Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4801. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013), stran 13073.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004-2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013), št. 05-16/04 z dne 23. 7. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mašun, ki meri 2.728,78 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrski občini Snežnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mašun je s 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: vsi gozdovi so v lasti Republike Slovenije;
B) površina: 2.689,72 ha, od katere je 2.443,15 ha večnamenskih gozdov, 216,20 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 30,37 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
C) lesna zaloga: 353,0 m3/ha, od tega 205,6 m3/ha iglavcev in 147,4 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,15 m3/ha, od tega 4,04 m3/ha iglavcev in 4,11 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mašun določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.441,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 600,43 ha ter
– socialne funkcije na površini 296,4 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mašun za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 166,449 m3, od tega 97,786 m3 iglavcev in 68,663 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 684,5 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 95,14 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 860 m ograje,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 18,07 ha ter vzdrževanje vodnih virov v obsegu 80 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gozdnogospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mašun v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202a, Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mašun (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-11/01/8
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
EVA 2005-2311-0117
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost