Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4762. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007, stran 13015.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrice ob Sotli na 7. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI               2.486.945
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.248.398
70   DAVČNI PRIHODKI               1.076.811
    700 Davki na dohodek in            947.191
    dobiček
    703 Davki na premoženje            62.288
    704 Domači davki na blago in          67.332
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI               171.587
    710 Udeležba na dobičku in           25.524
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.455
    712 Denarne kazni                4.235
    713 Prihodki od prodaje blaga          6.711
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          132.662
72   KAPITALSKI PRIHODKI              99.281
    720 Prihodki od prodaje            99.281
    osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje               0
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI              826.993
    740 Transferni prihodki iz          826.993
    drugih javnofinančnih
    institucij
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE         312.272
    UNIJE
    782 Prejeta sredstva iz            312.272
    proračuna EU za strukturno
    politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.786.664
40   TEKOČI ODHODKI                334.583
    400 Plače in drugi izdatki          140.409
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         21.321
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in            156.245
    storitve
    403 Plačila domačih obresti           4.089
    409 Rezerve                  12.519
41   TEKOČI TRANSFERI               578.621
    410 Subvencije                 24.622
    411 Transferi posameznikom in         332.498
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           40.162
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači            181.339
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.859.057
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.859.057
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            14.403
    431 Investicijski transferi             0
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          14.403
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –299.719
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava,
    ki imajo premoženje v svoji
    lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              183.982
50   ZADOLŽEVANJE                 183.982
    500 Domače zadolževanje            183.982
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             12.520
55   ODPLAČILA DOLGA                12.520
    550 Odplačila domačega dolga          12.520
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            –128.257
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
    ali 0 ali +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE               171.462
    (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE               299.719
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE        128.257
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 032-0002/2007-21
Bistrica ob Sotli, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost