Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 1101-1/2014/1 Ob-2060/14 , Stran 963
Št. 1101-1/2014/1 Ob-2060/14
Na podlagi 179.g člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10), Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja VII/1) ali magistrsko izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne, upravne, ekonomske, prometne, strojne, druge tehnične smeri ali druge ustrezne smeri; – ima najmanj deset let delovnih izkušenj; – ima najmanj pet let vodstvenih izkušenj; – je strokovnjak na področju dela agencije; – ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – je državljan Republike Slovenije. Pristojnosti direktorja so opredeljene v 15. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo RS (Uradni list RS, št. 81/10). Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – notarsko overjena kopija diplome; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: – zahtevane delovne izkušnje, – poznavanje delovnega področja agencije, – izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji (obrazec ZPIZ) – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka in imenovanja; – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc; – življenjepis; – program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi. Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem natečaju ponovno imenovan. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljubljani. Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi javnega natečaja (oddaja prijave najkasneje do 12. 4. 2014 do 24. ure na Pošti Slovenije »priporočeno« ali v vložišču na sedežu agencije do 14. 4. 2014 do 9. ure). Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za delovno mesto direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS«. Svet agencije lahko kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave. Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Polona Vagaja Hribar, e-pošta: polona.vagaja-hribar@caa.si, tel. 01/244-66-03.
Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije