Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 603-0003/2014-201 Ob-2003/14 , Stran 982
Št. 603-0003/2014-201 Ob-2003/14
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/12, 10/14) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014, v okvirni višini 5.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva lastnike oziroma upravljavce mladinskih objektov k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov, ki so v javnem interesu ter predstavnike mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje delovanja mladinskih svetov. 2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva. 3. Predmet poziva: 3.1. Finančna podpora za vzdrževanje mladinskih objektov, 3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih svetov. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu: Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo za javne namene in so namenjeni izvajanju mladinskih dejavnosti ter mladinski sveti ob pogoju, da: – so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti; – programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem); – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov; – vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto; – imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja mladinskih objektov ter delovanja v skladu s programom mladine pod točko 3.1. Ostali pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov: – objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju mladinskih dejavnosti, – za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes, – lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem, – izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate, – priložena so dokazila o deleži zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, ministrstva, druge občine), – objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje mladinskih prireditev tudi drugim društvom. Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50% sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na razmerje prijavljenih vzdrževalnih del. 5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 5.000 €, od tega za: 5.1. vzdrževanje mladinskih objektov do 2.000 € ter 5.2. delovanje mladinskih svetov do 3.000 €. 6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2014, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa. 7. Razpisni rok: javni poziv se začne 28. 3. 2014 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2014. 8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev. 9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu. 10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge. 11. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave, – višino sredstev v okviru javnega poziva, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izločitvene faktorje, – kriterije in merila za izbor, – navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi, – letni program mladine, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan in na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev. 11.1. Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – Mladina 2014« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem