 9. 2009
 
1.2.4 UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO, Vrbanska 30, 2000 Maribor
št. odločbe: 321-06-335/2003-4
datum odločbe: 19. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– test na rastnost bikov lisaste pasme
– test na klavne lastnosti
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• sodelovanje v Republiški komisiji za oceno in odbiro bikov za osemenjevanje
• sodelovanje pri odbiri in ocenjevanju bikovskih mater
• določevanje porekla živali na osnovi analize DNK dlake
• vpeljava novih reprodukcijskih metod – delitev in presajanje zarodkov v predhodno pripravljene akceptorke lisaste pasme v sodelovanju z zato dejavnost registriranimi in pooblaščenimi institucijami
• sodelovanje pri pripravi in izdelavi kataloga bikov, publikacij in interpretaciji podatkov
• posodobitev metod za napovedovanje genetskih vrednoti
• posodobitev modela testiranja rastnih in klavnih lastnosti za lisasto pasmo in križance z mesnimi pasmami
• priprava letnih rejskih programov za lisasto pasmo, ki služi kot osnova za vključitev v Skupni temeljni rejski program MKGP, v sodelovanju z Zvezo društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
obdobje priznanja: 23. 3. 2004 do 23. 3. 2009
 
1.2.5 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
št. odločbe: 321-06-309/2004-5
datum odločbe: 14. 4. 2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih izvedbenih programov za potrebe izvajanja nalog rejskih programov
• zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja rejskih programov
• promocija rejskih organizacij, rejskih programov, rejskih ciljev
• promocija ukrepov za gospodarnejšo rejo domačih živali
• usposabljanje in obveščanje rejcev pri izvajanju rejskega programa
• uvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
• sodelovanje pri razvojnih nalogah v okviru rejskih programov
• sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe
obdobje priznanja: 26. 4. 2005 do 26. 4. 2010
 
1.2.6 GOVEDOREJSKO POSLOVNO ZDRUŽENJE z.o.o., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
številka odločbe: 33205-44/2007/2
datum odločbe: 20. 7. 2007
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega programa
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:
• sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih izvedbenih programov, za potrebe izvajanja določenih nalog iz rejskih programov
• strokovno vodenje izvajanja rejskih programov za pasme za katere so priznana rejska organizacija
• promocija rejskih organizacij, rejskih programov in rejskih ciljev
• obveščanje rejcev o rabi plemenskih bikov za umetno osemenjevanje
• razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskih programov
obdobje priznanja: 20. 7. 2007 do 20. 7. 2012
1.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT
1.3.1 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
št. odločbe: 321-06-304/2003-4
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje odbire plemenskih živali
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– posredovanje podatkov drugim organizacijam
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• zbiranje moških telet za progeni test, za posamezne bike, pri rjavi in lisasti pasmi
• zbiranje moških telet načrtno osemenjenih bikovskih mater za vzrejališča in nadaljnjo odbiro za pleme
• opravljanje prodaje plemenskih živali
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
1.3.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj
št. odločbe: 321-06-288/2003-5
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• odbira plemenjakov
• pomoč pri razstavah
• priprava letnih in dolgoročnih načrtov
• pomoč rejskim organizacijam pri delu
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
1.3.3 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
št. odločbe: 321-06-329/2003-4
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• selekcija
• izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira bikovskih mater, telet za test, bikov za osemenjevanje in pripust
• licenciranje bikov
• biološki test
• priprava razstav, sejmov, licitacij
• zbiranje in prevoz telet
• spremljanje števila prvih osemenitev in molznosti krav
• ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov
• vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje
• laboratorijski preizkusi in meritve
• sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav
• priprava blagovnih in zaščitnih znamk
• izdelava mnenj
• urejanje domače (internetne) strani
• izobraževanje oziroma prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
1.3.4 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
št. odločbe: 321-06-339/2003-7
datum odločbe: 8. 4. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava govedorejskih razstav
• izobraževanje in informiranje rejcev
• organizacija prodaje plemenske živine
• sodelovanje pri delu lokalnih društev, ZDRGLPS
• povezovanje z društvi v tujini
• razvoj blagovnih znamk
• promocija posameznih pasem govedi in govedoreje nasploh
obdobje priznanja: 13. 4. 2004 do 14. 4. 2009
 
1.3.5 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 11, 5000 Nova Gorica
št. odločbe: 321-06-343/2003-7
datum odločbe: 16. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija. Za izvajanje nalog na področju ocenjevanja eksteriera mesnih pasem goveda pa so delovno območje organizacije KGZS-KGZ Nova Gorica tudi območja upravnih enot, kjer delajo naslednji kmetijsko gozdarski zavodi: KGZS-KGZ Ptuj, KGZS-KGZ Kranj, KGZS-KGZ Celje, KGZS-KGS Novo mesto.
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• rejcem se zagotavljanja seme plemenjakov in priprava načrta parjenja, sodelovanje s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana; osemenjevalni center Preska
• odbira in priznavanje plemenjakov in skrb za njihovo izmenjavo na terenu
• opravljanje drugih nalog na željo rejcev
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
1.3.6 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Oddelek za živinorejo, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
št. odločbe: 321-06-306/2003-5
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje goveda
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• selekcija
• izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira bikovskih mater, telet za test, bikov za osemenjevanje in pripust
• licenciranje bikov
• biološki test
• priprava razstav, sejmov, licitacij
• zbiranje in prevoz telet
• spremljanje števila prvih osemenitev in molznosti krav
• ugotavljanje porabe krme, primernih obrokov
• vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje
• laboratorijski preizkusi in meritve
• sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav
• priprava blagovnih in zaščitnih znamk
• izdelava mnenj
• urejanje domače (internetne) strani
• izobraževanje oziroma prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
1.3.7 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
št. odločbe: 321-06-331/2003-6
datum odločbe: 8. 4. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje govedi
– nudenje pomoči pri označevanju goveda
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih telic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava govedorejskih razstav
• izobraževanje in informiranje rejcev
• organizacija prodaje plemenske živine
• sodelovanje pri delu lokalnih društev
• povezovanje z društvi s podobnimi programi v Sloveniji in tujini
• razvoj blagovnih znamk
• promocija posameznih pasem govedi in govedoreje nasploh
obdobje priznanja: 13. 4. 2004 do 13. 4. 2009
1.4 OSEMENJEVALNA SREDIŠČA
1.4.1 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška 135, 1000 Ljubljana
št. odločbe: 321-06-357/2003-4
datum odločbe: 27. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih bikov v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo
– pridobivanje, obdelava, označevanje, skladiščenje in distribucija semena bikov:
• distribucija semena izvajalcem osemenjevanja
• promet s semenom z ostalimi priznanimi osemenjevalnimi središči na območju držav članic Evropske unije
• izvoz semena
– promet s semenom
– izvajanje rejskih ukrepov in drugih nalog v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo:
• sodelovanje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju dela
• izdaja letnega poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem
• zbiranje in predstavitev podatkov o plemenjakih
• oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje
– skladiščenje semena:
• zagotavljanje ustrezne količine semena za genetsko rezervo
• zagotavljanje izvajanja razmnoževanja v izrednih razmerah
– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc
obdobje priznanja: 3. 8. 2004 do 3. 8. 2009
 
1.4.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
št. odločbe: 321-06-298/2003-7
datum odločbe: 14. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih bikov
– skrb za oploditveno sposobnost bikov
– pridobivanje, pakiranje, skladiščenje in distribucija semena:
• distribucija semena izvajalcem osemenjevanja
• izmenjava semena z ostalimi priznanimi osemenjevalnimi centri na območju držav članic Evropske unije
• izvoz semena
– izvajanje nalog v skladu z rejskim programom za posamezne pasme:
• preprečevanje negativnih posledic parjenja v sorodu
• sodelovanje pri pripravi in izvajanje programov in načrtov osemenjevanja
• ocenjevanje plodnosti plemenjakov
• izvajanje zootehničnih ukrepov kot jih določa 61. člen zakona o živinoreji
• oskrbovanje izvajalcev osemenjevanja s pomožnim materialom za osemenjevanje
• pridobivanje krme za potrebe reje plemenskih bikov
– zagotavljanje potreben količine semena določene kategorije bikov za izvajanje osemenjevanja
– skladiščenje semena;
• zagotavljanje ustrezne količine semena za genetsko rezervo
• zagotavljanje izvajanja razmnoževanja v izrednih razmerah
– vodenje evidenc v pisni in elektronski obliki
– izračunavanje reprodukcijskih parametrov in izdajanje poročil
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
1.4.3 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
št. odločbe: 321-06-320/2003-7
datum odločbe: 27. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih bikov v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo
– pridobivanje, obdelava, označevanje, skladiščenje in distribucija semena bikov:
• distribucija semena izvajalcem osemenjevanja
• promet s semenom z ostalimi priznanimi osemenjevalnimi središči na območju držav članic Evropske unije
• izvoz semena
– promet s semenom
– izvajanje rejskih ukrepov in drugih nalog v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo:
• sodelovanje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju dela
• izdaja letnega poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem
• zbiranje in predstavitev podatkov o plemenjakih
• oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje
– skladiščenje semena:
• zagotavljanje ustrezne količine semena za genetsko rezervo
• zagotavljanje izvajanja razmnoževanja v izrednih razmerah
– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc
obdobje priznanja: 4. 8. 2004 do 4. 8. 2009
1.5 TESTNE POSTAJE
1.5.1 JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD KOZJAK MARIBOR, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor
št. odločbe: 321-06-294/2003-6
datum odločbe: 20. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– preizkušnja bikov lisaste pasme na lastnosti rasti
– preizkušnja na klavne lastnosti
– izvajanje drugih nalog za izvajanje rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:
• daje na razpolago objekte za rejo živali
• organizacija vhlevitve bikov
• preverjanje dokumentacije, ki spremlja živali in preverjanje istovetnosti živali
• sodelovanje pri tehtanju in merjenju telesnih lastnosti živali
• zbiranje podatkov o testiranjih
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
1.5.2 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
št. odločbe: 321-06-300/2003-7
datum odločbe: 21. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– vzreja in testiranje bikov predvidenih za pleme (pripust, osemenjevanje)
– zbiranje in priprava podatkov o testiranju
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
1.5.3 KGZS - KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 11, 5000 Nova Gorica
št. odločbe: 321-06-349/2003-8
datum odločbe: 21. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– vzreja in testiranje bikov predvidenih za pleme (pripust, osemenjevanje)
– zbiranje in priprava podatkov o testiranju
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
1.5.4 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
št. odločbe: 321-06-350/2003-4
datum odločbe: 21. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– lastna preizkušnja bikov mesnih pasem za lastnosti rasti, predvidenih za pleme
– preizkušnja sorodnikov bikov na lastnosti rasti, predvidenih za pleme
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
1.5.5 ŽIVINOREJA, POLJEDELSTVO LENART d.o.o, Šetarova 21, 2230 Lenart
št. odločbe: 321-06-253/2005-4
datum odločbe: 16. 11. 2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– preizkušnja bikov na pitovne lastnosti – progeni test
obdobje priznanja: 30. 11. 2005 do 30. 11. 2010
1.6 PRIPUSTNE POSTAJE
1.6.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
št. odločbe: 323-20/2003-7
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
1.6.2 FRANC OPARA, Dolenja Nemška vas 37, 8210 Trebnje
št. odločbe: 321-531/2004-13-11
datum odločbe: 23. 12. 2004
obdobje priznanja: 23. 12. 2004 do 23. 12. 2009
 
1.6.3 DAMJAN BIDERMAN, Kladje nad Blanco 11, 8283 Blanca
št. odločbe: 321-887/2004-11616
datum odločbe: 2. 3. 2005
obdobje priznanja: 2. 3. 2005 do 2. 3. 2010
 
1.6.4 ANTON SIMONIŠEK, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica
št. odločbe: 330-36/2005
datum odločbe: 9. 2. 2005
obdobje priznanja: 9. 2. 2005 do 9. 2. 2010
 
1.6.5 JOŽEF VERTOVŠEK, Vojsko 8, 8282 Koprivnica pri Brestanici
št. odločbe: 32100-27/2004
datum odločbe: 22. 3. 2005
obdobje priznanja: 22. 3. 2005 do 22. 3. 2010
 
1.6.6 LUDVIK GOLEŽ, Rakovec 11, 3231 Grobelno
št. odločbe: 330-811/2005-8
datum odločbe: 3. 10. 2005
obdobje priznanja: 3. 10. 2005 do 3. 10. 2010
 
1.6.7 FRANC MRGOLE, Telče 21, 8295 Tržišče
št. odločbe: 321-620/2004-11616
datum odločbe: 12. 1. 2006
obdobje priznanja: 12. 1. 2006 do 12. 1. 2011
 
1.6.8 FRANC KOZMUS, Presladol 28, 8280 Brestanica
št. odločbe: 330-442/2006
datum odločbe: 29. 3. 2006
obdobje priznanja: 29. 3. 2006 do 29. 3. 2011
 
1.6.9 MIHAEL REBERNIK, Javnik 23, 2362 Kapla
št. odločbe: 330-48/2006-11
datum odločbe: 20. 6. 2006
obdobje priznanja: 20. 6. 2006 do 20. 6. 2011
 
1.6.10 MATEJ PLAHUTA, Kališovec 3, 8281 Senovo
št. odločbe: 330-1909/2006-5
datum odločbe: 23. 8. 2006
obdobje priznanja: 23. 8. 2006 do 23. 8. 2011
 
1.6.11 STANISLAV JORDAN, Žabjek v Podbočju 2, 8312 Podbočje
št. odločbe: 330-2000/2006-5
datum odločbe: 4. 9. 2006
obdobje priznanja: 4. 9. 2006 do 4. 9. 2011
 
1.6.12 FERLAN ŠTEFAN, Gorica pri Raztezu, 8282 Koprivnica
št. odločbe: 330-2258/2006-5
datum odločbe: 25. 10. 2006
obdobje priznanja: 25. 10. 2006 do 25. 10. 2011
2 PRAŠIČEREJA
2.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
2.1.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-217/2004-7
datum odločbe: 18. 5. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi:
– rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme prašičev: Slovenska landrace (linija 11),large white (linija 22),duroc (33), pietrain (44), slovenska landrance (linija 55), large white (linije 66)
–izvorno rodovniško knjigo za krškopoljskega prašiča (88)
– register hibridnih plemenskih prašičev na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje linije prašičev: hibrid 12, hibrid 21, hibrid 53, hibrid 54
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa SloHibrid
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12 .2010
2.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2.2.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-307/2004-5
datum odločbe: 14. 4 .2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih izvedbenih programov, za potrebe izvajanja nalog rejskih programov
– zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja rejskih programov
– promocija rejskih organizacij, rejskih programov, rejskih ciljev
– promocija ukrepov za gospodarnejšo rejo domačih živali
– usposabljanje in obveščanje rejcev pri izvajanju rejskega programa
– uvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
– sodelovanje pri razvojnih nalogah v okviru rejskih programov
– sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe
obdobje priznanja: 26. 4. 2005 do 26. 4. 2010
 
2.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-317/2003-7
datum odločbe: 21. 9. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– ugotavljanje optimalnega izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje;
– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic
– razvojno-raziskovalne naloge na področju vzdrževanja, razvoja in uvajanja novih tehnologij na področju reprodukcije
– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in z analizami krvnih skupin
obdobje priznanja: 29. 9. 2004 do 29. 9. 2009
 
2.2.3 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova 17 , 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-326/2003-4
datum odločbe: 23. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve proizvodnih lastnosti
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi in meritve proizvodnih lastnosti
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– spremljanje proizvodnosti prašičev
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• pomoč, sodelovanje in/ali izvajanje nalog, za katere so zadolžene priznane rejske organizacije iz 92. člena zakona, odobrene organizacije iz 96. člena zakona in druge priznane organizacije iz 98. člena zakona in jih ne bodo izvajale same
• sodelovanje pri pripravi rejskih in drugih programov
• sodelovanje z rejskimi, odobrenimi in drugimi priznanimi organizacijami v prašičereji na področju Republike Slovenije
• mednarodno sodelovanje z rejskimi in strokovnimi organizacijami na področju prašičereje
• sodelovanje pri pripravi zakonodaje na področju prašičereje
obdobje priznanja: 26. 3. 2004 do 26. 3. 2009
 
2.2.4 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-348/2003-4
datum odločbe: 23. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve in ocene proizvodnih lastnosti
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi in meritve
– vodenje rodovniških knjigin registrov plemenskih prašičev ter vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema pri reji prašičev
– spremljanje proizvodnosti prašičev
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progam
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja prašičev
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov
• razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov
• preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic pri ocenjevalcih …)
• preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe
• način in metode preverjanja porekla
• prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji
• izdelava opisov metod za izboljšanje populacij
• izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme
• načrtovanje obnove plemenske črede
• preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj
• izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov
• postopki za razporeditev vpisa plemenskih živali v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra
• presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa
• načrtovanje in posodobitev testnih postaj
• način reje plemenskih prašičev
• postopki identifikacije in registracije prašičev
• pomoč priznanim rejskim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa
• koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci
• presoja in načrtovanje reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
• priprava načrta rabe plemenjakov
• mednarodno sodelovanje
• vodenje izobraževanja po določilih 101. člena zakona o živinoreji
• načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje
• načrtovanje reje na zavarovanih območjih
• zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo
• pravila dobre živinorejske prakse
• usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil
• načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja
• načrtovanje sonaravne živinoreje
• predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona
• vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem domačih živali
• vodenje postopkov za priznavanje merjascev
• ohranjanje genetske variabilnosti
• biotska raznovrstnost v živinoreji
• ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem domačih živali
• izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji
obdobje priznanja: 24. 3. 2004 do 24. 3. 2009
2.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT
2.3.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj
številka odločbe: 321-06-70/2004-3
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju in označevanje prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• pomoč pri odbiri plemenskih živali
• priprava letnih in dolgoročnih načrtov
• pomoč rejskim organizacijam pri delu
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
2.3.2 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
številka odločbe: 321-06-302/2003-4
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam v živinoreji in zvezam
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• zbiranje podatkov za potrebe rejskega programa
• sodelovanje pri uvajanju novosti
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
2.3.3 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Oddelek za živinorejo, Šmihelske 14, 8000 Novo Mesto
številka odločbe: 321-06-305/2003-6
datum odločbe: 21. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam v živinoreji in zvezam
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira plemenskih mladic, svinj ter merjascev za osemenjevanje in pripust
• odbira prašičev za test
• priznavanje plemenjakov
• spremljanje pripustov in osemenitev
• zbiranje podatkov za biološki test
• priprava razstav, sejmov, licitacij
• vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje
• laboratorijski preizkusi in meritve
• sodelovanje pri vodenju izvornih rodovniške knjige za avtohtone pasme
• sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav
• priprava blagovnih in zaščitnih znamk
• izdelava mnenj
• urejanje domače (internetne) strani
• prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali
Na območju upravnih enot, kjer delujejo naslednji Kmetijsko gozdarski zavodi: KGZS-KGZ Murska Sobota, KGZS-KGZ Ptuj, KGZS-KGZ Celje, KGZS-KGZ Kranj, KGZS-KGZ Novo mesto in KGZS-KGZ Ljubljana, pa tudi izvajanje sledečih nalog za slovensko avtohtono pasmo krškopoljski prašič:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona o živinoreji
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
2.3.4 KGZS – KMETIJSKO GOZDRASKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135
številka odločbe: 321-06-333/2003-4
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava prašičerejskih (živinorejskih) razstav
• izobraževanje in informiranje rejcev
• organizacija prodaje plemenskih živali
• sodelovanje pri delu lokalnih društev
• povezovanje z društvi s podobnimi programi v Sloveniji
• razvoj blagovnih znamk
obdobje priznanja: 5. 4. 200 do 6. 4. 2009
 
2.3.5 KGZS – KMETIJSKO GOZRADSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
številka odločbe: 321-06-330/2003-6
datum odločbe: 8. 4. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam v živinoreji in zvezam
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava prašičerejskih (živinorejskih) razstav
• izobraževanje in informiranje rejcev
• organizacija prodaje plemenskih živali
• sodelovanje pri delu lokalnih društev
• povezovanje z društvi s podobnimi programi v Sloveniji
• razvoj blagovnih znamk
obdobje priznanja: 13. 4. 2004 do 13. 4. 2009
 
2.3.6 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
številka odločbe: 321-06-340/2003-4
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava , Ljutomer
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– kontrola vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona o živinoreji
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• selekcija
• izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira plemenskih mladic, svinj ter merjascev za osemenjevanje in pripust
• odbira prašičev za test
• licenciranje merjascev
• spremljanje pripustov in osemenitev
• biološki test
• priprava razstav, sejmov, licitacij
• ugotavljanje porabe krme, ustreznosti obrokov
• vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje
• laboratorijski preizkusi in meritve
• genetski testi
• sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav
• priprava blagovnih in zaščitnih znamk
• izdelava mnenj
• urejanje domače (internetne) strani
• izobraževanje oziroma prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
2.3.7 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA,Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
številka odločbe: 321-06-347/2003-7
datum odločbe: 21. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija. Za izvajanje letnih pregledov rejskih središč in farm prašičev, ter pomoči pri nakupu plemenskih merjascev, pa tudi za območja upravnih enot, kjer delujeta Kmetijsko gozdarska zavoda: KGZS-KGZ Ptuj in KGZS-KGZ Novo mesto.
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje prašičev
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih mladic
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam v živinoreji in zvezam
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• preverjanje rejskih in selekcijskih opravil v prašičereji
• povezovanje rejcev prašičev
• odbira in potrjevanje plemenjakov
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
2.4 TESTNA POSTAJA
2.4.1 KG RAKIČAN PRAŠIČEREJA NEMŠČAK d.o.o. BELTINCI, Ižakovci 188, 9231 Beltinci
številka odločbe: 321-06-147/2004-4
datum odločbe: 26. 10. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– Izvajanje preizkusov proizvodnih in drugih lastnosti prašičev
obdobje priznanja: 27. 10. 2004 do 27. 10. 2009
2.5 OSEMENJEVALNA SREDIŠČA
2.5.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
številka odločbe: 321-06-299/2003-5
datum odločbe: 27. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih merjascev
– pridobivanje, obdelava, označevanje, skladiščenje in distribucija semena plemenskih merjascev
– oskrbovanje veterinarskih organizacij in rejcev s semenom
– promet s semenom plemenskih merjascev
– izvajanje rejskih ukrepov in drugih nalog za potrebe rejskega programa posamezne pasme
– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc
– zbiranje podatkov o plemenjakih in porabi semena
obdobje priznanja: 3. 8. 2004 do 3. 8. 2009
 
2.5.2 KGZS –S KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 25, 2250 Ptuj
številka odločbe: 321-06-313/2003-9
datum odločbe: 27. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih merjascev
– pridobivanje, obdelava, označevanje, skladiščenje in distribucija semena plemenskih merjascev
– oskrbovanje veterinarskih organizacij in rejcev s semenom
– promet s semenom plemenskih merjascev
– izvajanje rejskih ukrepov in drugih nalog za potrebe rejskega programa posamezne pasme
– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc
– zbiranje podatkov o plemenjakih in porabi semena
obdobje priznanja: 4. 8. 2004 do 4. 8. 2009
 
2.5.3 LJUTOMERČAN d.d. OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA MERJASCE, Babinska cesta 4, 9240 Ljutomer
številka odločbe: 321-06-180/2004-3
datum odločbe: 26. 10. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– reja plemenskih merjascev
– pridobivanje, obdelava, označevanje in distribucija semena plemenskih merjascev
– oskrbovanje veterinarskih organizacij in rejcev s semenom
– promet s semenom plemenskih merjascev
– izvajanje rejskih ukrepov za potrebe rejskega programa posamezne pasme
– vodenje predpisane rejske dokumentacije in drugih evidenc
– zbiranje podatkov o plemenjakih in porabi semena
obdobje priznanja: 27. 10. 2004 do 27. 10. 2009
2.6 PRIPUSTNE POSTAJE
2.6.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 323-23/2003-6
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
2.6.2 DAMJAN BIDERMAN, Kladje nad Blanco 11, 8283 Blanca
številka odločbe: 321-887/2004-11616
datum odločbe: 2. 3. 2005
obdobje priznanja: 2. 3. 2005 do 2. 3. 2010
 
2.6.3 FRANC OMAHEN, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora
številka odločbe: 330-303/2005-102
datum odločbe: 4. 7. 2005
obdobje priznanja: 4. 7. 2005 do 4. 7. 2010
 
2.6.4 JOŽEF KLEMENČIČ, Bunčani 21, 9241 Veržej
številka odločbe: 330-6/2006-4
datum odločbe: 13. 1. 2006
obdobje priznanja: 13. 1. 2006 do 13. 1. 2011
 
2.6.5 ŠTEFAN SAMBT, Lukačevci 5/a, 9226 Moravske Toplice
številka odločbe: 330-19/2006-6(0407)
datum odločbe: 18. 1. 2006
obdobje priznanja: 18. 1. 2006 do 18. 1. 2011
 
2.6.6 BRANKO GRMOVŠEK, Podgorje pri Pišecah 12, 8255 Pišece
številka odločbe: 330-666/2006/3-B1405
datum odločbe: 4. 4. 2006
obdobje priznanja: 4. 4. 2006 do 4. 4. 2011
 
2.6.7 NEŽA ŠTUMPF, Muretinci 37 A, 2272 Gorišnica
številka odločbe: 323-10/2004/-12(05074)
datum odločbe: 15. 5. 2006
obdobje priznanja: 15. 5. 2006 do 15. 5. 2011
 
2.6.8 MARIJA HEREGA, Trnovski vrh 4, 2254 Trnovska vas
številka odločbe: 330-364/2005-12(05074)
datum odločbe: 15. 5. 2006
obdobje priznanja: 15. 5. 2006 do 15. 5. 2011
 
2.6.9 ANICA MURŠEC, Biš 36, 2254 Trnovska vas
številka odločbe: 323-9/2004-14(05074)
datum odločbe: 15 .5. 2006
obdobje priznanja: 15. 5. 2006 do 15. 5. 2011
 
2.6.10 ANGELA COLARIČ, Biš 57 A, 2254 Trnovska vas
številka odločbe: 323-8/2004-12(05074)
datum odločbe: 15. 5. 2006
obdobje priznanja: 15. 5. 2006 do 15. 5. 2011
 
2.6.11 KAROL PRIJOL, Ključarovci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 330-621/2006-4
datum odločbe: 3. 5. 2006
obdobje priznanja: 3. 5. 2006 do 3. 5. 2011
 
2.6.12 JOŽEF VÖRÖŠ, Mlajtinci 30, 9226 Murska Sobota
številka odločbe: 330-2021/2006-5(0407)
datum odločbe: 15. 5. 2006
obdobje priznanja: 18. 5. 2006 do 18. 5. 2011
 
2.6.13 JOŽEF HORVAT, Gančani 16, 9231 Beltinci
številka odločbe: 330-2366/2006-10(0407)
datum odločbe: 14. 7. 2006
obdobje priznanja: 14. 7. 2006 do 14. 7. 2011
 
2.6.14 JOŽEF MURKO, Sela 32, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
številka odločbe: 330-3965/2006-10(05086)
datum odločbe: 27. 10. 2006
obdobje priznanja: 27. 10. 2006 do 27. 10. 2011
 
2.6.15 PETER MESARIČ, Lipovci 89, 9231 Beltinci
številka odločbe: 330-1818/2007-3(0407)
datum odločbe: 5. 7. 2007
obdobje priznanja: 5. 7. 2007 do 5. 7. 2012
3 DROBNICA
3.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
3.1.1 ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-247/2004-16
datum odločbe: 15. 5. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi:
– izvorno rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme ovc: jezersko solčavska, belokranjska pramenka, bovška ovca in koz: drežniška koza
– rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme ovc: oplemenjena jezersko solčavska ter naslednje pasme koz: burska, slovenska srnasta in slovenska sanska
področje priznanja:
– izvajanje rejskih programov izvajanje razvojno- raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskih programov
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1 . 2006 do 31. 12. 2010
3.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE
3.2.1 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 153, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-306/2004-5
datum odločbe: 14. 4. 2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih izvedbenih programov, za potrebe izvajanja nalog rejskih programov
– zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja rejskih programov
– promocija rejskih organizacij, rejskih programov, rejskih ciljev
– promocija ukrepov za gospodarnejšo rejo domačih živali
– usposabljanje in obveščanje rejcev pri izvajanju rejskega programa
– uvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
– sodelovanje pri razvojnih nalogah v okviru rejskih programov
– sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe
obdobje priznanja: 26. 4. 2005 do 26. 4. 2010
 
3.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-318/2003-6
datum odločbe: 21. 9. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– ugotavljanje optimalnega izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje
– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic
– razvojno-raziskovalne naloge na področju vzdrževanja, razvoja in uvajanja novih tehnologij na področju reprodukcije
– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in z analizami krvnih skupin
obdobje priznanja: 29 .9. 2004 do 29. 9. 2009
 
3.2.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKE, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-346/2003-4
datum odločbe: 23. 3. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve in ocena proizvodnih lastnosti
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi in meritve
– vodenje rodovniških knjig plemenskih ovc in koz in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema pri reji drobnice
– spremljanje proizvodnosti drobnice
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja drobnice
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava in izdelava rejskih in selekcijskih programov
• razvoj shem in načrtovanje preizkusov gospodarsko pomembnih lastnosti (način in postopek preizkušnje) za povečevanje učinkovitosti rejskih programov
• preverjanje zanesljivosti in standardizacija meritev (preverjanje točkovnih sistemov in točkovnih lestvic pri ocenjevalcih …)
• preverjanje genetskih in negenetskih parametrov pri merjenju in ocenjevanju proizvodnih in drugih lastnosti vključenih v selekcijske programe
• način in metode preverjanja porekla
• prilagoditev selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji
• izdelava opisov metod za izboljšanje populacij
• izračun primernih genetskih in strateških rezerv za posamezne pasme
• načrtovanje obnove plemenske črede
• preizkušnja, analiza in presoja učinkov kombinacij križanj
• izobraževanje in usposabljanje izvajalcev rejskih in selekcijskih programov
• postopki za razporeditev vpisa plemenskih ovc in koz v razdelke glavnega oziroma dodatnega dela rodovniške knjige oziroma registra
• presoja uspešnosti izvajanja rejskega programa
• načrtovanje in posodobitev testnih postaj
• način reje plemenskih ovc in koz
• postopki identifikacije in registracije drobnice
• pomoč priznanim rejskim organizacijam pri izvajanju in vodenju rejskega programa
• koordinacija izvajanja rejskega programa med izvajalci
• presoja in načrtovanje reje za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov
• priprava načrta rabe plemenjakov
• mednarodno sodelovanje
• vodenje izobraževanja po določilih 101. člena zakona o živinoreji
• načrtovanje tehnologij in živalim prilagojene reje
• načrtovanje reje na zavarovanih območjih
• zagotavljanje pogojev za nemoteno rejo
• pravila dobre živinorejske prakse
• usmerjanje in načrtovanje izvajanja usposobljenosti oskrbovalcev živali ter rejcev za izvajanje zootehniških opravil
• načrtovanje objektov in opreme za rejo, varovanje okolja
• načrtovanje sonaravne živinoreje
• predlaganje posebnih ukrepov v skladu s 35. členom zakona
• vodenje postopkov za priznavanje novih linij in pasem ovc in koz
• vodenje postopkov za priznavanje ovnov in kozlov
• ohranjanje genetske variabilnosti
• biotska raznovrstnost v živinoreji
• ohranjanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu in avtohtonih pasem ovc in koz
• izvajanje raziskovalnega dela v živinoreji
obdobje priznanja: 24. 3. 2004 do 24. 3. 2009
3.3 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA ENO ALI VEČ UPRAVNIH ENOT
3.3.1 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, Cesta Ivana Slavca 1, 4000 Kranj
številka odločbe: 321-06-72/2004-3
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju in označevanje drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc in koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• odbira plemenjakov
• pomoč pri razstavah
• priprava letnih in dolgoročnih načrtov
• pomoč rejskim organizacijam pri delu
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2004
 
3.3.2 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
številka odločbe: 321-06-303/2003-7
datum odločbe: 14. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec. Za izvajanje nalog na področju selekcije, rodovništva in reprodukcije drobnice je delovno območje tudi območja upravnih enot, kjer delajo naslednji kmetijsko gozdarski zavodi: KGZS-KGZ Novo mesto, KGZS-KGZ Ptuj, KGZS-KGZ Ljubljana, KGZS-KGZ Murska Sobota.
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• spremljanje podatkov o križanju z mesnimi pasmami drobnice
• sodelovanje pri uvajanju novosti na področju izvajanja rejskega programa
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
3.3.3 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, ODDELEK ZA ŽIVINOREJO, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 321-06-307/2003-6
datum odločbe: 27. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo Mesto, Sevnica, Trebnje
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• selekcija
• izvajanje ocenjevanja zunanjosti in odbira plemenskih živali, jagnjet in kozličkov za test, ovnov in kozlov za osemenjevanje in pripust
• sodelovanje pri odbiri plemenjakov
• spremljanje pripustov in osemenitev
• zbiranje podatkov za biološki test
• priprava razstav, sejmov, licitacij
• vodenje in izvajanje preizkusov v pogojih reje
• laboratorijski preizkusi in meritve
• sodelovanje in izdelava katalogov ter drugih objav
• širjenje, promocija reje
• prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali
obdobje priznanja: 3. 8. 2004 do 3. 8. 2009
 
3.3.4 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-328/2003-4
datum odločbe: 31.3.2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič, Logatec, Metlika, Novo mesto, Trebnje, Ribnica
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc in koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava razstav
• menjava plemenjakov za pripust
• organizacija prodaje plemenskih živali
• izpolnjevanje in potrjevanje obrazcev za potrebe subvencij
• izobraževanje rejcev
• sodelovanje pri delu z lokalnimi društvi
• odbira plemenjakov
• razvoj blagovnih znamk
• svetovanje na področju pravilnih usmeritev v reji drobnice
• svetovanje na področju tehnologije prehrane in zdravstvenega varstva drobnice
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
3.3.5 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
številka odločbe: 321-06-334/2003-6
datum odločbe: 8. 4. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• priprava živinorejskih razstav
• izobraževanje in informiranje rejcev
• organizacija prodaje plemenskih živali
• sodelovanje pri delu lokalnih društev
• povezovanje z društvi s podobnimi programi v Sloveniji in tujini
• razvoj blagovnih znamk
• promocija posameznih pasem drobnice in reje drobnice nasploh
obdobje priznanja: 13. 4. 2004 do 13. 4. 2009
 
3.3.6 KGZS – KMETIJSKO GOZDRASKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
številka odločbe: 321-06-338/2003-7
datum odločbe: 31. 3. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava , Ljutomer
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc in koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• sodelovanje pri delu z lokalnimi društvi
obdobje priznanja: 5. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
3.3.7 KGZS – KMETIJSKO GOZDRASKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18,5000 Nova Gorica
številka odločbe: 321-06-345/2003-7
datum odločbe: 19. 7. 2004
območje priznanja je območje naslednjih upravnih enot: Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija
področje priznanja:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
– opravljanje odbire plemenskih ovc in koz
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
– spremljanje staleža in strukture plemenske črede
– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in opravljanje drugih nalog na tem področju
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– posredovanje podatkov drugim organizacijam iz 84. člena zakona
– opravljanje osnovne obdelave podatkov
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz in interpretacija rezultatov
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona in zajemajo sledeče vsebine:
• pripravljanje razstav plemenske drobnice
• izdelovanje katalogov
• vodenje prodaje plemenske drobnice
• sodelovanje na prireditvah
• vzdrževanje stikov s člani društev rejcev drobnice, ki so zadolženi za izmenjavo plemenskega materiala na območju delovanja društva
• posredovanje informacij kupcem in prodajalcem o ponudbi in povpraševanju v reji drobnice
• sodelovanje pri prodajah na domu
• povezovanje s tujimi organizacijami in rejci
Za območja upravnih enot, kjer delujeta kmetijsko gozdarska zavoda KGZS-KGZ Ljubljana (upravne enote: Cerknica, Kočevje in Logatec) in KGZS-KGZ Kranj pa tudi izvajanje naslednjih nalog:
– sprejema novih rejcev v kontrolo in odbire živali ob sprejemu v kontrolo
– sodelovanje in koordiniranje dela pri licenciranju plemenjakov
– koordiniranje dela med kmetijsko gozdarskimi zavodi in Biotehniško fakulteto in poročanje o delu
– sodelovanje z društvi rejcev drobnice in izobraževanje rejcev
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
3.4 TESTNE POSTAJE
3.4.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-342/2003-4
datum odločbe: 20. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– izvajanje lastne preizkušnje moških jagnjet in ovnov za lastnosti rasti, zunanjosti in reprodukcijskih sposobnosti
– sistematični pregledi plemenskih živali, ocenjevanje in razvrščanje ovnov
obdobje priznanja: 27. 7. 2004 do 27. 7. 2009
 
3.4.2 DRUŠTVO REJCEV JEZERSKO - SOLČAVSKE PASME, Zg. jezersko 57, 4206 Jezersko
številka odločbe: 321-06-62/2004-7
datum odločbe: 21. 1. 2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– izvajanje lastne preizkušnje moških jagnjet in ovnov za lastnosti rasti, zunanjosti in reprodukcijskih sposobnosti
– sistematični pregledi plemenskih živali, ocenjevanje in razvrščanje ovnov
obdobje priznanja: 27. 1. 2009 do 27. 1. 2010
3.5 PRIPUSTNA POSTAJA
3.5.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-196/2004/2
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
4 KOPITARJI
4.1 PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE
4.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-155/2004-15
datum odločbe: 9. 1. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi rodovniške knjige za registrirane konje na celotnem območju Republike Slovenije, za naslednje pasme: slovenski toplokrvni konj, kasaški konj, arabski konj, islandski konj, arabski polnokrvni konj, angleški polnokrvni konj
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskih programov in vodenje rodovniških knjig
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskih programov
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
4.1.2 SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME HAFLINGER, Kokra 42, 4205 Preddvor
številka odločbe: 321-06-200/2004-21
datum odločbe: 9. 1. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo za registrirane konje pasme haflinški konj na celotnem območju Republike Slovenije
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje rodovniške knjige za pasmo haflinški konj
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
4.1.3 ZDRUŽENJE REJCEV KONJ SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME, Iška vas 63a, 1292 Ig
številka odločbe: 321-06-255/2005-10
datum odločbe: 9. 1. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za registrirane konje pasme slovenski hladnokrvni konj na celotnem območju Republike Slovenije
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje izvorne rodovniške knjige za pasmo slovenski hladnokrvni konj
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
4.1.4 SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME POSAVEC, Ravno 4, 8274 Raka
številka odločbe: 321-06-256/2005-9
datum odločbe: 9. 1. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za registrirane konje pasme posavski konj na celotnem območju Republike Slovenije
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje izvorne rodovniške knjige za pasmo posavski konj
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
4.1.5 KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana
številka odločbe: 321-06-200/2004-21
datum odločbe: 29.12.2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi ali ustanavlja izvorno rodovniško knjigo za registrirane konje pasme lipicanski konj
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje izvorne rodovniške knjige za pasmo lipicanski konj
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
 
4.1.6 ZDRUŽENEJ REJCEV KONJ LIPICANCA SLOVENIJE, Lipica 5, 6210 Sežana
številka odločbe: 321-06-275/2005-25
datum odločbe:16. 11. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi ali ustanavlja rodovniško knjigo za registrirane konje pasme lipicanski konj v lasti rejcev
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje rodovniške knjige za pasmo lipicanski konj
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 16. 11. 2006 do 16. 11. 2011
 
4.1.7 KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Ulica I. slovenskega tabora 13a, 9240 Ljutomer
številka odločbe: 321-06-311/2004-26
datum odločbe: 6. 9. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo za registrirane konje pasme ljutomerski kasač na celotnem območju Republike Slovenije
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa za pasmo ljutomerski kasač
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011
4.2 DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE, PRIZNANE ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE
4.2.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-98/2004-7
datum odločbe: 26. 7. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve in ocenjevanje lastnosti kopitarjev
– označevanje kopitarjev
– vodenje registra kopitarjev
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v konjereji
– spremljanje lastnosti kopitarjev
– obdelava podatkov in interpretacija podatkov
– napovedovanje plemenskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskih programov
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja kopitarjev
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:
• sodelovanje z organizacijami rejcev in organizacijami iz 84. člena zakona
• vzreja in preizkus plemenjakov za potrebe rejskega programa
• promocija in predstavitev avtohtonih pasem konj
• organizacija sejmov, razstav in predstavitev konj
• kontrola in preverjanje porekel
obdobje priznanja: 3. 8. 2004 do 3. 8. 2009
 
4.2.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-341/2003-6
datum odločbe: 21. 9. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– ugotavljanje optimalnega izkoriščanja plemenjakov za razmnoževanje
– spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic
– razvojno-raziskovalne naloge na področju vzdrževanja, razvoja in uvajanja novih tehnologij na področju reprodukcije
– preverjanje porekla in identifikacije živali z molekularno biološkimi metodami za analizo genoma in z analizami krvnih skupin
obdobje priznanja: 29. 9. 2004 do 29. 9. 2009
 
4.2.3 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 33205-13/2006/7
datum odločbe: 19. 2. 2006
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v konjereji
– obdelava podatkov in interpretacija podatkov
– genetski testi
– napovedovanje plemenskih vrednosti in objava rezultatov
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona
obdobje priznanja: 19. 5. 2006 do 19. 5. 2011
 
4.2.4 KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana
številka odločbe: 33205-34/2006/11
datum odločbe: 8. 8. 2006
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– meritve in ocenjevanje lastnosti lipicanskih konj
– označevanje lipicanskih konj
– vodenje preizkusov v pogojih reje za lipicanske konje
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk za lipicanske konje
– spremljanje lastnosti lipicanskih konj
– obdelava podatkov in interpretacija podatkov za lipicanske konje
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona o živinoreji za lipicanske konje
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov (razen identifikacijskega dokumenta za kopitarje in potrdila o istovetnosti za kopitarje) za lipicanske konje
obdobje priznanja: 8. 8. 2006 do 8. 8. 2011
4.3 ORGANIZACIJE ZA ZBIRANJE PODATKOV NA TEKMOVANJIH S KOPITARJI
4.3.1 ZVEZA DRUŠTEV KASAŠKE CENTRALE SLOVENIJE, Dunajska 122, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-17/2004-6
datum odločbe: 5. 4. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– vodenje registra tekmovalnih konj, tekmovalcev, trenerjev, organizatorjev tekmovanj, objektov za izvajanje kasaških tekmovanj in drugih podatkov, potrebnih za kasaška tekmovanja
– pripravo letnega programa tekmovanj v sodelovanju z organizatorji tekmovanj
– nadzor nad organizacijo in izvedbo tekmovanj
– zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji v skladu z mednarodno usklajenimi standardi
– sprotno pošiljanje podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov
– redno mesečno poročanje komisiji za tekmovanja s kopitarji pri MKGP
– arhiviranje podatkov s področja delovanja
– druge naloge s področja odobritve
obdobje priznanja: 6. 4. 2004 do 6. 4. 2009
 
4.3.2 KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovškacesta 25, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-06-58/2004-10
datum odločbe: 14. 12. 2005
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– vodenje registra tekmovalnih konj, tekmovalcev, trenerjev, organizatorjev tekmovanj, objektov za izvajanje konjeniških tekmovanj in drugih podatkov, potrebnih za konjeniška tekmovanja
– pripravo letnega programa konjeniških tekmovanj v sodelovanju z organizatorji tekmovanj
– nadzor nad organizacijo in izvedbo tekmovanj
– zbiranje podatkov na konjeniških tekmovanjih v skladu z mednarodno usklajenimi standardi
– sprotno pošiljanje podatkov s konjeniških tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov
– redno mesečno poročanje komisiji za tekmovanja s kopitarji pri ministrstvu
– arhiviranje podatkov s področja delovanja
– druge naloge s področja odobritve
obdobje priznanja: 4. 1. 2006 do 4. 1. 2011
4.4 PRIPUSTNE POSTAJE
4.4.1 FRANC KOŠIR, Zg. Jezersko 104, Zg. Jezersko
številka odločbe: 323-3/2004-1534
datum odločbe: 15. 11. 2004
obdobje priznanja: 15. 11. 2004 do 15. 11. 2009
 
4.4.2 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 323-21/2003-7
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
4.4.3 PETER ZAJC, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja gora
številka odločbe: 32130-4/2004-102
datum odločbe: 25. 11. 2004
obdobje priznanja: 25. 11. 2004 do 25. 11. 2009
 
4.4.4 KMET d.o.o., Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični
številka odločbe: 32130-5/2004-102
datum odločbe: 29. 11. 2004
obdobje priznanja: 29. 11. 2004 do 29. 11. 2009
 
4.4.5 BALDOMIR POLJAK, Pečine 16, 5283 Slap ob Idrijci
številka odločbe: 321-211/2004
datum odločbe: 10. 11. 2004
obdobje priznanja: 10. 11. 2004 do 10. 11. 2009
 
4.4.6 FRANC HRASTAR, Zloganje 15, 8275 Škocjan
številka odločbe: 323-4/2004
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
4.4.7 MIRKO MEDLE, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 323-3/2004
datum odločbe: 22. 11. 2004
obdobje priznanja: 22. 11. 2004 do 22. 11. 2009
 
4.4.8 JOŽE ŠKULJ, Iška vas 63A, 1292 Ig
številka odločbe: 323-1/2004-4
datum odločbe: 23. 11. 2004
obdobje priznanja: 23. 11. 2004 do 23. 11. 2009
 
4.4.9 LESAR ANTON, Jurjevica 8, 1310 Ribnica
številka odločbe: 0301-321-73/2004
datum odločbe: 3. 11. 2004
obdobje priznanja: 3. 11. 2004 do 3. 11. 2009
 
4.4.10 JANEZ KAVŠEK, Roje 9a, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 323-2/2004
datum odločbe: 16. 11. 2004
obdobje priznanja: 16. 11. 2004 do 16. 11. 2009
 
4.4.11 ANTON JORDAN, C. oktobrskih žrtev 55, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 323-5/2004
datum odločbe: 29. 11. 2004
obdobje priznanja: 29. 11. 2004 do 29. 11. 2009
 
4.4.12 JOŽE HOČEVAR, Jelendol 7, 8275 Škocjan
številka odločbe: 323-6/2004
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
4.4.13 SLAVA SMREKAR, Livške ravne 2/a, 5222 Kobarid
številka odločbe: 321-222/2004
datum odločbe: 18. 11. 2004
obdobje priznanja: 18. 11. 2004 do 18. 11. 2009
 
4.4.14 STANKO TOMŠIČ, Palčje 13, 6257 Pivka
številka odločbe: 32101-2/2004-6
datum odločbe: 22. 11. 2004
obdobje priznanja: 22. 11. 2004 do 22. 11. 2009
 
4.4.15 FRANC PERHAJ, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče
številka odločbe: 323-2/2004-4
datum odločbe: 24. 11. 2004
obdobje priznanja: 24. 11. 2004 do 24. 11. 2009
 
4.4.16 SIMONA TADEL, Kalce 42/c, 1370 Logatec
številka odločbe: 321-76/2004
datum odločbe: 2. 12. 2004
obdobje priznanja: 2. 12. 2004 do 2. 12. 2009
 
4.4.17 JOŽE KOKOVICA, Grbinska 7, 1270 Litija
številka odločbe: 321-268/2004
datum odločbe: 10. 12. 2004
obdobje priznanja: 10. 12. 2004 do 10. 12. 2009
 
4.4.18 POSESTVO VITA, Cundrovec 13A, 8254 Globoko
številka odločbe: 32108-4/2004-1424
datum odločbe: 31. 12. 2004
obdobje priznanja: 31. 12. 2004 do 31. 12. 2009
 
4.4.19 FRANC PIRNAT, Vrhnika 29, 1386 Stari trg pri Ložu
številka odločbe: 323-3/2004
datum odločbe: 15. 12. 2004
obdobje priznanja: 15. 12. 2004 do 15. 12. 2009
 
4.4.20 VINKO KANDARE, Dane 20, 1386 Stari trg pri Ložu
številka odločbe: 323-4/2004
datum odločbe: 15. 12. 2004
obdobje priznanja: 15. 12. 2004 do 15. 12. 2009
 
4.4.21 JOŽE MAROLT, Dolnje Podpoljane 6, 1316 Ortnek
številka odločbe: 0301-321-80/2004
datum odločbe: 26. 11. 2004
obdobje priznanja: 26. 11. 2004 do 26. 11. 2009
 
4.4.22 HENRIK SOTOŠEK, Gorica pri Raztezu 4, 8280 Brestanica
številka odločbe: 321-17/2004
datum odločbe: 14. 12. 2004
obdobje priznanja: 14. 12. 2004 do 14. 12. 2009
 
4.4.23 ROMANA RAZGORŠEK, Ločica ob Savinji 45a, 3313 Polzela
številka odločbe: 327-5/2004-1333
datum odločbe: 9. 12. 2004
obdobje priznanja: 9. 12. 2004 do 9. 12. 2009
 
4.4.24 DARKO ŠUSTER, Polzela 151, 3313 Polzela
številka odločbe: 327-3/2004-1333
datum odločbe: 9. 12. 2004
obdobje priznanja: 9. 12. 2004 do 9. 12. 2009
 
4.4.25 LADISLAV PACEK, Ulica Milke Kerin 13, 8270 Krško
številka odločbe: 321-18/2004
datum odločbe: 14. 12. 2004
obdobje priznanja: 14. 12. 2004 do 14. 12. 2009
 
4.4.26 JOŽEFA FEMC, Muhaber 66, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 323-7/2004
datum odločbe: 14. 12. 2004
obdobje priznanja: 14. 12. 2004 do 14. 12. 2009
 
4.4.27 JOŽEF KOSEC, Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
številka odločbe: 32130-2/2004
datum odločbe: 28. 12. 2004
obdobje priznanja: 28. 12. 2004 do 28. 12. 2009
 
4.4.28 FRANC GAJŠEK, Prožinska vas 48, 3220 Štore
številka odločbe: 323-5/2004
datum odločbe: 17. 12. 2004
obdobje priznanja: 17. 12. 2004 do 17. 12. 2009
 
4.4.29 JANEZ LOVŠIN, Goriča vas 3, 1310 Ribnica
številka odločbe: 0301-321-80/2004
datum odločbe: 26. 11. 2004
obdobje priznanja: 26. 11. 2004 do 26. 11. 2009
 
4.4.30 BRANKO GRMOVŠEK, Podgorje 12, 8255 Pišece
številka odločbe: 32108-5/2004-1424
datum odločbe: 31. 12. 2004
obdobje priznanja: 31. 12. 2004 do 31. 12. 2009
 
4.4.31 JOŽEF STANIČ, Jereslavec 22, 8252 Kapele
številka odločbe: 32108-7/2004-1424
datum odločbe: 19. 1. 2005
obdobje priznanja: 19. 1. 2005 do 19. 1. 2010
 
4.4.32 ZDENKO BELOŠEVIČ, Krašči 16, 9261 Cankova
številka odločbe: 321-1179/2004-0407
datum odločbe: 17. 1. 2005
obdobje priznanja: 17. 1. 2005 do 17. 1. 2010
 
4.4.33 VEKOSLAV LEKŠAN, Cesta Notranjskega odreda 18, 1386 Stari trg
številka odločbe: 323-5/2004
datum odločbe: 5. 1. 2005
obdobje priznanja: 5. 1. 2005 do 5. 1. 2010
 
4.4.34 BRANKO MAKOVEC, Benečija 4, 8210 Trebnje
številka odločbe: 321-535/2004-13-11
datum odločbe: 23. 12. 2004
obdobje priznanja: 23. 12. 2004 do 23. 12. 2009
 
4.4.35 ANTON GORC, Dolenje Selce 13, 8211 Dobrnič
številka odločbe: 321-549/2004-13-07
datum odločbe: 27. 12. 2004
obdobje priznanja: 27. 12. 2004 do 27. 12. 2009
 
4.4.36 MATIJA SMOLIČ, Korita 22, 8211 Dobrnič
številka odločbe: 321-297/2004-13-07
datum odločbe: 27. 12. 2004
obdobje priznanja: 27. 12. 2004 do 27. 12. 2009
 
4.4.37 JOŽE GLAVAN, Roženpelj 4, 8211 Dobrnič
številka odločbe: 321-526/2004-13-11
datum odločbe: 23. 12. 2004
obdobje priznanja: 23. 12. 2004 do 23. 12. 2009
 
4.4.38 IVAN LAH, Glina 8, 1385 Nova vas
številka odločbe: 323-6/2004
datum odločbe: 24. 12. 2004
obdobje priznanja: 24. 12. 2004 do 24. 12. 2009
 
4.4.39 DAMJAN ORAŽEM, Smrečje 17, 1360 Vrhnika
številka odločbe: 306-321-19/2004
datum odločbe: 4. 1. 2005
obdobje priznanja: 4. 1. 2005 do 4. 1. 2010
 
4.4.40 MARTIN MOŽE, Jurna vas 2, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 323-9/2004
datum odločbe: 14. 1. 2005
obdobje priznanja: 14. 1. 2005 do 14. 1. 2010
 
4.4.41 NIKOLAJ OBERČ, Osrečje 29, 8275 Škocjan
številka odločbe: 323-8/2004
datum odločbe: 3. 1. 2005
obdobje priznanja: 3. 1. 2005 do 3. 1. 2010
 
4.4.42 TEREZIJA SLAVIČ, Šalinci 4/a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 321-523/2004
datum odločbe: 27. 12. 2004
obdobje priznanja: 27. 12. 2004 do 27. 12. 2009
 
4.4.43 VEKOSLAV VAJS, Stara Nova vas 17, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 321-522/2004
datum odločbe: 28. 12. 2004
obdobje priznanja: 28. 12. 2004 do 28. 12. 2009
 
4.4.44 IVAN ANTON NOVAK, Pod Goricami 41, 1351 Brezovica
številka odločbe: 323-3/2004-7
datum odločbe: 24. 12. 2004
obdobje priznanja: 24. 12. 2004 do 24. 12. 2009
 
4.4.45 IVAN IVANUŠA, Krčevina 17, 2275 Miklavž pri Ormožu
številka odločbe: 32130-3/2004
datum odločbe: 28. 12. 2004
obdobje priznanja: 28. 12. 2004 do 28. 12. 2009
 
4.4.46 BOGOMIR MIRKO PEČJAK, Vavta vas 8, 8351 Straža
številka odločbe: 323-11/2004
datum odločbe: 27. 12. 2004
obdobje priznanja: 27. 12. 2004 do 27. 12. 2009
 
4.4.47 JOŽE ŠETINA, Dolenje Gradišče 4, 8350 Dolenjske toplice
številka odločbe: 323-10/2004
datum odločbe: 27. 12. 2004
obdobje priznanja: 27. 12. 2004 do 27. 12. 2009
 
4.4.48 FRANC KOREN, Spodnje Gorje 80 d, 4247 Zgornje Gorje
številka odločbe: 32302-1/2004
datum odločbe: 7. 1. 2005
obdobje priznanja: 7. 1. 2005 do 7. 1. 2010
 
4.4.49 EDO GAČNIK, Brezje 6, 8231 Trebelno
številka odločbe: 321-537/2004-13-07
datum odločbe: 29. 12. 2004
obdobje priznanja: 29. 12. 2004 do 29. 12. 2009
 
4.4.50 LADISLAV STARIHA, Hudo 16, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 323-12/2004
datum odločbe: 14. 1. 2005
obdobje priznanja: 14. 1. 2005 do 14. 1. 2010
 
4.4.51 ZDRAVKO ANDREJČIČ, Gorenje Jezero 4, 1384 Grahovo
številka odločbe: 323-8/2004
datum odločbe: 5. 1. 2005
obdobje priznanja: 5. 1. 2005 do 5. 1. 2010
 
4.4.52 ANTON LUNKA, Žerovnica 30, 1384 Grahovo
številka odločbe: 323-7/2004
datum odločbe: 5. 1. 2005
obdobje priznanja: 5. 1. 2005 do 5. 1. 2010
 
4.4.53 KARL KOKOTEC, Šared 11, 6310 Izola
številka odločbe: 321-99/2004
datum odločbe: 5. 1. 2005
obdobje priznanja: 5. 1. 2005 do 5. 1. 2010
 
4.4.54 JOŽEF TRETJAK, Razborca 12, 2382 Mislinja
številka odločbe: 323-1/2004-126
datum odločbe: 7. 1. 2005
obdobje priznanja: 7. 1. 2005 do 7. 1. 2010
 
4.4.55 MIROSLAV ČAS, Straže 125, 2382 Mislinja
številka odločbe: 323-3/2004-126
datum odločbe: 7. 1. 2005
obdobje priznanja: 7. 1. 2005 do 7. 1. 2010
 
4.4.56 ŠTEFAN METELKO, Ravno 4, 8274 Raka
številka odločbe: 321-20/2004
datum odločbe: 5. 1. 2005
obdobje priznanja: 5. 1. 2005 do 5. 1. 2010
 
4.4.57 ANTON KOČEVAR, Viševek 45 a, 1386 Stari trg pri Ložu
številka odločbe: 323-9/2004
datum odločbe: 10. 1. 2005
obdobje priznanja: 10. 1. 2005 do 10. 1. 2010
 
4.4.58 ALOJZ KOS, Šentjurij 12, 8216 Mirna Peč
številka odločbe: 323-14/2004
datum odločbe: 20. 1. 2005
obdobje priznanja: 20. 1. 2005 do 20. 1. 2010
 
4.4.59 JOŽE KOLENC, Zalog 18, 8275 Škocjan
številka odločbe: 323-13/2004
datum odločbe: 20. 1. 2005
obdobje priznanja: 20. 1. 2005 do 20. 1. 2010
 
4.4.60 JOŽEF ERJAVEC, Podsmreka pri Višnji Gori 6, 1294 Višnja Gora
številka odločbe: 32130-6/2004-102
datum odločbe: 11. 1. 2005
obdobje priznanja: 11. 1. 2005 do 11. 1. 2010
 
4.4.61 DANIJEL GLAVAN, Goreljce 11, 1433 Radeče
številka odločbe: 321-86/2004
datum odločbe: 9. 2. 2005
obdobje priznanja: 9. 2. 2005 do 9. 2. 2010
 
4.4.62 FRANC HOČEVAR, Močvirje 19, 8275 Škocjan
številka odločbe: 321-891/2004-11616
datum odločbe: 25. 1. 2005
obdobje priznanja: 25. 1. 2005 do 25. 1. 2010
 
4.4.63 IVAN BIDERMAN, Kladje nad Blanco 11, 8283 Blanca
številka odločbe: 321-886/2004-11616
datum odločbe: 26. 1. 2005
obdobje priznanja: 26. 1. 2005 do 26. 1. 2010
 
4.4.64 RAJKO VOVK, Stržišče 30, 8290 Sevnica
številka odločbe: 321-881/2004-11616
datum odločbe: 19. 7. 2005
obdobje priznanja: 19. 7. 2005 do 19. 7. 2010
 
4.4.65 JANEZ SINTIČ, Jelše 21, 8273 Leskovec pri Krškem
številka odločbe: 330-5/2005
datum odločbe: 28. 1. 2005
obdobje priznanja: 28. 1. 2005 do 28. 1. 2010
 
4.4.66 BRANKO SLANA, Bolehnečici 4, 9244 Sv. Jurij
številka odločbe: 321-266/2004-6
datum odločbe: 14. 1. 2005
obdobje priznanja: 14. 1. 2005 do 14. 1. 2010
 
4.4.67 MILAN OBRADOVIČ, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki
številka odločbe: 321-22/2004
datum odločbe: 28. 1. 2005
obdobje priznanja: 28. 1. 2005 do 28. 1. 2010
 
4.4.68 ANDREJ KERIN, Brod 10, 8312 Podbočje
številka odločbe: 321-21/2004
datum odločbe: 28. 1. 2005
obdobje priznanja: 28. 1. 2005 do 28. 1. 2010
 
4.4.69 PETER JAMŠEK, Lože 19a, 5271 Vipava
številka odločbe: 323-3/2004-4
datum odločbe: 2. 2. 2005
obdobje priznanja: 2. 2. 2005 do 2. 2. 2010
 
4.4.70 JOŽE ZORIČ, Šutna 28, 8312 Podbočje
številka odločbe: 321-19/2004
datum odločbe: 28.1.2005
obdobje priznanja: 28.1.2005 do 28.1.2010
 
4.4.71 JOŽEF PACEK, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem
številka odločbe: 330-11/2005
datum odločbe: 31. 1. 2005
obdobje priznanja: 31. 1. 2005 do 31. 1. 2010
 
4.4.72 IVAN NERAL, Dečno selo 42, 8253 Artiče
številka odločbe: 32108-8/2004-1424
datum odločbe: 19. 1. 2005
obdobje priznanja: 19. 1. 2005 do 19. 1. 2010
 
4.4.73 IVAN HOTKO, Kapele 37, 8258 Kapele
številka odločbe: 32108-9/2004-1424
datum odločbe: 19. 1. 2005
obdobje priznanja: 19. 1. 2005 do 19. 1. 2010
 
4.4.74 FRANC LEVAR, Dolenje jezero 33, 1380 Cerknica
številka odločbe: 332-1/2005
datum odločbe: 9. 2. 2005
obdobje priznanja: 9. 2. 2005 do 9. 2. 2010
 
4.4.75 BRANISLAV MAKOVEC, Vrtovče 19 B, 5295 Branik
številka odločbe: 323-2/2004-6
datum odločbe: 2. 2. 2005
obdobje priznanja: 2. 2. 2005 do 2. 2. 2010
 
4.4.76 FRANC LAJKOVIČ, Črešnjice 74, 8263 Cerklje ob Krki
številka odločbe: 32108-12/2004-1424
datum odločbe: 15. 2. 2005
obdobje priznanja: 15. 2. 2005 do 15. 2. 2010
 
4.4.77 JANEZ RAZBORŠEK, Koliška 1a, Vir, 1230 Domžale
številka odločbe: 32100-95/04-22025
datum odločbe: 4. 2. 2005
obdobje priznanja: 4. 2. 2005 do 4. 2. 2010
 
4.4.78 MATEVŽ BABIČ, Šalka vas 112, 1330 Kočevje
številka odločbe: 330-13/2005-513-2
datum odločbe: 30. 1. 2005
obdobje priznanja: 30. 1. 2005 do 30. 1. 2010
4.4.79 JANEZ KASTELIC, Zagorje 118, 6257 Pivka
številka odločbe: 332-1/2005-4
datum odločbe: 2. 2. 2005
obdobje priznanja: 2. 2. 2005 do 2. 2. 2010
 
4.4.80 FRANC BEVC, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu
številka odločbe: 321-369/2004-244
datum odločbe: 2. 2. 2005
obdobje priznanja: 2. 2. 2005 do 2. 2. 2010
 
4.4.81 ANTON PRIMOŽIČ, Vičanci 6, 2274 Velika Nedelja
številka odločbe: 330-39/2005
datum odločbe: 2. 2. 2005
obdobje priznanja: 2. 2. 2005 do 2. 2. 2010
 
4.4.82 ANTON FRANKOVIČ, Oštrc 43, 8311 Kostanjevica na Krki
številka odločbe: 330-37/2005
datum odločbe: 9. 2. 2005
obdobje priznanja: 9. 2. 2005 do 9. 2. 2010
 
4.4.83 EMIL SMREKAR, Zalog 4, 8275 Škocjan
številka odločbe: 344-1/2005
datum odločbe: 9. 2. 2005
obdobje priznanja: 9. 2. 2005 do 9. 2. 2010
 
4.4.84 ANTON ŠUŠTAR, Srednja vas 27, 1240 Kamnik
številka odločbe: 330-11/2005-45
datum odločbe: 7. 2. 2005
obdobje priznanja: 7. 2. 2005 do 7. 2. 2010
 
4.4.85 MOJCA TUŠAK, Cezanjevci 54, 9240 Ljutomer
številka odločbe: 330-19/2005
datum odločbe: 14. 2. 2005
obdobje priznanja: 14. 2. 2005 do 14. 2. 2010
 
4.4.86 LUDVIK VODLAN, Dolenje 6, 1235 Radomlje
številka odločbe: 32100-69/04-22025
datum odločbe: 4. 2. 2005
obdobje priznanja: 4. 2. 2005 do 4. 2. 2010
 
4.4.87 ANTON MLAKER, Kostrivnica 20, 3233 Kalobje
številka odločbe: 321-397/2004-244
datum odločbe: 3. 2. 2005
obdobje priznanja: 3. 2. 2005 do 3. 2. 2010
 
4.4.88 ANDREJ OCVIRK, Globoko 16 d, 3272 Rimske Toplice
številka odločbe: 330-15/2005
datum odločbe: 16. 2. 2005
obdobje priznanja: 16. 2. 2005 do 16. 2. 2010
 
4.4.89 JERNEJ BURJEK, Žirovski vrh Sv. Urbana 17, 4224 Gorenja vas
številka odločbe: 32109-3/2004
datum odločbe: 2. 3. 2005
obdobje priznanja: 2. 3. 2005 do 2. 3. 2010
 
4.4.90 JOŽEF HAFNER, Virmaše 110, 4220 Škofja Loka
številka odločbe: 344-1/2005
datum odločbe: 23. 2. 2005
obdobje priznanja: 23. 2. 2005 do 23. 2. 2010
 
4.4.91 JANEZ MARENK, Dražgoše 16, 4228 Železniki
številka odločbe: 32109-2/2004
datum odločbe: 24. 2. 2005
obdobje priznanja: 24. 2. 2005 do 24. 2. 2010
 
4.4.92 MARKO SLAVIČ, Ključarovci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 330-20/2005
datum odločbe: 15. 2. 2005
obdobje priznanja: 15. 2. 2005 do 15. 2. 2010
 
4.4.93 MARKO FATUR, Šembije 31, 6253 Knežak
številka odločbe: 321-4/2004-1309
datum odločbe: 16. 2. 2005
obdobje priznanja: 16. 2. 2005 do 16. 2. 2010
 
4.4.94 PETER GRČAR, Dragomelj 108, 1230 Domžale
številka odločbe: 344-1/05-24161
datum odločbe: 22. 2. 2005
obdobje priznanja: 22. 2. 2005 do 22. 2. 2010
 
4.4.95 JANEZ KLANČNIK, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče
številka odločbe: 32101-51/2004 11220
datum odločbe: 24. 2. 2005
obdobje priznanja: 24. 2. 2005 do 24. 2. 2010
 
4.4.96 MARJAN COKAN, Vrbje 43, 3310 Žalec
številka odločbe: 330-5/2005-1333
datum odločbe: 10. 3. 2005
obdobje priznanja: 10. 3. 2005 do 10. 3. 2010
 
4.4.97 JANEZ RAČIČ, Cerina 3, 8250 Brežice
številka odločbe: 330-68/2005-1424
datum odločbe: 25. 2. 2005
obdobje priznanja: 25. 2. 2005 do 25. 2. 2010
 
4.4.98 PETER PANGERČIČ, Globočice 6, 8262 Krška vas
številka odločbe: 330-69/2005-1424
datum odločbe: 25. 2. 2005
obdobje priznanja: 25. 2. 2005 do 25. 2. 2010
 
4.4.99 STANKO LESJAK, Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici
številka odločbe: 330-28/2005-244
datum odločbe: 23. 2. 2005
obdobje priznanja: 23. 2. 2005 do 23. 2. 2010
 
4.4.100 ALOJZ KOTNIK, Gradišče 5, 3257 Podsreda
številka odločbe: 32100-28/2004
datum odločbe: 9. 3. 2005
obdobje priznanja: 9. 3. 2005 do 9. 3. 2010
 
4.4.101 IVAN PEČNIK, Gorica pri Raztezu 7, 8280 Brestanica
številka odločbe: 330-162/2005
datum odločbe: 7. 3. 2004
obdobje priznanja: 7. 3. 2004 do 7. 3. 2010
 
4.4.102 ANDREJ HOSTA, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 344-2/2005
datum odločbe: 17. 3. 2005
obdobje priznanja: 17. 3. 2005 do 17. 3. 2010
 
4.4.103 ANTON PEKLAJ, Belica 10, 1355 Polhov Gradec
številka odločbe: 344-1/2005-5
datum odločbe: 18. 3. 2005
obdobje priznanja: 18. 3. 2005 do 18. 3. 2010
 
4.4.104 ZDRAVKO KOŽEL, Škofja vas 22, 3211 Škofja vas
številka odločbe: 344-2/2005
datum odločbe: 2. 4. 2005
obdobje priznanja: 2. 4. 2005 do 2. 4. 2010
 
4.4.105 LADISLAV LAPANJE, Idrijske Krnice 4, 5281 Spodnja Idrija
številka odločbe: 330-28/05
datum odločbe: 22. 3. 2005
obdobje priznanja: 22. 3. 2005 do 22. 3. 2010
 
4.4.106 JOŽEF BOHINEC, Zasadi 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 330-125/2005-4
datum odločbe: 5. 4. 2005
obdobje priznanja: 5. 4. 2005 do 5. 4. 2010
 
4.4.107 FRANC BOŽIČ, Veliki Podlog 48, 8273 Leskovec pri Krškem
številka odločbe: 330-269/2005
datum odločbe: 7. 4. 2005
obdobje priznanja: 7. 4. 2005 do 7. 4. 2010
 
4.4.108 METOD KOŠMRLJ, Retje 18, 1318 Loški Potok
številka odločbe: 301-330-88/2005
datum odločbe: 1. 3. 2006
obdobje priznanja: 1. 3. 2006 do 1. 3. 2011
 
4.4.109 ANTON KASTELIC, Dedni dol 3, 1294 Višnja Gora
številka odločbe: 330-208/2005-102
datum odločbe: 12. 4. 2005
obdobje priznanja: 12. 4. 2005 do 12. 4. 2010
 
4.4.110 JOŽE ANTONČIČ, Prapreče 1, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 344-3/2005
datum odločbe: 11. 5. 2005
obdobje priznanja: 11. 5. 2005 do 11. 5. 2010
 
4.4.111 ZLATI D d.o.o., Vrbje 6, 3310 Žalec
številka odločbe: 330-202/2005-1333
datum odločbe: 13. 5. 2005
obdobje priznanja: 13. 5. 2005 do 13. 5. 2010
 
4.4.112 MATIJA JERETINA, Straža 3, 1225 Lukovica
številka odločbe: 344-2/05-24161
datum odločbe: 12. 5. 2005
obdobje priznanja: 12. 5. 2005 do 12. 5. 2010
 
4.4.113 KMETIJSKA ŠOLA GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 344-4/2005
datum odločbe: 20. 5. 2005
obdobje priznanja: 20. 5. 2005 do 20. 5. 2010
 
4.4.114 ANTON SVETE, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje
številka odločbe: 344-2/2005-6
datum odločbe: 6. 6. 2005
obdobje priznanja: 6. 6. 2005 do 6. 6. 2010
 
4.4.115 MIHAEL SKUBIC, Šentvid pri Stični 1a, 1296Šentvid pri Stični
številka odločbe: 330-147/2005-102
datum odločbe: 31. 5. 2005
obdobje priznanja: 31. 5. 2005 do 31. 5. 2010
 
4.4.116 JANKO KOVAČIČ, Žigon 9a, 3270 Laško
številka odločbe: 321-77/2004
datum odločbe: 30. 5. 2005
obdobje priznanja: 30. 5. 2005 do 30. 5. 2010
 
4.4.117 DARKO TAUSES, Velike Gorelce 13, 3270 Laško
številka odločbe: 330-45/2005
datum odločbe: 30. 5. 2005
obdobje priznanja: 30. 5. 2005 do 30. 5. 2010
 
4.4.118 ANDREJ PRIŠEL, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem
številka odločbe: 330-269/2005/3-1424
datum odločbe: 15. 6. 2005
obdobje priznanja: 15. 6. 2005 do 15. 6. 2010
 
4.4.119 IVAN HORVATIČ, Stara vas 3, 8259 Bizeljsko
številka odločbe: 330-299/2005/4-1424
datum odločbe: 15. 6. 2005
obdobje priznanja: 15. 6. 2005 do 15. 6. 2010
 
4.4.120 MARTIN VAHEN, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju
številka odločbe: 32100-34/2004-7
datum odločbe: 1. 6. 2005
obdobje priznanja: 1. 6. 2005 do 1. 6. 2010
 
4.4.121 JOŽE OMRZEL, Ardrog pod Velikim Trnom 6, 8270 Krško
številka odločbe: 330-319/2005
datum odločbe: 2. 6. 2005
obdobje priznanja: 2. 6. 2005 do 2. 6. 2010
 
4.4.122 MARKO VALEK, Koritno 14, 8261 Jesenice na Dolenjskem
številka odločbe: 330-308/2005/3-1424
datum odločbe: 15. 6. 2005
obdobje priznanja: 15. 6. 2005 do 15. 6. 2010
 
4.4.123 JANKO KOLARIČ, Sečovlje 104, 6333 Sečovlje
številka odločbe: 330-175/2005
datum odločbe: 30. 5. 2005
obdobje priznanja: 30. 5. 2005 do 30. 5. 2010
 
4.4.124 SLAVKO BRILI, Cesta v Debro 9, 3270 Laško
številka odločbe: 321-233/2004
datum odločbe: 31. 5. 2005
obdobje priznanja: 31. 5. 2005 do 31. 5. 2010
 
4.4.125 JOŽE TEKAVČIČ, Kompolje 19, 1312 Videm - Dobrepolje
številka odločbe: 330-258/2005-102
datum odločbe: 31. 5. 2005
obdobje priznanja: 31. 5. 2005 do 31. 5. 2010
 
4.4.126 IVAN JELENIČ, Globočice 11, 8311 Kostanjevica na Krki
številka odločbe: 330-401/2005
datum odločbe: 2. 6. 2005
obdobje priznanja: 2. 6. 2005 do 2. 6. 2010
 
4.4.127 FRANC OMAHEN, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora
številka odločbe: 330-303/2005-102
datum odločbe: 3. 6. 2005
obdobje priznanja: 3. 6. 2005 do 3. 6. 2010
 
4.4.128 TONČEK KOSMAČ, Dobrava 19, 8275 Škocjan
številka odločbe: 334-5/2005
datum odločbe: 10. 6. 2005
obdobje priznanja: 10. 6. 2005 do 10. 6. 2010
 
4.4.129 VILI SEM, Raduha 18, 3334 Luče ob Savinji
številka odločbe: 330-139/2005
datum odločbe: 7. 6. 2005
obdobje priznanja: 7. 6. 2005 do 7. 6. 2010
 
4.4.130 MITJA OSTERMAN, Grčarevec 3, 1371 Logatec
številka odločbe: 330-78/2005
datum odločbe: 9. 6. 2005
obdobje priznanja: 9. 6. 2005 do 9. 6. 2010
 
4.4.131 BOJAN ZAGORC, Šolska ulica 11, 4260 Bled
številka odločbe: 344-1/2005
datum odločbe: 9. 6. 2005
obdobje priznanja: 9. 6. 2005 do 9. 6. 2010
 
4.4.132 ANDREJ STARMAN, Suha 31, 4220 Škofja Loka
številka odločbe: 344-2/2005
datum odločbe: 6. 7. 2005
obdobje priznanja: 6. 7. 2005 do 6. 7. 2010
 
4.4.133 JOŽEF JERAM, Podlanišče 46, 5282 Cerkno
številka odločbe: 330-38/05
datum odločbe: 16. 6. 2005
obdobje priznanja: 16. 6. 2005 do 16. 6. 2010
 
4.4.134 JANEZ ŽELEZNIK, Potov Vrh 24, 8000 Novo mesto
številka odločbe: 344-6/2005
datum odločbe: 24. 6. 2005
obdobje priznanja: 24. 6. 2005 do 24. 6. 2010
 
4.4.135 JANEZ PIPAN, Luže 19, 4212 Visoko
številka odločbe: 330-279/2005-1536
datum odločbe: 20. 6. 2005
obdobje priznanja: 20. 6. 2005 do 20. 6. 2010
 
4.4.136 ANTON STRMLJAN, Marno 21, 1431 Dol pri Hrastniku
številka odločbe: 323-2/2004-10
datum odločbe: 24. 6. 2005
obdobje priznanja: 24. 6. 2005 do 24. 6. 2010
 
4.4.137 JANJA PEŠELJ, Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš
številka odločbe: 344-1/2005-5
datum odločbe: 12. 7. 2005
obdobje priznanja: 12. 7. 2005 do 12. 7. 2010
 
4.4.138 JOŽE MIHELČIČ, Vavpča vas 33, 8333 Semič
številka odločbe: 344-2/2005-4
datum odločbe: 8. 7. 2005
obdobje priznanja: 8. 7. 2005 do 8. 7. 2010
 
4.4.139 JANEZ ZALOKAR, Gorjuše 17a, 4264 Bohinjska Bistrica
številka odločbe: 344-2/2005
datum odločbe: 11. 7. 2005
obdobje priznanja: 11. 7. 2005 do 11. 7. 2010
 
4.4.140 MATJAŽ MOŽINA, Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji
številka odločbe: 330-214/2005
datum odločbe: 13. 7. 2005
obdobje priznanja: 13. 7. 2005 do 13. 7. 2010
 
4.4.141 FRANC POLJANEC, Visoče 4, 3225 Planina pri Sevnici
številka odločbe: 330-226/2005-244
datum odločbe: 27. 7. 2005
obdobje priznanja: 27. 7. 2005 do 27. 7. 2010
 
4.4.142 MIRAN KERNEŽA, Novi lazi 12a, 1338 Kočevska Reka
številka odločbe: 330-90/2005-513-4
datum odločbe: 14. 7. 2005
obdobje priznanja: 14. 7. 2005 do 14. 7. 2010
 
4.4.143 JANKO KUHAR, Kidričeva ul. 5, 1233 Dob
številka odločbe: 344-3/05-24161
datum odločbe: 29. 7. 2005
obdobje priznanja: 29. 7. 2005 do 29. 7. 2010
 
4.4.144 GORENC VALENTIN, Vrh pri Šentjerneju 13, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 344-7/2005
datum odločbe: 29. 7. 2005
obdobje priznanja: 29. 7. 2005 do 29. 7. 2010
 
4.4.145 ALOJZ BLEKAČ, Rečica 39, 3332 Rečica ob Savinji
številka odločbe: 330-45/2005
datum odločbe: 16. 8. 2005
obdobje priznanja: 16. 8. 2005 do 16. 8. 2010
 
4.4.146 ANTON OBRUL, Žiče 53, 3215 Loče
številka odločbe: 330-130/200511220
datum odločbe: 2. 8. 2005
obdobje priznanja: 2. 8. 2005 do 2. 8. 2010
 
4.4.147 JANEZ JAKOMIN, Na lazih 84, 1351 Brezovica pri Ljubljani
številka odločbe: 344-3/2005-5
datum odločbe: 19. 8. 2005
obdobje priznanja: 19. 8. 2005 do 19. 8. 2010
 
4.4.148 JOŽE BRINC, Griblje 48, 8332 Gradac
številka odločbe: 344-3/2005-6
datum odločbe: 12. 9. 2005
obdobje priznanja: 12. 9. 2005 do 12. 9. 2010
 
4.4.149 ZVONKO OSTERC, Križevci pri Ljutomeru 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 321-812/2005-6
datum odločbe: 22. 9. 2005
obdobje priznanja: 22. 9. 2005 do 22. 9. 2010
 
4.4.150 RAJKO ZADNIK, Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče
številka odločbe: 344-4/2005-7
datum odločbe: 15. 9. 2005
obdobje priznanja: 15. 9. 2005 do 15. 9. 2010
 
4.4.151 FRANC ZAGORC, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
številka odločbe: 344-8/2005-4
datum odločbe: 15. 11. 2005
obdobje priznanja: 15. 11. 2005 do 15. 11. 2010
 
4.4.152 JANEZ KOVALJEV, Gabrijele 14, 8296 Krmelj
številka odločbe: 330-11/2005-11616
datum odločbe: 12. 1. 2006
obdobje priznanja: 12. 1. 2006 do 12. 1. 2011
 
4.4.153 MARKO AJDNIK, Gardenje 10, 8220 Šmarješke Toplice
številka odločbe: 344-9/2005-5
datum odločbe: 19. 12. 2005
obdobje priznanja: 19. 12. 2005 do 19. 12. 2010
 
4.4.154 MARTIN BITENC, Nizka 28, 3332 Rečica ob Savinji
številka odločbe: 330-928/2005
datum odločbe: 19. 1. 2006
obdobje priznanja: 19. 1. 2006 do 19. 1. 2011
 
4.4.155 ALEŠ BRULC, Moverna vas 2, 8333 Semič
številka odločbe: 344-1/2006-7
datum odločbe: 6. 2. 2006
obdobje priznanja: 6. 2. 2006 do 6. 2. 2011
 
4.4.156 ANDREJ GREGORIČ, Gmajna 24, 8274 Raka
številka odločbe: 330-49/2006
datum odločbe: 25. 1. 2006
obdobje priznanja: 25. 1. 2006 do 25. 1. 2011
 
4.4.157 JOŽEF ZVER, Na Grivi 43a, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani
številka odločbe: 330-586/2005 (306)
datum odločbe: 27. 1. 2006
obdobje priznanja: 27. 1. 2006 do 27. 1. 2011
 
4.4.158 IVAN CVELBAR, Gornji Lenart 8, 8250 Brežice
številka odločbe: 330-158/2006/3-B1405
datum odločbe: 16. 2. 2006
obdobje priznanja: 16. 2. 2006 do 16. 2. 2011
 
4.4.159 FRANCI RUS, Pristavlja vas 5, 1296 Šentvid pri Stični
številka odločbe: 330-101/2006-6 (102)
datum odločbe: 6. 3. 2006
obdobje priznanja: 6. 3. 2006 do 6. 3. 2011
 
4.4.160 JANEZ KOLENC, Dolenje Dole 7, 8275 Škocjan
številka odločbe: 344-1/2006-5
datum odločbe: 22. 2. 2006
obdobje priznanja: 22. 2. 2006 do 22. 2. 2011
 
4.4.161 ANTON BIZJAK, Doslovče 18, 4274 Žirovnica
številka odločbe: 330-16/2006-7
datum odločbe: 23. 2. 2006
obdobje priznanja: 23. 2. 2006 do 23. 2. 2011
 
4.4.162 ANTON SIMONIŠEK, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica
številka odločbe: 330-196/2006
datum odločbe: 28. 2. 2006
obdobje priznanja: 28. 2. 2006 do 28. 2. 2011
 
4.4.163 JANKO SAGAJ, Ključarovci pri Ljutomeru 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
številka odločbe: 330-135/2006-4
datum odločbe: 27. 2. 2006
obdobje priznanja: 27. 2. 2006 do 27. 2. 2011
 
4.4.164 BOŠTJAN BRINJOVC, Brezje 14, 3330 Mozirje
številka odločbe: 330-77/2006
datum odločbe: 27. 2. 2006
obdobje priznanja: 27. 2. 2006 do 27. 2. 2011
 
4.4.165 JOŽE HORVATIČ, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova
številka odločbe: 330-347/2006/3-B1405
datum odločbe: 2. 3. 2006
obdobje priznanja: 2. 3. 2006 do 2. 3. 2011
 
4.4.166 MIROSLAV JUDNIČ, Ručetna vas 22, 8340 Črnomelj
številka odločbe: 344-2/2006-5
datum odločbe: 20. 3. 2006
obdobje priznanja: 20. 3. 2006 do 20. 3. 2011
 
4.4.167 STANISLAV MEDVED, Mihovce 42, 2326 Cirkovce
številka odločbe: 330-57/2006-11(05074)
datum odločbe: 8. 3. 2006
obdobje priznanja: 8. 3. 2006 do 8. 3. 2011
 
4.4.168 MARJAN BURJA, Potok v Črni 6a, 1242 Stahovica
številka odločbe: 330-73/2006 (45)-6
datum odločbe: 29. 3. 2006
obdobje priznanja: 29. 3. 2006 do 29. 3. 2011
 
4.4.169 JANEZ PETRIČ, Na gmajni 2, 1315 Velike Lašče
številka odločbe: 344-1/2006-14
datum odločbe: 12. 4. 2006
obdobje priznanja: 12. 4. 2006 do 12. 4. 2011
 
4.4.170 BOŠTJAN KRMELJ, Podboršt 23, 8297 Šentjanž
številka odločbe: 321-621/2004-11616
datum odločbe: 29. 3. 2006
obdobje priznanja: 29. 3. 2006 do 29. 3. 2011
 
4.4.171 OTMAR ŽIBRET, Železno 16, 3310 Žalec
številka odločbe: 330-389/2006-5
datum odločbe: 19. 4. 2006
obdobje priznanja: 19. 4. 2006 do 19. 4. 2011
 
4.4.172 MILAN ŽGAJNAR, Krška vas 4, 1301 Krka
številka odločbe: 330-343/2006-7 (102)
datum odločbe: 26. 4. 2006
obdobje priznanja: 26. 4. 2006 do 26. 4. 2011
 
4.4.173 KAROL ZAKOŠEK, Kostanjek 12, 8272 Zdole
številka odločbe: 330-1376/2006
datum odločbe: 31. 5. 2006
obdobje priznanja: 31. 5. 2006 do 31. 5. 2011
 
4.4.174 JURE PONIKVAR, Nova vas 71, 1385 Nova vas
številka odločbe: 332-12/2006
datum odločbe: 2. 6. 2006
obdobje priznanja: 2. 6. 2006 do 2. 6. 2011
 
4.4.175 BOGOMIR OSOVNIKAR, Kumen 24, 2344 Lovrenc na Pohorju
številka odločbe: 330-195/2006-3
datum odločbe: 21. 8. 2006
obdobje priznanja: 21. 8. 2006 do 21. 8. 2011
 
4.4.176 JANEZ RAZBELJ, Pristava pod Rako 5, 8274 Raka
številka odločbe: 330-2007/2006-5
datum odločbe: 18. 9. 2006
obdobje priznanja: 18. 9. 2006 do 18. 9. 2011
 
4.4.177 MARTIN RAMŠAK, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki
številka odločbe: 330-44/2006-1204
datum odločbe: 13. 9. 2006
obdobje priznanja: 13. 9. 2006 do 13. 9. 2011
 
4.4.178 ANTON GERBEC, Zabrv 19, 1291 Ig
številka odločbe: 344-2/2006-6
datum odločbe: 14. 11. 2006
obdobje priznanja: 14. 11. 2006 do 14. 11. 2011
 
4.4.179 ALOJZ TERŠEK, Lahomšek 7, 3270 Laško
številka odločbe: 330-909/2005
datum odločbe: 25. 10. 2006
obdobje priznanja: 25. 10. 2006 do 25. 10. 2011
 
4.4.180 JGZ POHORJE MIRNA, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert
številka odločbe: 330-1422/2006/4(13-09)
datum odločbe: 3. 11. 2006
obdobje priznanja: 3. 11. 2006 do 3. 11. 2011
 
4.4.181 POLONCA IN FRANC PEZDIRC, Na bregu 34, 8340 Črnomelj
številka odločbe: 344-3/2006-5
datum odločbe: 9. 11. 2006
obdobje priznanja: 9. 11. 2006 do 9. 11. 2011
 
4.4.182 IVAN HERCOG, Vodruž 16, 3230 Šentjur
številka odločbe: 330-901/2006-244
datum odločbe: 15. 11. 2006
obdobje priznanja: 15. 11. 2006 do 15. 11. 2011
 
4.4.183 IVAN NOVAK, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini
številka odločbe: 330-1004/2006-244
datum odločbe: 17. 11. 2006
obdobje priznanja: 17. 11. 2006 do17. 11. 2011
 
4.4.184 MIRAN GOLJA, Jereka 29, 4264, Bohinjska Bistrica
številka odločbe: 344-1/2006-7
datum odločbe: 22. 11. 2006
obdobje priznanja: 22. 11. 2006 do 22. 11. 2011
 
4.4.185 JANEZ ČOP, Rodine 9, 4274 Žirovnica
številka odločbe: 330-166/2006-5
datum odločbe: 21. 11. 2006
obdobje priznanja: 21. 11. 2006 do 21. 11. 2011
 
4.4.186 FRANJO ROBAN, Robanov kot 35, 3335 Solčava
številka odločbe: 330-1200/2006-4
datum odločbe: 28. 11. 2006
obdobje priznanja: 28. 11. 2006do 28. 11. 2011
 
4.4.187 VILI BUKŠEK, Žahenberška c. 1, 3252 Rogatec
številka odločbe: 330-2977/2006-8
datum odločbe: 30. 11. 2006
obdobje priznanja: 30. 11. 2006 do 30. 11. 2011
 
4.4.188 STOJAN GNEZDA, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija
številka odločbe: 330-708/06
datum odločbe: 14. 12. 2006
obdobje priznanja: 14. 12. 2006 do 14. 12. 2011
 
4.4.189 DRAGO PAVUNA, Obrežje 2, 1330 Kočevje
številka odločbe: 330-283/2006-4
datum odločbe: 6. 12. 2006
obdobje priznanja: 6. 12. 2006 do 6. 12. 2011
 
4.4.190 VIKTOR SOJER, Tržaška 64a, 6230 Postojna
številka odločbe: 332-1/2006-6
datum odločbe: 29. 12. 2006
obdobje priznanja: 29. 12. 2006 do 29. 12. 2011
 
4.4.191 JOŽEF PETRIČ, Kamnik pod Krimom 58, 1352 Preserje
številka odločbe: 344-3/2006-9
datum odločbe: 2. 2. 2007
obdobje priznanja: 2. 2. 2007 do 2. 2. 2012
 
4.4.192 LEONARD PELJHAN, Gozd 27, 5273 Col
številka odločbe: 330-1329/2006-5
datum odločbe: 22. 12. 2006
obdobje priznanja: 22. 12. 2007 do 22. 12. 2011
 
4.4.193 GRLJ VINKO, Smrje 10, 6255 Prem
številka odločbe: 330-539/2006-1308
datum odločbe: 9. 1. 2007
obdobje priznanja: 9. 1. 2007 do 9. 1. 2012
 
4.4.194 IVAN BREŽNIK, Lopata 17, 3000 Celje
številka odločbe: 334-2/2006-4(0577)
datum odločbe: 12. 1. 2007
obdobje priznanja: 12. 1. 2007 do 12. 1. 2012
 
4.4.195 PETER GRUŠOVNIK, Stražica 19, 3213 Frankolovo
številka odločbe: 344-1/2006-6 (0577)
datum odločbe: 15. 1. 2007
obdobje priznanja: 15. 1. 2007 do 15. 1. 2012
 
4.4.196 ANTON ZUPANČIČ, Kompolje 17, 1312 Videm Dobrepolje
številka odločbe: 330-1302/2006-6(102)
datum odločbe: 16. 1. 2007
obdobje priznanja: 16. 1. 2007 do 16. 1. 2012
 
4.4.197 PAVEL RIGLER, Breg pri Ribnici 23, 1310 Ribnica
številka odločbe: 330-697/2006
datum odločbe: 15. 1. 2007
obdobje priznanja: 15. 1. 2007 do 15. 2. 2012
 
4.4.198 JANEZ AMBROŽIČ, Velike Poljane 36, 1316 Ortnek
številka odločbe: 330-698/2006
datum odločbe: 29. 1. 2007
obdobje priznanja: 29. 1. 2007 do 29. 1. 2012
 
4.4.199 JOŽE KLJUN, Pusti hrib 1, 1316 Ortnek
številka odločbe: 330-562/2006
datum odločbe: 18. 1. 2007
obdobje priznanja: 18. 1. 2007 do 18. 1. 2012
 
4.4.200 UROŠ KOMPARA, Lokavec 46a, 5270 Ajdovščina
številka odločbe: 330-6/2007-4
datum odločbe: 17. 1. 2007
obdobje priznanja: 17. 1. 2007 do 17. 1. 2012
 
4.4.201 JOŽE ŠPEGELJ, Sp. Dolič 39, 3205 Vitanje
številka odločbe: 344-1/2007 11220
datum odločbe: 24. 1. 2007
obdobje priznanja: 24. 1. 2007 do 24. 1. 2012
 
4.4.202 MARJAN VRANČIČ, Kostanjek 30, 8272 Zdole
številka odločbe: 330-113/2007-5
datum odločbe: 21. 2. 2007
obdobje priznanja: 21. 2. 2007 do 21. 2. 2012
 
4.4.203 ROMAN JERLAH, Petrušnja vas 17a, 1296 Šentvid pri Stični
številka odločbe: 330-72/2007-4 (102)
datum odločbe: 19. 2. 2007
obdobje priznanja: 19. 2. 2007 do 19. 2. 2012
 
4.4.204 ALOJZIJ LESKOVEC, Dolenje Jezero 50A, 1380 Cerknica
številka odločbe: 332-1/2007
datum odločbe: 16. 2. 2007
obdobje priznanja: 16. 2. 2007 do 16. 2. 2012
 
4.4.205 MIRKO NAPAST, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica
številka odločbe: 428-330-1197/2006
datum odločbe: 16.3.2007
obdobje priznanja: 16.3.2007 do 16.3.2012
 
4.4.206 MIROSLAV HLEBŠ, Sneberska c. 146, 1260 Ljubljana-Polje
številka odločbe: 330-495/2006-10
datum odločbe: 2. 3. 2007
obdobje priznanja: 2. 3. 2007 do 2. 3. 2012
 
4.4.207 NIKO BAJC, Gradišče 44/a, 5270 Ajdovščina
številka odločbe: 330-1391/2006-6
datum odločbe: 26. 3. 2007
obdobje priznanja: 26. 3. 2007 do 26. 3. 2012
 
4.4.208 LEON BOLHA, Ljubljanska cesta 58, 1292 Ig
številka odločbe: 344-2/2007-6
datum odločbe: 9. 5. 2007
obdobje priznanja: 9. 5. 2007 do 9. 5. 2012
 
4.4.209 ANTON KOLARIČ, Obrež 86, 2277 Središče ob Dravi
številka odločbe: 330-97/2007
datum odločbe: 4. 5. 2007
obdobje priznanja: 4. 5. 2007 do 4. 5. 2012
 
4.4.210 JANEZ KRAMAR, Črna vas 319, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 344-3/2007-8
datum odločbe: 14. 6. 2007
obdobje priznanja: 14. 6. 2007 do 14. 6. 2012
 
4.4.211 DANIJEL ANDOLJŠEK, Grič c VII/7, 1310 Ribnica
številka odločbe: 330-292/2007
datum odločbe: 23. 5. 2007
obdobje priznanja: 23. 5. 2007 do 23. 5. 2012
 
4.4.212 ANTON SLOVŠA, Butajnova 17, 1354 Horjul
številka odločbe: 344-4/2007-7
datum odločbe: 31. 5. 2007
obdobje priznanja: 31. 5. 2007 do 31. 5. 2012
 
4.4.213 IVAN TRUPAJ, Virštanj 8, 3254 Podčetrtek
številka odločbe: 330-3186/2006-7
datum odločbe: 12. 6. 2007
obdobje priznanja: 12. 6. 2007 do 12. 6. 2012
 
4.4.214 DAVID GAZVODA, Pečke 4, 2321 Makole
številka odločbe: 428-330-1580/2007
datum odločbe: 2. 8. 2007
obdobje priznanja: 2. 8. 2007 do 2. 8. 2012
 
4.4.215 VID PIŠ, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju
številka odločbe: 330-106/2007 (45)-11
datum odločbe: 22. 8. 2007
obdobje priznanja: 22. 8. 2007 do 22. 8. 2012
5 ČEBELARSTVO
5.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
5.1.1 ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica
številka odločbe: 321-07-44/2004-21
datum odločbe: 4. 1. 2006
območje priznanja: rejska organizacija, ki vodi ali ustanavlja izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele na celotnem območju Republike Slovenije
področje priznanja:
– priprava in izvajanje rejskega programa in vodenje izvorne rodovniške knjige za plemenske kranjske čebele
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
5.2 DRUGA PRIZNANA ORGANIZACIJA, PRIZNANA ZA CELOTNO OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE
5.2.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-07-6/2004-4
datum odločbe: 13. 4. 2004
območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije
področje priznanja:
– izvajanje odbire čebel oziroma izdajanje strokovnega mnenja o izboru matičarjev in trotarjev v tekočem letu na vzrejališčih čebeljih matic
– izvajanje molekularnih genetskih testov čebel
– izvajanje analiz morfoloških lastnosti čebel
– meritve proizvodnih lastnosti
– vodenje preizkusov v pogojih reje
– laboratorijski preizkusi
– vodenje podatkovnih zbirk
– spremljanje proizvodnosti čebeljih družin
– vrednotenje genetskih vrednosti
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v čebelarstvu
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
– vodenje dela opazovalno napovedovalne službe medenja
– koordinacija dela pri pripravi pašnih redov v čebelarstvu
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona, na celotnem območju Republike Slovenije in zajemajo sledeče vsebine:
• informacijska podpora za potrebe rejske organizacije v čebelarstvu
• priprava rejskih programov in strokovnih pravil
• strokovno vodenje izvajanja rejskih programov
obdobje priznanja: 13. 4. 2004 do 13. 4. 2009
5.3 VZREJALIŠČA ČEBELJIH MATIC
5.3.1 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
številka odločbe: 321-07-57/2004-17
datum odločbe: 9. 3. 2006
vzrejališča čebaljih matic:
1. ANDREJČ JOŽEF, Murski Petovci 1a, 9251 Tišina
2. BEDEK DANILO, Moščanci 21, 9202 Mačkovci
3. BUČAR AVGUST, Ulica bratov Učakar 100, 1000 Ljubljana
4. ČEBELARSTVO KAPUN, Mirna ulica 14, 9000 Murska Sobota
5. ČEBELARSTVO LUCKA, Sužid 41, 5222 Kobarid
6. ČIČEK STANISLAV, Ivanci 39, 9222 Bogojina
7. DEBEVEC MARKO, Čuža 7, 1360 Vrhnika
8. DONKO BOJAN, Dolga vas, Glavna ulica 94, 9220 Lendava
9. DREMELJ IVAN, Dragovšek 13, 1275 Šmartno pri Litiji
10. DREMELJ JANEZ, Dragovšek 13, 1275 Šmartno pri Litiji
11. FICKO ERVIN, Mlajtinci 37a, 9226 Moravske Toplice
12. GABER VIKTOR, Novačanova ulica 3, 3202 Ljubečna
13. GRM DARKO, Hude Ravne 1, 1273 Dole pri Litiji
14. HEBRAJ JOŽEF, Nedelica 29, 9224 Turnišče
15. IZOBRAŽEVALNO VZREJNI CENTER ZELENICA, Jalen Ciril, Rodine 18, 4274 Žirovnica
16. JAKŠIČ JOŽEF, Kapca, Glavna ulica 21, 9220 Lendava – Lendva
17. JUG VASJA, Grant 1e, 5242 Grahovo ob Bači
18. JURINEC MIRKO, Ključarovci pri Ljutomeru 74, 9242 Križevci pri Ljutomeru
19. KAVAŠ MILENA, Ribiška ulica 8, 9233 Odranci
20. KELEMEN ZOLTAN, Križevci 7, 9206 Križevci v Prekmurju
21. KROPIVŠEK JANEZ, Jeronim 32, 3305 Vransko
22. LUZNAR JANEZ, Begunje na Gorenjskem 170, 4275 Begunje na Gorenjskem
23. PISLAK JANKO, Apače 303, 2325 Kidričevo
24. PLEMENILNA POSTAJA KAMNIŠKA BISTRICA, Mlakar Gregor, Mekinje, Cankarjeva cesta 18, 1240 Kamnik
25. PLEMENILNA POSTAJA KRANJSKA ČEBELA ZAVRŠNICA, Magdič Darko, Rožna dolina 40, 4248 Lesce
26. PLEMENILNA POSTAJA ROG – PONIKVE, Sever Jože, Stara cesta 12, 8333 Semič
27. POKORNI JULIJ, Gačnik 3, 2211 Pesnica
28. ŠOLAR FRANC, Podnart 12, 4244 Podnart
29. TRATNJEK JOŽEF IN JOŽICA, Žižki 93, 9232 Črenšovci
30. VOZELJ LADISLAV, Dragovšek 18, 1275 Šmartno ob Litiji
31. VZREJALIŠČE BUKOVŠEK, Golo Brdo 19, 1215 Medvode
32. ZALETELJ HENRIK, Fužina 59, 1303 Zagradec
področje priznanja: promet s čebeljimi maticami in drugim plemenskim materialom
obdobje priznanja: vzrejne sezone 2006 do vključno 2010
6 PERUTNINARSTVO
6.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
6.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-258/2005-7
datum odločbe: 12. 12. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki na celotnem območju Republike Slovenije, izvaja naloge iz potrjenega rejskega programa za kokoši lahkega tipa in za kokoši težkega tipa
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa za kokoši lahkega tipa in za kokoši težkega tipa
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
7 KUNČJEREJA
7.1 PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
7.1.1 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale
številka odločbe: 321-06-259/2005-7
datum odločbe: 12. 12. 2005
območje priznanja: rejska organizacija, ki na celotnem območju Republike Slovenije, izvaja naloge iz potrjenega rejskega programa za kunce
področje priznanja:
– izvajanje rejskega programa za kunce
– izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog s področja izvajanja rejskega programa
– širitev genetskega napredka
obdobje priznanja: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010
Št. 33205-55/2007
Ljubljana, dne 20. septembra 2007
EVA 2007-2311-0193
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost