Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28217/07 , Stran 6959
ki bo v ponedeljek, dne 12. 11. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina – parc. št. 443/4, k.o. Bilje, v izmeri 361 m2, je obstoječe stavbno zemljišče, ki se nahaja v obcestnem delu naselja Bilje, ob cesti Bilje – Bukovica. Nepremičnina je v solasti Občine Miren-Kostanjevica (do 1) in Občine Šempeter-Vrtojba (do 1). Na parceli je locirana stara opuščena individualna stanovanjska hiša Bilje 151. Zazidanost parcele je sorazmerno zelo velika, kar pomeni, da je malo prostega zemljišča v primerjavi s celotno površino parcele. Stavba je enonadstropna, nepodkletena in z delno uporabnim podstrešjem. Objekt je za ponovno vselitev pred rekonstrukcijo in obnovo neprimeren. 2. Nepremičnina – dvosobno stanovanje, z oznako št. 1 in identifikacijsko številko 1.E, v izmeri 63,17 m2, vpisano v podvložku št. 1351/1, k. o. Miren, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Miren 125/a. Objekt je bil zgrajen leta 1999 in se nahaja v osrednjem delu naselja Miren. 1) Izklicna cena za nepremičnino pod točko 1. je 50.600,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 600,00 EUR. Izklicna cena za nepremičnino pod točko 2. je 73.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR. 2) Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. 3) Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 4) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. Dražitelji, ki na dražbi ne uspejo, dobijo povrnjeno kavcijo brez obresti na njihov transakcijski račun, najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. 5) Pogodba o prodaji bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalki zadržita njegovo kavcijo. 6) Pristojna komisija lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. 7) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v osmih dneh od dneva, ko od prodajalke prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se plača na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Če kupec celotne kupnine ne plača v navedenem roku, se pogodba razdre, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo. 8) Vknjižba nepremičnine bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalka po plačilu celotne kupnine. 9) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo na kraju javne dražbe dati na vpogled naslednje dokumente: – izvirnik potrdila o plačani kavciji in priloženo številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s. p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, – osebni dokument (fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni, – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 10) Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. – Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. – Če dva ali več dražiteljev draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 11) Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. 12) Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, tel. 05/330-46-70, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji.

AAA Zlata odličnost