Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

789. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 2482.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) in sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje z dne 12. 3. 2013 objavlja
C E N I K
oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4791 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------+--------+------------+
|   vodomer   | faktor | Omrežnina- |
|         |    | voda v EUR |
|         |    | na mesec |
|         |    |      |
+------------------+--------+------------+
|DN < / = 20    |  1  |  4,9184  |
+------------------+--------+------------+
|20 < DN < 40   |  3  |  14,7552 |
+------------------+--------+------------+
|40 < / = DN < 50 |  10  |  49,1840 |
+------------------+--------+------------+
|50 < / = DN < 65 |  15  |  73,7760 |
+------------------+--------+------------+
|65 < / = DN < 80 |  30  | 147,5520 |
+------------------+--------+------------+
|80 < / = DN < 100 |  50  | 245,9200 |
+------------------+--------+------------+
|100 < / = DN < 150| 100  | 491,8400 |
+------------------+--------+------------+
|150 < / = DN   | 200  | 983,6800 |
+------------------+--------+------------+
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVISKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN;
1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,2449 EUR/m3
2. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------+----------+--------------+
|   vodomer   | faktor | Omrežnina- |
|         |     |  čiščenje  |
|         |     | odpadnih voda|
|         |     |v EUR na mesec|
+------------------+----------+--------------+
|  DN < / = 20  |  1   |  0,3269  |
+------------------+----------+--------------+
|  20 < DN < 40  |  3   |  0,9807  |
+------------------+----------+--------------+
| 40 < / = DN < 50 |  10  |  3,2690  |
+------------------+----------+--------------+
| 50 < / = DN < 65 |  15  |  4,9035  |
+------------------+----------+--------------+
| 65 < / = DN < 80 |  30  |  9,8070  |
+------------------+----------+--------------+
| 80 < / = DN < 10 |  50  |  16,3450  |
+------------------+----------+--------------+
|100 < / = DN < 150|  100  |  32,6900  |
+------------------+----------+--------------+
|  150 < / = DN  |  200  |  65,3800  |
+------------------+----------+--------------+
C. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH;
1. Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0515 EUR/m3
2. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0066 EUR/m3
D. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN;
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,0623 EUR/m3
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------+---------+---------------+
|   vodomer   | faktor | Omrežnina-  |
|         |     |  odvajanje  |
|         |     | odpadnih voda |
|         |     |v EUR na mesec |
+------------------+---------+---------------+
|  DN < / = 20  |  1  |  3,5084   |
+------------------+---------+---------------+
|  20 < DN < 40  |  3  |  10,5252  |
+------------------+---------+---------------+
| 40 < / = DN < 50 |  10  |  35,0840  |
+------------------+---------+---------------+
| 50 < / = DN < 65 |  15  |  52,6260  |
+------------------+---------+---------------+
| 65 < / = DN < 80 |  30  |  105,2520  |
+------------------+---------+---------------+
| 80 < / = DN < 10 |  50  |  175,4200  |
+------------------+---------+---------------+
|100 < / = DN < 150|  100  |  350,8400  |
+------------------+---------+---------------+
|  150 < / = DN  |  200  |  701,6800  |
+------------------+---------+---------------+
E. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH;
1. Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0099 EUR/m3
2. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0660 EUR/m3
F. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI;
1. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2784 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
+------------------+--------+-----------------+
|   vodomer   | faktor |  Omrežnina-  |
|         |    | greznice in MKČN|
|         |    | v EUR na mesec |
+------------------+--------+-----------------+
|DN < / = 20    |  1  |   0,2161   |
+------------------+--------+-----------------+
|20 < DN < 40   |  3  |   0,6483   |
+------------------+--------+-----------------+
|40 < / = DN < 50 |  10  |   2,1610   |
+------------------+--------+-----------------+
|50 < / = DN < 65 |  15  |   3,2415   |
+------------------+--------+-----------------+
|65 < / = DN < 80 |  30  |   6,4830   |
+------------------+--------+-----------------+
|80 < / = DN < 100 |  50  |   10,8050   |
+------------------+--------+-----------------+
|100 < / = DN < 150| 100  |   21,6100   |
+------------------+--------+-----------------+
|150 < / = DN   | 200  |   43,2200   |
+------------------+--------+-----------------+
G. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov      0,0924
                            EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih    0,0058
odpadkov                        EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov      0,1276
                            EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških     0,0143
odpadkov                        EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov      0,0019
                            EUR/kg
4. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov     0,0472
                            EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih    0,1097
odpadkov                        EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Št. 1450/14
Grosuplje, dne 12. marca 2014
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.