Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

797. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2013, stran 2491.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 101/13) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Metlika za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2013 obsega:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |                    |  v EUR brez|
|    |                    |    centov|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Leto 2013|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  10.826.859|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   5.806.815|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   5.010.094|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   4.529.901|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    370.828|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    109.070|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki             |      295|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    796.721|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    648.181|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     5.950|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni            |     5.465|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    137.125|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     4.334|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      330|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     4.004|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    13.571|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    13.571|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   5.002.139|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   2.279.042|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz  |   2.723.097|
|    |sredstev prorač. EU           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  10.455.543|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   2.014.300|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    375.827|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    59.811|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.533.652|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    36.447|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |     8.563|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   2.379.014|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    256.774|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   1.318.365|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    318.945|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    484.930|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   5.789.937|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   5.789.937|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    272.292|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi       |    97.990|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi PU     |    174.302|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    371.316|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)   |       |
|    |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |   –371.316|
|    |7102) – (II. 403 – 404) (Skupaj prihodki|       |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj |       |
|    |odhodki brez plačil obresti)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –|   1.413.501|
|    |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|    |odhodki in tekoči transferi)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      905|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      905|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      905|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       |
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      905|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    261.037|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    261.037|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    261.037|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |    111.184|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –261.037|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –371.316|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    924.779|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2013 znaša 162.893 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2014
Metlika, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.