Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22. 10. 2007

Kazalo

4825. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel–Log_območje F«, stran 13122.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006 in 19 – popr./2006) je župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel–Log_območje F«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Občina Prevalje je v letu 2004 sprejela »Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 83/01, 69/04)«.
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000 in Programsko zasnovo območja Račel–Log (Uradni list RS, št. 51/02, 24/06), je bila za navedeno območje predvidena izdelava lokacijskega načrta. V skladu z 12. točko programske zasnove, se OLN lahko izvaja tudi etapno po posameznih območjih.
Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski podrobni prostorski načrt.
Glede na dejstvo, da uvodoma navedeni prostorski akt še ni bil javno razgrnjen, bo postopek izdelave in sprejema le tega potekal po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju v obliki občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja »Račel–Log_območje F«, ki bo obsegala gradnjo enostanovanjskih objektov (CC.SI-11100) s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnjem vzhodnem delu naselja Prevalje in obsega sklop F_SS5 znotraj programske zasnove Račel–Log, na zemljiščih parc. št. 350/3, 350/4, 350/8, 358/6, 358/7, k.o. Stražišče.
Območje obdelave obsega velikost cca 0,50 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+----------------------------------------+---------------------+
|Faza v postopku:            |Rok izvedbe:     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN      |oktober 2007     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka OPPN          |november 2007    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |december 2007    |
|prostora                |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN   |januar, februar 2008 |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |februar 2008     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb |marec 2008      |
|in predlogov              |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava predloga OPPN         |april 2008      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |april 2008      |
|prostora                |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN   |maj 2008       |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na občinskem |junij 2008      |
|svetu                  |           |
+----------------------------------------+---------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20a, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
Petrol – Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Center za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzameta investitor in pripravljavec prostorskega načrta.
7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.prevalje.si) ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-0002/2006-10
Prevalje, dne 15. oktobra 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost