Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

829. Odlok o razglasitvi območja Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena, stran 2540.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi območja Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Podljubelj – Taborišče Ljubelj (EŠD 327) (v nadaljnjem besedilu: enota).
(2) Enota ima izjemen kulturni pomen za Republiko Slovenijo in poseben družbeni pomen kot pomembna zgodovinska lokacija in simbolni prostor dediščine Republike Slovenije.
(3) Enota je kulturni spomenik z zgodovinskimi, simbolnimi, krajinskimi in arhitekturnimi vrednotami.
(4) Enota je varovana z namenom ohranjanja avtentičnega prostora, materialnih ostalin in simbolnega kraja spomina na vse žrtve taborišč druge svetovne vojne v Sloveniji in vse žrtve taborišč iz Slovenije.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– kulturni spomenik je edini avtentični ostanek podružnice kateregakoli nemškega koncentracijskega taborišča na tleh Slovenije,
– kulturni spomenik je nadgrajen s simbolnim javnim spomenikom (arhitekt Boris Kobe, skulptura Jože Bertoncelj) v osrednji spomenik žrtvam taborišč v Sloveniji in Slovencem, umrlim v različnih taboriščih Evrope, in spomenik drugim Evropejcem, umrlim v taboriščih,
– avtentični ostanki taborišča in javni spomenik so pomembni za razumevanje zgodovinskega obdobja upora proti nacizmu v Sloveniji in v Evropi.
3. člen
(1) Spomenik obsega parcele št. 1037/1 (del ceste s parkiriščem med severno mejo parcele št. 4/2 in severno mejo parcele št. 941/3, tj. traso stare ljubeljske ceste), 11/3, 11/5, 21/19 in 4/2, vse k. o. 2141 – Podljubelj.
(2) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1037/1 (del ceste, na severu od stare ljubeljske ceste parcela št. 941/4, na jugu do zahodnega vogala parcele št. 8/5, brez dela parcele, ki leži v spomeniku), 11/2, 11/4, 11/6, 11/7, 12/1, 21/18 (vzhodni del parcele, na severu od južnega vogala parcele št. 21/17, na jugu do severovzhodnega vogala parcele št. 22), 3/2, 4/1, 404/1 (spodnji jugozahodni del parcele, na severu do ovinka ceste parcela št. 1037/1, na jugu do severovzhodnega vogala parcele št. 402/2), 404/2, 404/4, 5, 6, 7/1, 7/2, 941/3 in 941/4, vse k. o. 2141 – Podljubelj.
(3) Meji spomenika in njegovega vplivnega območja sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 15. januarja 2004, Uradni list RS, št. 11/04, datoteka z dne 30. avgusta 2013, izvorno merilo 1:2880) in vrisani na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:10.000.
(4) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen
Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– umetno urejene, zatravljene terase taborišča, delitev na jetniški ter upravni del, tlorisna shema,
– betonski temelji in drugih objektov na obstoječih legah (ambulanta, kuhinja, pralnica, sanitarni objekti, stražni stolpi, ostanki infrastrukture),
– ostanki krematorija (kovinske mreže) in spominsko znamenje ob njem,
– javni spomenik internirancem z zidanimi zasloni in kipom na podstavku,
– spominske plošče taboriščnikom posameznih držav (med njimi: Češka, Francija, Italija, Norveška, Poljska, Rusija) na kamnitih zaslonih spomenika,
– spominske plošče taboriščem po Evropi v kleti nekdanje večje taboriščne stavbe,
– veduta na spomenik in iz spomenika.
5. člen
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje celote in imenovanih varovanih sestavin,
– varovanje originalnih materialnih ostankov v celoti in situ,
– varovanje krajinskih, tlorisnih značilnosti in obsega spomenika,
– podrejanje vsake rabe prostora in vseh posegov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– prepoved gradnje pomožnih, začasnih, infrastrukturnih ali drugih objektov, s katerimi bi bile okrnjene varovane sestavine,
– prepoved postavljanja začasnih ali trajnih reklamnih napisov,
– možna je označitev s primerno oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov,
– možna je postavitev makete ali aksonometričnega prikaza taborišča,
– razsvetljen je lahko samo javni spomenik, vendar tako, da upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, z neprodušno zaprtimi svetilkami, ki ne oddajajo UV-spektra,
– morebitna svetila naj bodo izključena vsak dan med 22.00 in 6.30,
– redno vzdrževanje spomenika, njegovih delov in neposredne okolice,
– vzdrževanje traviščnega habitatnega tipa 6510,
– redno košnjo območja najmanj trikrat letno,
– prepoved uporabe motornih in drugih vozil na terasah in drugih delih taborišča, razen za redno ali interventno vzdrževanje, ki ga je treba izvajati ob suhem vremenu in z obstoječih poti,
– prepoved paše na območju spomenika,
– preprečevanje zaraščanja in redno čiščenje samozasejanega drevja in grmovja,
– prepoved vodenja živali na območje spomenika,
– prepoved dejavnosti, ki lahko okrnijo pomen območja, vključno z urejanjem večjih parkirišč, povzročanjem prekomernega hrupa in podobno,
– dela, ki presegajo redno vzdrževanje, lahko izvaja le strokovno usposobljen izvajalec po predhodno izdelanem upravljavskem načrtu.
V vplivnem območju spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– z nadzorovano kmetijsko, gozdarsko in drugo dovoljeno rabo zemljišč v vplivnem območju je treba ohranjati in zagotavljati varovanje spomeniških lastnosti, veduto na spomenik in iz spomenika,
– na parceli št. 11/4 je treba ohranjati in vzdrževati pašno površino parcele in gozdni rob na njenem južnem delu,
– na delu parcel št. 11/4 in 12/1 je treba ohranjati in vzdrževati pašne površine, omejene z ustrezno ograjo; vsakokratni najemnik, zakupnik oziroma lastnik zemljišč mora opravljati redni nadzor in odgovarja za materialno škodo, ki bi utegnila nastati na območju zaradi malomarnosti, opustitve vzdrževanja, nadzora ter morebitnih drugih neustreznih posegov ali rabe navedenih zemljišč,
– na parceli št. 11/2 se zaradi vedut na spomenik vzpostavi, ohranja in vzdržuje pašnik; pogozdovanje parcele ni dovoljeno, na parceli so dovoljeni vzdrževalni posegi,
– na južnem delu parcele št. 11/4, na parcelah št. 12/1, 21/18 in 404/1 goloseki niso dovoljeni, posege na gozdnih zemljiščih mora regulirati in dovoljevati pristojni Zavod za gozdove,
– na parceli št. 4/1 je treba vzpostaviti, ohranjati in vzdrževati parkovni gozd z redko zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst,
– parcele vplivnega območja je treba ohranjati nepozidane, razen parcel št. 5, 6, 7/1, 7/2, 404/1, 404/2 in 404/4, na katerih sta možni nadomestna gradnja in gradnja objektov v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in s predhodnim soglasjem pristojne spomeniške službe,
– objekte javne infrastrukture, ki bi motili veduto na spomenik ali s spomenika ter krnili varovane lastnosti vplivnega območja, je treba izvesti podzemno, poškodbe terena pa ustrezno sanirati,
– posegi in dejavnosti na parcelah št. 404/1, 404/4 in 941/4 (območje civilnega taborišča) morajo biti podrejeni ohranjanju, vzpostavljanju in izboljševanju predstavitve spomeniških lastnosti,
– posegi ali dejavnosti v vplivnem območju, ki bi kakorkoli pomenili razvrednotenje, poškodovanje ali degradacijo varovanih lastnosti spomenika in skrunitev namembnosti celote, vključno s prekomernim hrupom ali večjimi športnimi dejavnostmi, niso dovoljeni,
– v vplivnem območju spomenika je treba ohranjati in redno vzdrževati struge, oporne zidove, prepuste rednih in občasnih vodotokov,
– v vplivnem območju spomenika je treba ohranjati ceste in poti v sedanjih gabaritih in materialih,
– možno je vzdrževati trase obstoječih gozdnih vlak; odpiranje novih ali širitev obstoječih poti in cest v vplivnem območju spomenika ni dovoljeno.
6. člen
Lastnik in upravljavec spomenika morata javnosti omogočati dostop do spomenika in skrbeti za njegovo vzdrževanje in predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne originalne materialne substance in memorialne namembnosti.
Spomenik se označi s predpisanim znakom z napisom v določeni tipografiji.
7. člen
Za vse posege v spomenik in njegovo vplivno območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda ter naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
8. člen
Država ima predkupno pravico na naslednjih parcelah v vplivnem območju spomenika: 11/2, 3/2, 4/1, 404/1 (spodnji jugozahodni del parcele, na severu do ovinka ceste parcela št. 1037/1, na jugu do severovzhodnega vogala parcele št. 402/2), 404/4 in 941/4, vse k. o. 2141 – Podljubelj.
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 31/05).
11. člen
(1) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
(2) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status vplivnega območja kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 8. členu tega odloka.
(3) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti izbriše v zemljiški knjigi zaznambo kulturnega spomenika na parcelah, pri katerih je bil status kulturnega spomenika zaznamovan na osnovi Odloka o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 31/05), to je na parcelah št. 1037/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 in 4/2, vse k. o. 2141 – Podljubelj.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-2/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2013-3340-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica