Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4823. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1, stran 13120.

Na podlagi 57. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 12. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se začnejo priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1, (v nadaljevanju: UN) po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
Podrobneje se oceni stanje in razlogi za pripravo UN ter ugotovi pravna podlaga za pripravo UN; nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi UN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo UN, kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem UN.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo UN
(1) Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z UN opredeljeno kot območje namenjeno za osrednje dejavnosti.
(2) Pravna podlaga priprave UN je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
(3) S prostorskimi preveritvami se je ugotovilo, da se predviden program kletnega parkiranja pod Trgom prijateljstva ne da uskladiti z veljavnim UN. Problematični so obseg ureditve, lokacija in oblikovanje uvoza in izvoza za klet ter faznost izvedbe. Za realizacijo prostorske zasnove je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve UN.
3. člen
Predmet in programska izhodišča UN
(1) Predmet UN je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje.
(2) Izhodišče za pripravo UN je urbanistična zasnova mesta Kamnik in veljavni prostorski akt UN K1 Kamnik Center (Odlok o sprejetju ureditvenega načrta K I Kamnik – Center Uradni list RS, št. 36/92).
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci pri pripravi UN
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajo mnenja k dopolnjenem predlogu UN, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
(2) Kolikor se med postopkom priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno nujno upoštevati.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
(1) UN za območje UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1 se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
(2) Za območje urejanja UN K1 Kamnik – Center, Sektor 1 se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
(3) Kolikor se med postopkom priprave UN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te pripravijo med postopkom.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani izvajalci. Temeljile bodo na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem UN
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnike UN.
8. člen
Veljavnost sklepa o pripravi UN
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-2/2007-5/5
Kamnik, dne 12. oktobra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost