Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 423/2010 Os-1960/14 , Stran 991
N 423/2010 Os-1960/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljice Angelike Krznar, Slomškova ulica 17, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Milena Milkovič, Jagodje 42a, Izola, 3. Janez Trinkaus, Slomškova ulica 17, Ljubljana, sedaj dedinja Marija Trinkaus, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 4. Matija Proj, Zgornje Bitnje 146a, Kranj, 5. Alenka Verbek Garbajs, Slomškova ulica 17a, Ljubljana, 6. Antonija Zupančič, Slomškova ulica 17a, Ljubljana, 7. Mirko Franci Jurca, Slomškova ulica 17a, Ljubljana, 8. Marjan Komat, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 9. Tina Martelanc, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 10. Jaka Martelanc, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 11. Marinka Škrilec Lukač, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 12. Matjaž Lukač, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 13. Metka Ravnik Glavač, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 14. Nure Ćoralić, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 15. Viktorija Kralj, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 16. Luka Križaj, Slomškova ulica 17, Ljubljana, 17. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, in 18. Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 2. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, in 3. Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na večstanovanjski stavbi na naslovu Slomškova ulica 17 in 17/A v Ljubljani z identifikacijsko oznako 1737-1004, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba št. 466-2571/91 z dne 3. 10. 1994. Predmet pogodbe: stanovanje, v III. nadstropju v skupni izmeri 98,04 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Slomškova ulica 17 in 17/A v Ljubljani. Identifikacijska oznaka nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1737-1004-112, v izmeri 90,5 m2, – oseba, ki jo je izstavila: Občina Ljubljana Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, – oseba, v korist katere je izstavljena: Jože Jereb, Slomškova ulica 17, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Vladimir Jereb, Staničeva ulica 033 A, 1000 Ljubljana, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 3. 2014