Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4782. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 13037.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 (ZVCP-1- UPB4), 123/06 (Odl. Ust. sod.) in 139/06 (ZORed)), prvega in tretjega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 (ZP-1 -UPB4)) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 (Statut MONM-UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: MONM) določi:
– prometna ureditev na občinskih cestah,
– način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa,
– pogoje in način odstranitve ter hrambe nepravilno parkiranih vozil,
– pogoji in način odstranitve, varovanja ter prodaje ali uničenja zapuščenih vozil,
– pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Pristojni organ je organ občinske uprave MONM, pristojen za področje prometa.
– Ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, poslovno stavbo MONM) in do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom. Na desnem bregu reke Krke pa ga določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz vključno z delom Resslove in Trdinove ulice (vključno s parkirnimi prostori med Zdravstvenim domom in železniško progo, parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi Ljubljanski banki na Trdinovi ulici, ob stanovanjskih blokih na Trdinovi ulici oziroma Kandijski cesti in vključno z Davčnim uradom Novo mesto).
– Prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij, in traja praviloma od 6.30 do 8. ure zjutraj in od 13.30 do 15.30 popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice.
– Dostavni čas je čas med 6. in 9.30, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave, razen če je s prometno signalizacijo določeno drugače.
– Dostavni čas v ožje mestno središče je čas med 19. uro zvečer in 6. uro zjutraj in predstavlja dovoljen čas neomejene dostave blaga in ljudi na območje ožjega mestnega središča, razen če je s prometno signalizacijo določeno drugače.
– Lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
– Pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil.
– Parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora.
– Potrdilo o plačani parkirnini je dokazilo o plačani parkirnini na predpisan način.
– Označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali skladno z navodili uporabi brezplačni parkirni listek ali namesti parkirno uro.
– Glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Topliška, Šmihelska (Ljubenska), Ljubljanska, Belokranjska, Seidlova, Šentjernejska, Straška, Mirnopeška, Kandijska, Šmarješka, Andrijaničeva in Levičnikova cesta.
– Intervencijska vozila so vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.
– Javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti MONM, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v Zakonu o javnih cestah.
II. PROMETNA UREDITEV
1. Omejitve uporabe ceste
3. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, razen na glavnih mestnih vpadnicah.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za intervencijska vozila in vozila s prednostjo.
(3) Izjemoma, z dovoljenjem, je na območju ožjega mestnega središča dovoljen promet teh vozil, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom. Dovoljenje za promet teh vozil izda pristojni organ.
(4) Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse določi Občinski svet MONM.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 410 EUR.
4. člen
(1) Na glavnih mestnih vpadnicah ter na cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, je v času jutranje in popoldanske prometne konice prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, delovnih strojev, delovnih vozil in vozil, ki izvajajo redno vzdrževanje občinskih cest.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za intervencijska vozila in vozila s prednostjo.
(3) Pristojni organ lahko izda dovoljenje za promet teh vozil na območju iz prvega odstavka tega člena samo v primeru, ko zaradi velikosti, oblike ali narave tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom in to le v primerih, ko je uporaba teh vozil v času prometne konice nujna.
(4) Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse določi Občinski svet MONM.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 410 EUR.
5. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil, v katerem se določijo pogoji.
6. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil, dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita.
(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 410 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 125 EUR.
7. člen
(1) Občinska uprava omeji uporabo javne površine, ki ni sestavni del občinske ceste, zaradi prireditev, gradbenih del ali iz drugih utemeljenih razlogov.
(2) Občinska uprava lahko omeji uporabo ceste, njenega dela, javnih parkirnih površin in drugih javnih prometnih površin zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobnega, o čemer je dolžan izvajalec skladno s pridobljenim dovoljenjem obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja in na krajevno običajen način.
(3) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju z določilom drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo in z globo 125 EUR odgovorno osebo pravne osebe, ki ravna v nasprotju določilom drugega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Prepovedano je prislanjati kolesa na pločnike, zgradbe in druge objekte na cestah, ulicah in drugih javnih prometnih površinah.
(2) Kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa je dovoljeno parkirati le na za to določenih mestih.
(3) Kolesa z motorjem in motorna kolesa se parkirajo tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
(4) Pravne osebe so dolžne zagotoviti ustrezno število mest za parkiranje koles, koles z motorjem in motornih koles za zaposlene in stranke, če ni zagotovljenih javnih parkirnih mest.
(5) Za uporabo parkirnih prostorov za kolesa z motorjem in motorna kolesa se plačuje parkirnina. Parkirni listek voznik zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo izroči občinskemu redarju.
(6) Z globo 20 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
9. člen
(1) Dovoz in odvoz blaga v ožje mestno središče je dovoljen v dostavnem času. Izven dostavnega časa je dovoz in odvoz blaga dovoljen tudi med 6. in 19. uro, vendar le z vozili skupne mase do 3,5 tone.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 830 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.
2. Ureditev mirujočega prometa
10. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča javnih cest,
– druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Mestni občini Novo mesto prenesejo lastniki teh površin.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila.
(3) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet. Prometno ureditev določi občinska uprava z odločbo, prometni režim pa župan s sklepom.
(4) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometno signalizacijo.
(5) Najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih parkirnih površina znaša 24 ur.
11. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo za potrebe parkiranja vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izvajajo javna pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vzgojno-varstvene ustanove, osnovne šole in glasbene šole,
– invalidov in spremljevalcev, ki vozijo in spremljajo invalidno osebo,
– obiskovalcev tržnice in
– vozil, ki izvajajo dostavo.
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so določene le za kratkotrajno parkiranje. Čas in trajanje parkiranja sta določena na dopolnilni tabli.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Dovolilnice
12. člen
(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce, pristojni organ lahko izda eno dovoljenje za parkiranje na gospodinjstvo. Upravičenec mora biti lastnik vozila ter imeti stalno bivališče na tem območju. Dovoljenje se praviloma izda za parkiranje v neposredni bližini naslova stalnega bivališča upravičenca.
(2) Dovoljenje za parkiranje se izkazuje z dovolilnico. Obliko in vsebino dovolilnice določi župan.
(3) Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z upravičencem (v nadaljevanju: uporabniki dovolilnice), za parkiranje vozil, ki so navedena v dovoljenju in jo je izdal pristojni organ.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek upravičenec ali uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi, ter oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.
13. člen
(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, razen na območjih kratkotrajnega parkiranja, izda upravljavec javnih parkirnih površin fizičnim in pravnih osebam.
(2) Način in pogoje za izdajo dovoljenja določi župan.
(3) Dovoljenje za parkiranje se izkazuje z dovolilnico upravljavca javnih parkirnih površin. Obliko, vsebino in pogoje izdaje dovolilnice določi župan.
14. člen
(1) Uporabniki dovolilnic iz 12. in 13. člena tega odloka so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno brati.
(2) Uporabniki dovolilnic iz 12. in 13. člena tega odloka so dolžni označiti čas začetka parkiranja tako, da pod vetrobransko steklo na armaturno ploščo vozila postavijo parkirno uro ali drugo sredstvo za označitev časa parkiranja tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno brati.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
15. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za parkiranje vozil občinskih in državnih organov za službene potrebe.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena se plačuje taksa. Višino takse določi Občinski svet MONM.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovoljenja za parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.
Javne parkirne površine izven občinskih cest
16. člen
(1) Javne parkirne površine izven občinskih cest določi občinski svet z odredbo.
(2) Na površinah iz prejšnjega odstavka je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
(3) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
(5) Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
17. člen
(1) Občinski svet MONM lahko določi višino parkirnine na javnih parkirnih površinah.
(2) Prometni režim, ureditev in način plačevanja parkirnine določi župan.
(3) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisan način.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
18. člen
(1) Pristojni organ določi število parkirnih mest za invalide.
(2) Za parkiranje na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena, ki se nahajajo v ožjem mestnem središču, se plačuje parkirnina, razen če je v izvedbenem aktu določeno drugače.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
19. člen
(1) Pristojni organ določi število parkirnih mest, namenjenih za potrebe izvajanja dostave z dostavnimi vozili.
(2) Uporabniki parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena so dolžni označiti čas prihoda na tako označeno parkirno mesto. Dovoljen čas trajanja parkiranja je označen s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
(4) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določilom tega člena.
20. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja avtotaksi vozil s posebnim dovoljenjem. Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avtotaksi vozila je dovoljeno le za vozila, označena skladno z določili predpisa, ki ureja avtotaksi prevoze v Mestni občini Novo mesto.
21. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest za turistične avtobuse, s katerimi se opravlja ogled mestnih znamenitosti.
(3) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 625 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
22. člen
(1) Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je za bivanjske potrebe dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil. Za druga potrebe parkiranja so vozniki teh vozil dolžni upoštevati prometno signalizacijo.
(2) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek lastnik priklopnega vozila ali počitniške prikolice, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik priklopnega vozila ali počitniške prikolice in ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
23. člen
(1) Intervencijska vozila smejo v času intervencije delavci gospodarske javne službe parkirati na javnih parkirnih površinah, brez sicer obveznega plačila parkirnine oziroma brez sicer obvezne označbe začetka parkiranja.
(2) Intervencijska vozila se sme za čas izvajanja nujnih vzdrževalnih del parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja del, kjer parkiranje in ustavljanje ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek delavca gospodarske javne službe, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
24. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na avtobusno postajo Novo mesto in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na avtobusno postajo Novo mesto in z nje uporabljajo le določene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretoka prometa.
(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste ali dele cest, na katerih je iz kategorije vozil avtobusov dovoljena vožnja izključno za avtobuse mestnega potniškega prometa.
(3) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne.
(4) Lastnik oziroma upravljavec avtobusne postaje Novo mesto je dolžan o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 830 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
III. NAČIN DELA OBČINSKEGA REDARSTVA
25. člen
(1) Občinsko redarstvo pri nadzoru in urejanju prometa opravlja dela in naloge skladno z določili zakona, ki ureja varstvo cestnega prometa ter dela in naloge, ki so določene s tem odlokom.
(2) Organizacijo občinskega redarstva določi župan z aktom, ki ureja organizacijo občinske uprave.
IV. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL TER RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
26. člen
(1) Odvoz parkiranega vozila, za katerega je bil odrejen odvoz skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa, opravi izvajalec gospodarske javne službe odvoza vozil (v nadaljevanju: izvajalec odvoza).
(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma voznika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen (v nadaljevanju: skladišče vozil).
(3) Vozilo se preda vozniku ali lastniku vozila ob predložitvi listine, s katero se ugotovi njegova identiteta ter dokazila o poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.
(4) Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroške varovanja vozila določi Občinski svet MONM.
27. člen
(1) Če pride voznik k vozilu potem, ko je občinski redar že pozval izvajalca odvoza in napisal odredbo za odvoz, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora lastnik vozila plačati 50% višine stroškov za odvoz.
(2) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
28. člen
(1) Občinski redar mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz, fotografirati in napisati odredbo izvajalcu odvoza.
(2) Odredba vsebuje datum prekrška, čas prekrška, kraj prekrška, registrsko številko vozila, znamko vozila, številko obvestila o prekrških in zapisnik o stanju vozila. En izvod odredbe prejme izvajalec in je priloga zapisnika, ki ga izpolni izvajalec odvoza.
(3) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
29. člen
Občinski redar mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti policijo. Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
Zapuščena vozila
30. člen
(1) Zapuščeno vozilo na območju Mestne občine Novo mesto je:
– motorno ali priklopno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj ter
– kolo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je v nevoznem stanju in nihče ne skrbi zanj.
(2) Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni lasti, se lahko odredi odvoz takega vozila le s predhodnim pisnim soglasjem lastnika zemljišča, razen kadar je odstranitev zapuščenega vozila potrebna, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
31. člen
(1) Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, na kraju samem izdela zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo namesti obvestilo. Z obvestilom lastnika vozila obvesti, da se vozilo šteje za zapuščeno vozilo, ki ga mora lastnik odstraniti v roku treh dni od dneva izdaje obvestila, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
(2) Z namenom pridobivanja podatkov o lastniku vozila lahko občinski inšpektor odredi tudi odklepanje vozila. Lastnik vozila je neznan, če ni mogoče pridobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
(3) Če lastnik zapuščenega vozila ni odstranil v roku iz prvega odstavka tega člena, občinski redar ali občinski inšpektor odredi izvajalcu odvoza odstranitev vozila v roku treh dni:
– od dneva vročitve odredbe s pisno odredbo lastniku vozila,
– od dneva izdaje odredbe neznanemu lastniku vozila z namestitvijo pisne odredbe na vozilo.
(4) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v roku iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan, se po preteku roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena izvajalcu odvoza z odredbo odredi takojšnjo odstranitev vozila in predajo v uničenje pristojnemu zbirnemu centru za reciklažo izrabljenih motornih vozil.
(2) Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, je brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odstranitvijo, hrambo in javno dražbo.
(3) Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma Mestna občina Novo mesto, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
Obveznosti izvajalca odvoza
33. člen
(1) Izvajalec odvoza na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odredbe pooblaščene osebe odstrani zapuščeno vozilo.
(2) Pri izvrševanju odstranjevanja zapuščenega vozila mora biti na kraju samem prisotna pooblaščena oseba.
(3) Z globo 1460 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza, z globo 420 EUR pa odgovorna oseba izvajalca odvoza, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odredbe o odstranitvi ali uničenju vozila.
34. člen
Vozila, ki predstavljajo tržno vrednost, izvajalec odvoza preda v hrambo in o tem izdela zapisnik. Izvajalec odvoza preda vozila skladno z odredbo za odvoz v hrambo upravljavcu skladišča vozil in o tem izdela zapisnik.
Hramba vozil
35. člen
Upravljavec skladišča vozil zagotavlja za varovanje vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.
36. člen
(1) Upravljavec skladišča vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: odredbo o odvozu, fotografijo vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in varovanjem vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od prodanega vozila.
37. člen
(1) Upravljavec skladišča vozil lastnika zapuščenega vozila takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni od prevzema vozila pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve poziva. Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odstranitve in varovanja vozila.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Mestne občine Novo mesto ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Kadar se razglas o zapuščenem vozilu objavi na oglasni deski Mestne občine Novo mesto ali na drug krajevno običajen način, mora biti razglas objavljen vsaj 15 dni.
38. člen
(1) Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil določi izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča vozil po predhodnem soglasju župana Mestne občine Novo mesto.
PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
39. člen
(1) Po roku iz prvega odstavka 37. člena tega odloka se vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo mesečno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti inšpektorja.
(2) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
40. člen
(1) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
(2) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na žiro račun Mestne občine Novo mesto.
41. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega vozila Mestna občina Novo mesto.
42. člen
Stroške, povezane z odstranitvijo vozila, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe, se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
V. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC
43. člen
(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom, občinski redar odredi priklenitev lisic.
(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 15. in 20. člena tega odloka in nima ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake pristojnega organa.
(3) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na površinah iz 17. člena tega odloka, če zanj ni bila plačana predpisana parkirnina.
44. člen
(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.
(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).
45. člen
(1) Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena tega odloka občinski redar namesti obvestilo o prekršku.
(2) Poleg obvestila o prekršku mora občinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti tudi opozorilo vozniku, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, dokler lisice niso odstranjene.
46. člen
(1) Občinski redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
47. člen
(1) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
48. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi Občinski svet MONM.
49. člen
(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, občinski redar odredi odvoz vozila na varovan prostor.
50. člen
(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.
51. člen
(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.
(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunavajo v dvakratnem znesku stroškov iz 48. člena tega odloka.
52. člen
(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.
(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katero so bile pritrjene lisice.
VI. NADZOR
53. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega predpisa odloka izvaja Občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 65/99 in 20/01) in Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01, 94/02, 75/03 in 11/04).
55. člen
Predpise, izdane na podlagi razveljavljenega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01, 94/02, 75/03 in 11/04), je potrebno uskladiti s tem odlokom v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
56. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2007/5 (1803)
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost