Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 478-14/2014/4 Ob-1971/14 , Stran 957
Št. 478-14/2014/4 Ob-1971/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 in Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnika) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Stanovanje ID znak 1884-234-20 v Kisovcu, Trg Pohorskega bataljona 5, v skupni izmeri 66,30 m2. Stanovanje je nezasedeno. Lastnika stanovanja: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve in Občina Zagorje ob Savi, vsaka do ½. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena znaša 56.900,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 15. 4. 2014 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 14. 4. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene stanovanja. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39903614. Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za stanovanje. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, izgubi varščino. 8. Ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru s Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75 ali z Denisom Cirikovićem, tel. 01/514-71-67. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikoma kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino; – dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve