Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 322-2/2014-2 Ob-2022/14 , Stran 984
Št. 322-2/2014-2 Ob-2022/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za čas trajanja poletnega dogajanja, in sicer: 1. Bevkov park (v nadaljevanju Lokacija 1) med 24. 6. 2014 in 31. 8. 2014 – z možnostjo podaljšanja najema v september 2014. 2. Ploščad za stavbo mestne hiše med 4. 7. 2014 in 31. 8. 2014 (Lokacija 2) – z možnostjo podaljšanja najema v september 2014. Pogoji Lokacija 1: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena zbiranju obiskovalcev vseh generacij in bo ustrezala ureditvi okolice. – Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne letnemu času. – Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Pogoji Lokacija 2: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena druženju obiskovalcev. – Zagotovitev ponudbe pijače. – Sodelovanje z najemodajalcem pri projektu Letni kino, ki se bo izvajal na tej lokaciji. – Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Ponudba mora vsebovati: – Predstavitev ponudnika in reference. – Skico umestitve urbane opreme v prostor ter podrobnejšo predstavitev uporabljene opreme (stolice, mize, klopi, ipd.). – Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom (za lokacijo 2 ponudba samo pijače). – Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od 5.385,00 EUR za lokacijo 1 in 2.240,00 EUR za lokacijo 2. Merilo za izbiro ponudnika na Lokaciji 1 in Lokaciji 2 je višina ponujene najemnine. Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 14. 4. 2014 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb bo v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, dne 16. 4. 2014 ob 10. uri. Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvajanju gostinske dejavnosti. Informacije o javnem zbiranju ponudb: Javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 28. 3. 2014. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica