Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 41001-182/2014 Ob-1992/14 , Stran 934
Št. 41001-182/2014 Ob-1992/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter sklepom št. 41001-182/2014-1 o izvedbi javnega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: projektni razpis JPR-KUL-2014)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje in subvencioniranje kulturnih projektov (v nadaljevanju projektov) javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in bodo izvedeni v letu 2014 na območju Mestne občine Maribor. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, literatura, kulturna dediščina in avdiovizualno ustvarjanje. Mestna občina Maribor bo projekte v okviru projektnega razpisa JPR-KUL-2014 sofinancirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečevanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin in povečevanje dostopnosti kulturnih dobrin na območju MOM. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10). Mestna občina Maribor bo na podlagi projektnega razpisa JPR-KUL-2014 na vseh razpisnih področjih sofinancirala predvidoma do največ 100 projektov. Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 2. Pomen izrazov – Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije. – Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih. – Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih. – Javni zavodi so pravne osebe, ustanovljene s strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. – Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena na območju Mestne občine Maribor v letu 2014, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih prilog. – Upravičene osebe so vsi predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. – Odgovorna oseba predlagatelja projekta je oseba, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj, ali je posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj (v nadaljevanju: izvajalec). 3. Opredelitev razpisnih področij a) Uprizoritvene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo različnih oblik, praks in izrazov gledališke ustvarjalnosti od dramskega, lutkovnega, ambientalnega in pouličnega gledališča, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse ter sodobni ples in fizično gledališče. Produkcija so projekti, katerih premiera bo realizirana v letu 2014, postprodukcija pa zajema ponovitve in gostovanja tistih projektov v letu 2014, ki so bili premierno izvedeni na območju Mestne občine Maribor do vključno 31. 12. 2013 in ki še niso bili sofinancirani s strani Mestne občine Maribor. b) Glasbene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo izvirnih glasbenih del ter produkcijo in organizacijo koncertov, koncertnih ciklov, festivalov in dogodkov na področju umetniške (klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih glasbenih zvrsti (elektronska, elektroakustična, improvizirana glasba, jazz, rock…), glasbeno-scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo – izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj pet koncertov, festival pa najmanj sedem koncertov v strnjenem časovnem obdobju. c) Vizualne umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del in organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptualno) zasnovanih razstavnih ciklov, intervencij v javnem prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim oblikovanjem, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja spletnih strani in projekti, namenjeni trženju. d) Intermedijske umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo umetniških projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflektivni in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, komunikacijskih) tehnologij. e) Literatura Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi, in izvedbo projektov, ki bistveno prispevajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti. f) Avdiovizualno ustvarjanje Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih in propagandnih namenih (video in druga AV dela so razumljena kot avtonomna umetniška dela in ne kot likovna dela, izobraževalno sredstvo ali dokument o drugih prireditvah oziroma dogodkih). Predmet sofinanciranja je produkcija ustvarjalnih filmskih in video izdelkov, del na področju radijskega in televizijskega umetniškega ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih prikazu izključno preko svetovnega spleta, ki so zaključena in enovita avdiovizualna dela, izvedena v letu 2014. Predmet sofinanciranja so lahko tudi stroški postprodukcije v smislu tehnološkega dokončanja umetniškega dela, ki še niso bili sofinancirana s strani Mestne občine Maribor. g) Kulturna dediščina Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo projektov, s katerimi se javnosti predstavlja premična kulturna dediščina in arhivsko gradivo, razvija stroka ter razvija pozitiven odnos okolja do kulturne dediščine. Predmet razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvajanja javne službe varstva kulturne dediščine. Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani projekt, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega dela, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev oziroma izvajanje. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na ta razpis se lahko prijavijo: – nevladne in zasebne organizacije, ki imajo opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji registrirano kot osnovno oziroma primarno dejavnost in imajo sedež v Mestni občini Maribor ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani iz drugih razpisov Mestne občine Maribor. Organizacije, ki so na podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 izbrane za izvajanje programa v javnem interesu in upravičene do sofinanciranja v višini več kot 25.000,00 EUR, se na ta razpis ne morejo prijaviti, oziroma bodo njihove vloge zavržene; – samozaposleni na področju kulture, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor, – posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, pri čemer se v tem razpisu kot avtorstvo ne upošteva idejnih zasnov prireditev, jubilejnih in drugih dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo prav tako ne zajema produkcije in organizacije projektov, – javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor ter imajo registrirano opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ter posredovanje kulturnih dobrin kot osnovno oziroma primarno dejavnost. ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih financirata Mestna občina Maribor ali država. Omenjeni javni zavodi lahko podajo vloge samo na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 2014; z izjemo področja uprizoritvenih umetnosti predmet razpisa niso projekti oziroma kulturni dogodki, ki so bili izvedeni do 31. 12. 2013 (postprodukcija); predmet razpisa niso projekti, ki bodo dokončani v letu 2015; – da bo prijavljen projekt izveden na območju Mestne občine Maribor; v primeru projektov, ki so sestavljeni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Mestne občine Maribor izvedena premiera oziroma osrednji dogodek projekta; v primeru prijave postprodukcije (velja samo za uprizoritvene umetnosti) mora biti premiera projekta izvedena na območju Mestne občine Maribor do vključno 31. 12. 2013. – da je predlagatelj projekta svoje morebitne pogodbene dolžnosti do Mestne občine Maribor v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno s pogodbeno določenimi medsebojnimi obveznostmi, – da zaprošeni znesek ne presega 70 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta; – da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj; – da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat; – da vsebina projekta ni bila financirana na podlagi drugih oziroma prejšnjih razpisov oziroma iz interventnih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov Mestne občine Maribor; za prijavitelje, ki na podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2014 v letu 2014 v MOM izvajajo programe v javnem interesu, velja, da vsebina prijavljenega projekta ni vključena v izvajanje programa oziroma v prijavo programa na razpis; – da izvajalec dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov, – da izvajalec nima omejitev poslovanja na podlagi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13). Omejitev števila vlog: Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na posamezno razpisno področje podajo največ tri vloge, pri čemer lahko na vsa razpisna področja dajo skupaj največ šest vlog. Samozaposleni v kulturi lahko na posamezno razpisno področje podajo največ dve vlogi, pri čemer lahko na vsa razpisna področja skupaj podajo največ tri vloge. Posameznik lahko vloži največ eno vlogo. Javni zavodi lahko vložijo največ dve vlogi in to izključno na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«. V primeru preseganja navedenih omejitev števila vlog posameznega izvajalca bo upoštevan vrstni red njihovega prispetja, presežne vloge pa bodo zavržene. V okviru tega razpisa Mestna občina Maribor ne bo sofinancirala projektov, ki ne bodo izvedeni v letu 2014. Predmet sofinanciranja iz tega razpisa tudi niso projekti oziroma dogodki s področja izobraževanja, vključno z izobraževanjem o dejavnostih na področju kulture, osrednji in spremljevalni programi ob podelitvah nagrad ter proslavljanju obletnic, obeležitvah praznikov in drugih dogodkov in podobno. 5. Upravičeni stroški sofinanciranja Mestna občina Maribor bo izbranim izvajalcem sofinancirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – so povezani s prijavljenim projektom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo projekta, – izvajalec jih je napovedal v prijavi projekta, – so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – so/bodo dejansko nastali, – so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec projekta. Izvajalec je dolžan v vlogi navesti vse predvidene vire financiranja. Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki izvajalca za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Maribor ne sme presegati 70 odstotkov predvidenih upravičenih stroškov. Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno finančne konstrukcije prijavljenega projekta ter ocenjene možnosti drugih virov financiranja programa se lahko Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje manjšega deleža upravičenih stroškov projekta. Za postprodukcijo na področju uprizoritvenih umetnosti velja, da zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 50 odstotkov celotne vrednosti projekta in ne več kot 4.200,00 EUR. 6. Razpisni kriteriji Razpisni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih so: 1. Kakovost in strokovna utemeljenost projekta (izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop ter aktualnost in angažiranost projekta, strokovna ustreznost, izvedljivost) (do 45 točk). 2. Reference prijavitelja in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo (do 10 točk) 3. Dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne ponudbe v mestu (do 10 točk); 4. Dostopnost (do 15 točk) 5. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi ter glede na obseg in vsebino projekta realno finančno ovrednoten projekt (do 10 točk) 6. Komercialna naravnanost projekta (od -15 do 0 točk) 7. Uporaba kriterijev Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje možno število točk je 90. V izbor za sofinanciranje bodo uvrščeni projekti glede na doseženo število točk na posameznem razpisnem področju, pri čemer točkovanje med posameznimi razpisnimi področji ni primerljivo. V primeru enakega števila točk znotraj razpisnega področja bodo najprej uvrščeni tisti projekti, ki imajo boljšo oceno kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen kriterij 1. V sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki pri kriteriju 1 ne dosežejo ocene najmanj 30 točk. Strokovne komisije bodo predlagale višino sredstev sofinanciranja za posamezen projekt z upoštevanjem obsega in zahtevnosti projekta, števila prejetih točk ter drugih okoliščin, kot so število projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov financiranja ipd. Med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih točk. Ob za sofinanciranje izbranih projektih bo določena tudi rezervna lista projektov, ki bodo sofinancirani v primeru neporabljenih sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe izbranih projektov ipd. V primeru enakega števila točk bodo najprej sofinancirani tisti projekti, ki imajo boljšo oceno kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen kriterij 1. Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter o višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega projekta ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja. Pri sofinanciranju na podlagi rezervne liste bodo prednostno obravnavani projekti z rasmisnega področja, na katerem je prišlo do sprostitve sredstev. Odločbe iz petega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju projektov. 8. Predvidena višina sredstev Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem razpisu izbranih projektov znaša 213.500 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 za projekte izvedene v letu 2014. 10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 3. 2014 in zaključi 28. 4. 2014 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog (obrazec št. 1 – A, B, C, D, E, F, G), – obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2), – izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavitelje posameznike) (obrazec št. 2a), – vzorca pogodbe za sofinanciranje projekta (obrazca št. 3a in 3b), – oprema ovojnice (obrazec št. 4). Izvajalec projekta mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1), – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev razpisa (obrazec št. 2), – podpisano izjavo o izključnem avtorstvu projekta (obrazec št. 2a) – samo v primeru, če je izvajalec posameznik – avtor, – podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3a ali 3b – odvisno od pričakovanih sredstev MOM). Obvezne priloge iz druge alineje predhodnega odstavka so: – dokazilo o pravnem statusu (izpis iz registra AJPES, iz katerega je razviden sedež, datum registracije ter osnovne oziroma glavne registrirane dejavnosti in ki ni starejše od 6 mesecev) – ni potrebno za javne zavode, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, in za posameznike – avtorje), – podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika s točno navedbo oblike in finančnega obsega sodelovanja (v primeru, da izvajalec v vlogi navaja partnersko sodelovanje z drugimi), – ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebivališču v Mestni občini Maribor za samozaposlene v kulturi oziroma posameznike, ki ni starejše od 12 mesecev. 12. Oddaja in dostava vlog Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/. Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem. Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja ter razpisno področje na katerega se prijavlja (a. uprizoritvene umetnosti, b. glasbene umetnosti, c. vizualne umetnosti itd.). Prijavitelj, ki se na javni razpis JPR–KUL–2014 prijavlja z več vlogami, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen obrazec v spletni aplikaciji. Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga projektni razpis JPR-KUL-2014« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko spletne aplikacije do vključno 28. 4. 2014 in ni bila oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 28. 4. 2014, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor dne 28. 4. 2014 do vključno 15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah iz točke 11, oziroma ni poslana oziroma oddana na način, kot je to zahtevano v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog). Za neupravičeno osebo se šteje izvajalec, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 4. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Odpiranje vlog se bo pričelo dne 6. 5. 2014 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge: – ki jih niso vložile upravičene osebe, – ki niso pravočasne, – ki presegajo omejitev najvišjega števila vlog po izvajalcu (presežne vloge). Izvajalci bodo za vloge, za katere bo po odpiranju ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k dopolnitvam. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka. Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, župan zavrže s sklepom. Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Izvajalcu bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izreče. Izvajalec bo v zakonsko določenem roku pozvan k izjasnitvi. Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor s predlagatelji izbranih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta. V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Plačila pogodbenih sredstev bodo izvedena na osnovi popolnih zahtevkov, ki jih izvajalci projektov izstavijo Mestni občini Maribor v praviloma 15 dneh po izvedbi projekta. Pri plačilih pogodbenih sredstev se upošteva 30 dnevni rok od prispetja popolnega zahtevka izvajalca projekta. Za projekte izvedene v drugi polovici novembra 2014 se v soodvisnosti z datumom prispelega zahtevka upošteva zadnji izplačilni rok v letu 2014, za projekte izvedene v decembru 2014 pa velja, da predlagatelj do 15. decembra 2014 predloži bodisi zahtevek za že izveden projekt ali pa zahtevek z dokazili o stanju priprave projekta, ki bo izveden do 31. decembra 2014; v takem primeru mora predlagatelj do 15. januarja 2015 dopolniti zahtevek z dokazili o izvedbi projekta. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Bojan Labovič, tel. 02/220-12-91, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si.
Mestna občina Maribor