Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-2071/14 , Stran 877
Ob-2071/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, v nadaljevanju: Uredba) in za izvajanje: – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 768/2013 z dne 8. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2013, str. 7); – Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549); – Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671) in – Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES,
javni razpis
za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2014. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2014 znaša do 270.114 eurov. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: – PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 135.057 eurov, – PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 135.057 eurov. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2013 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2014. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu. 2. Vlagatelji 2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v šestem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme 3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: – čebelji panji s testnimi vložki, – ometalnik, – smukalnik cvetnega prahu, – sušilnik za cvetni prah, – točila s pripadajočo opremo, – posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane, – cedila in cedilna posoda, – črpalka za med, – naprave za utekočinjenje medu, – mešalnik in mešalna palica za kremni med, – refraktometer, – konduktometer, – separator medu, voska, matičnega mlečka, – polnilna naprava za med, – stroj za etiketiranje steklene embalaže, – krožna dozirna miza, – cisterna za homogenizacijo, – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin, – posoda za odkrivanje satov, – kuhalnik voščin, – stiskalnica za vosek – preša, – topilniki voska, – parni uparjalnik za voščine, – kalup za vlivanje satnic, – inkubator za shranjevanje matičnjakov, – prirejena transportna sredstva za prevoz čebel na pašo, – testni vložki, – pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2013 in 31. avgustom 2014. 3.1.3 Neupravičeni stroški so: – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljene čebelarske opreme; – stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 3.1.4 Čebelar, ki je v programskem obdobju 2011–2013 ali 2014–2016 prejel sredstva v okviru ukrepa čebelar začetnik, v programskem obdobju 2014-2016 ni upravičen do sredstev v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme. Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2014–2016. 3.1.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo. 3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom 3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo: – trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje, – tri čebelje družine, – posoda za med, ki ustreza za skladiščenje hrane, in – točilo za med. 3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 tega javnega razpisa, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2013 in 31. avgustom 2014. 3.2.3 Neupravičeni stroški so: – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med; – stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 3.2.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo. 3.2.5 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2014–2016, če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. 4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu). 4.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme: – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa; – vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP; – vlagatelj se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zatiranja varoze v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI); – vlagatelj se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu; – vlagatelj v preteklem programskem obdobju 2011–2013 ni prejel sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem; – stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati vsaj 35 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa. 5. Višina sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme 5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. 5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca: – do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov; – od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000 eurov; – od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov; – od 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov; – več kot 250 čebeljimi družinami: 8000 eurov. 5.3 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, se upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge. 6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep pomoč čebelarjem začetnikom 6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge. 6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. 6.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu). 6.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom: – vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let; – vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa; – vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebelnjakov v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega razpisa; – vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelj mora imeti najpozneje pred oddajo vloge opravljeno najmanj: – 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v letu 2013 pa izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013 in – izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel ali – če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije; – vlagatelj v preteklem programskem letu 2013 ni prejel sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem. 7. Višina sredstev za ukrep pomoč čebelarjem začetnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1000 eurov. 8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom 8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče ali kužne živalske bolezni, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del. 8.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 8.3 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu. 9. Vloga 9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva. 9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure). Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mko.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/. 10. Rok in način prijave 10.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi tega javnega razpisa, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2014. 10.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije. 10.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 10.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2014, se zavržejo. 10.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo. 10.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2014 ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2014 11. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek obravnave vlog je določen v III. poglavju Uredbe IV. poglavju Zakona o kmetijstvu. 11.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem. 11.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog. 11.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu in kraju žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 11.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 11.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 11.6 Odpiranje vlog ni javno. 11.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 11.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 11.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 11.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 11.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 11.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v roku 8 dni od vročitve obvestila na Agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 11.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije. 11.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 11.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 11.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 11.18 Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj območja Republike Slovenije. 11.19 Agencija izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem. 11.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje