Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 47804-14/2007 Ob-28579/07 , Stran 6957
1. Organizator javne dražbe: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Parc. št. 425 – stanovanjska stavba in dvorišče v izmeri 512 m2, parc. št. 426 – travnik v izmeri 496 m2, parc. št. 427- pašnik v izmeri 940 m2, in parc. št. 428 – njiva v izmeri 479 m2, na naslovu Strunjan 10, vse k.o. Portorož. V naravi nepremičnine predstavljajo protokolarni objekt z zemljišči. Objekt sestoji iz pritličja in nadstropja, skupne površine 156,44 m2. V pritličju se nahajajo hodnik s stopniščem, WC, kurilnica, sprejemnica s kuhinjo in jedilnico ter ena garsonjera s sobo, kuhinjo z jedilnico in sanitarnim prostorom, skupne površine 75,42 m2. V nadstropju so urejene tri garsonjere, vsaka ima sobo s sanitarnim prostorom. V dveh sobah je tudi balkon. Skupna površina nadstropja znaša 81,02 m2. Neto površina vile je ocenjena na 156,44 m2. Leto izgradnje objekta je 1930. Na nepremičninah obstajata predkupni pravici in sicer: – na parc. št. 425, 426 in 427, vse k.o. Portorož obstaja predkupna pravica skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Piran, kjer ima občina predkupno pravico v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Občina Piran je izdala sklep št. 3501-1022/2006 z dne 15. 1. 2007, da ne bo uveljavljala predkupne pravice; – na parc. št. 428 k.o. Portorož obstaja predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Parc. št. 425., 426., 427 in 428 vse k.o. Portorož se na javni dražbi prodajajo kot celota s tem, da cena za parc. št. 425., 426. in 427 vse k.o. Portorož predstavlja 84%, cena za parc. 428. k.o. Portorož pa 16% najvišje ponujene cene. Prodajalec bo z najugodnejšim dražiteljem sklenil pogodbo za parc. št. 425., 426 in 427 vse k.o. Portorož v roku 15 dni po končani javni dražbi. Za parc. št. 428 k.o. Portorož pa bo najugodnejši dražitelj sprejel ponudbo v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih pred pristojno upravno enoto. Sprejem ponudbe je bistvena sestavina sklenjene kupoprodajne pogodbe za parc. št. 425., 426. in 427 vse k.o. Portorož. Prodajalec dalje naznanja, da kolikor se bo pojavil predkupni upravičenec za parc. 428, k.o. Portorož bo v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih sklenil pogodbo s predkupnim upravičencem, najugodnejšemu dražitelju pa bo vrnjen sorazmerni del (16%) vplačane varščine. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za parc. št. 428, k.o. Portorož, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki. V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 428, k.o. Portorož se proda parc. št. 428, k.o. Portorož predkupnemu upravičencu po ceni, ki predstavlja 16% najvišje ponujene cene na javni dražbi za parc. št. 425., 426., 427 in 428 vse k.o. Portorož. Najugodnejši ponudnik na javni dražbi mora sprejeti ponudbo nakupa, parc. št. 428 k.o. Portorož v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih pred podpisom pogodbe za parc. št. 425., 426 in 427 vse k.o. Portorož. Kolikor ponudbe ne sprejme, izgubi vplačano varščino. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 1.320.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 15.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, za parc. št. 428, k.o. Portorož pa v roku 8 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 6. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico za parc. št. 425., 426., in 427 vse k.o. Portorož odstopiti od pogodbe, za parc. št. 428 k.o. Portorož pa zaračunati zakonite zamudne obresti. 7. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 7. 11. 2007 na Generalnem sekretariatu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, 2. nadstropje, soba 109, z začetkom ob 14. uri. 8. Informacije: za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na »Javni gospodarski zavod Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj«. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov brdo@gov.si oziroma na tel. 04/260-10-00, oziroma v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe na naslov, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 01/478-14-10, e-pošta: Dusan.Hocevar@gov.si. 9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini v višini 200.000,00 €. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 15119-720001-74092007. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Pogodba za parc. št. 425., 426 in 427 vse k.o. Portorož se sklene v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Za parc. št. 428 za katero se lahko uveljavlja predkupna pravica s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice, v kolikor kupec ni najugodnejši dražitelj se del varščine v višini 32.000,00 € vrne najugodnejšemu dražitelju brezobrestno v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla; – dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih petih alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka, dokazila morajo predložiti v glavni pisarni Generalnega sekretariata Vlade RS do 11. ure, dne 7. 11. 2007, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj Javna dražba – Vila Jadranka«; – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; – dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; – nepremičnina je naprodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 11. Ustavitev postopka: komisija Generalnega sekretariata Vlade RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada RS lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi.

AAA Zlata odličnost