Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 430-248/2014/5 Ob-1953/14 , Stran 880
Št. 430-248/2014/5 Ob-1953/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
javni razpis
za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev, št. 430-248/2014, ki se financira iz Evropskega sklada za vračanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; – Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; – Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni; – Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programov Merilo za ocenitev vloge so pretekle izkušnje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske unije. Pretekle izkušnje z organiziranjem reintegracijskih programov so obvezne za naslednje države: Afganistan, Ukrajina, Moldavija in Kosovo. Če prijavitelj teh izkušenj v preteklem letu 2013 ne bo imel, bo njegova vloga izločena iz nadaljnjega postopka. Podroben opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Višina in vir sredstev Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2014, do 30. 6. 2015. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za vračanje, letni program 2013 – projekt »Prostovoljno vračanje«, v višini 75% (kar znaša 75.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25% (pri zaokroževanju na decimalke se upošteva zaokroževanje navzgor). 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 7. 5. 2014, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 8. 5. 2014. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS. 10. Dodatna pojasnila: prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev«, št. 430-248/2014«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 4. 2014.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo