Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

763. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

827. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Odloki

828. Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020
829. Odlok o razglasitvi območja Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

764. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Makedonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Murski Soboti

MINISTRSTVA

765. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
766. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in specifikacij
767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika
768. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
769. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
770. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
771. Količnik uskladitve preživnin za leto 2014
772. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2014

BANKA SLOVENIJE

773. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

SODNI SVET

774. Sklep o objavi razpisa volitev članov personalnih svetov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

775. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

776. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
777. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2014
779. Poročilo o gibanju plač za januar 2014

OBČINE

Ajdovščina

780. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013

Bistrica ob Sotli

781. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
782. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014

Bled

783. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2013
784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 (rebalans 1)

Borovnica

785. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za leto 2014

Bovec

786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
819. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec

Dravograd

787. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Grad

788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2014

Grosuplje

789. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Ig

790. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup
791. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig

Ivančna Gorica

820. Sklep o uvrstitvi v.d. direktorja v plačni razred

Kranj

821. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda

Ljubljana

792. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana
794. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center
795. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

Medvode

796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode

Metlika

797. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2013
798. Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Mokronog-Trebelno

822. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
823. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Naklo

799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO7 (Podbrezje – Britof – jug)

Piran

800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ribnica

801. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

Rogaška Slatina

802. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

803. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP)
824. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

804. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«
805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
806. Sklep (št. 9.1–514) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

825. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Šalovci

807. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2014

Šempeter-Vrtojba

808. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
809. Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba
810. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba
811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
812. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Šmarješke Toplice

813. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice

Štore

814. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2013
815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

817. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Zagorje ob Savi

818. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo

Žalec

826. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti