Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

773. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 2463.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 81/11, 93/11, 68/12, 84/12, 106/12, 16/13, 32/13 in 57/13) se zadnji odstavek v točki 5.1.1.1.2 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Listinjen vrednostni papir je primeren, če je zavarovan s kritnim skladom, ki ustvarja denarni tok in ga Eurosistem šteje za homogenega, tj. če kritni sklad, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovan listinjen vrednostni papir, vsebuje samo eno od naslednjih vrst finančnega premoženja: stanovanjske hipoteke, hipoteke na poslovnih nepremičninah, posojila malim in srednje velikim podjetjem, posojila za nakup avtomobila, potrošniška posojila, terjatve iz naslova leasinga ali terjatve iz naslova kreditnih kartic. Listinjeni vrednostni papirji niso primerni za operacije denarne politike Eurosistema, če kritni sklad, s katerim so zavarovani, vsebujejo heterogeno finančno premoženje. Eurosistem si pridržuje pravico, da od posameznih tretjih oseb, npr. izdajatelja, originatorja ali organizatorja, zahteva kakršno koli pojasnilo in/ali pravno potrditev, za katero šteje, da je potrebna za oceno primernosti listinjenih vrednostnih papirjev ali v povezavi z zagotavljanjem podatkov na ravni posameznega posojila. V primeru neizpolnitve takih zahtev se lahko zadevni transakciji z listinjenimi vrednostnimi papirji odvzame primernost ali zavrne dodelitev primernosti."
2. V točki 5.1.1.1.2.1 se pred zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Za listinjene vrednostne papirje, pri katerih finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok, sestavljajo terjatve iz naslova kreditnih kartic, se zahteve po informacijah na ravni posameznega posojila uporabljajo od 1. aprila 2014 in se devetmesečno prehodno obdobje konča 31. decembra 2014."
3. Prvi odstavek v točki 5.1.1.3 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Dolžniški instrument mora biti izdan v EGP pri centralni banki ali pri centralni depotni družbi (v nadaljevanju: CDD), ki je bila pozitivno ocenjena s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v dokumentu "Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations" (v nadaljevanju: Okvir ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema), ki je objavljen na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu). Poleg tega morajo biti mednarodni dolžniški vrednostni papirji, v obliki zbirnih prinosniških listin (global bearer form), izdani od vključno 1. januarja 2007 dalje v obliki novih zbirnih listin (new global notes) prek mednarodnega CDD Euroclear Bank (Belgija) in Clearstream Banking Luxembourg, biti deponirani pri skupnem skrbniku (common safekeeper), ki je mednarodni CDD ali, kjer je to primerno, CDD, ki je bil pozitivno ocenjen s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v Okviru ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema. Mednarodni dolžniški vrednostni papirji v obliki zbirnih prinosniških listin, ki so bili izdani v obliki klasičnih zbirnih listin (classical global notes) pred 1. januarjem 2007, ter zamenljivi vrednostni papirji, ki so bili izdani pod isto kodo ISIN na ta datum ali po njem, ostanejo primerni do zapadlosti. Pogoj za primernost mednarodnih dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v obliki zbirnih imenskih listin (global registered form) prek mednarodne CDD Euroclear Bank (Belgija) in Clearstream Banking Luxemburg po 30. septembru 2010, je, da so izdani v skladu z novo strukturo hrambe mednarodnih dolžniških vrednostnih papirjev. Mednarodni dolžniški vrednostni papirji v obliki zbirnih imenskih listin, izdani na ta datum ali pred njim, ostanejo primerni do zapadlosti. Mednarodni dolžniški vrednostni papirji v obliki posamičnih listin (individual notes) izdani po 30. septembru 2010 niso primerni. Mednarodni dolžniški vrednostni papirji v obliki posamičnih listin, izdani na ta datum ali pred njim, ostanejo primerni do zapadlosti."
4. Besedilo točke 5.1.1.4 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Dolžniški instrument mora biti prenosljiv v nematerializirani obliki. Biti mora hranjen in poravnan v euroobmočju prek računa odprtega pri Eurosistemu ali pri sistemu poravnave vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: SPVP), ki je bil pozitivno ocenjen s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v Okviru ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema, tako da izpolnitev in izvršitev zavarovanja ureja pravo države članice. Če SPVP, kjer je finančno premoženje izdano, in SPVP, kjer je hranjeno, nista ista ustanova, morata biti oba SPVP med seboj povezana s povezavo, ki je pozitivno ocenjena s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v Okviru ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema. Seznam primernih povezav med SPVP je objavljen na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu)."
5. Besedilo točke 5.1.1.5 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Dolžniški instrument mora biti sprejet v trgovanje na organiziranem trgu, kot ga določa direktiva MiFID, ali pa mora biti sprejet v trgovanje na primernem neorganiziranem trgu, katerega primernost določa ECB. Seznam primernih neorganiziranih trgov se javno objavlja na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu) in se posodablja vsaj enkrat letno. Ocena neorganiziranih trgov, ki jo pripravlja Eurosistem, temelji na treh načelih – varnosti, transparentnosti in dostopnosti. Varnost, transparentnost in dostopnost je definirana s strani Eurosistema izključno glede izvajanja funkcije Eurosistema za upravljanje finančnega premoženja, danega v zavarovanje. Izbor nima namena ocenitve prave kvalitete različnih trgov. Varnost se nanaša na gotovost transakcij, še posebej gotovost glede veljavnosti in izvršljivosti transakcij. S transparentnostjo je mišljen neoviran dostop do informacij glede pravil trgovanja, finančnih lastnostih premoženja, mehanizma oblikovanja cene in do informacij o cenah in količinah (kotacij, obrestnih mer, obsega prometa, preostanka nominalne vrednosti, ipd). Dostopnost se nanaša na sposobnost Eurosistema, da sodeluje in ima dostop do trga. Dostop do trga je z vidika upravljanja finančnega premoženja, danega v zavarovanje, omogočen, če pravila trgovanja dopuščajo, da Eurosistem pridobi informacije in izvede transakcije za ta namen."
6. Tretji stavek petega odstavka v točki 5.3 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: "Bonitetna ocena stopnje kreditne kvalitete 3 pomeni dolgoročno bonitetno oceno najmanj "BBB-", ki jo dodeli Fitch ali Standard & Poor's, "Baa3", ki jo dodeli Moody's, ali "BBBL", ki jo dodeli DBRS."
7. Drugi stavek šestega odstavka v točki 5.3 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: " "Trojni A" pomeni dolgoročno bonitetno oceno "AAA", ki jo dodeli Fitch, Standard & Poor's ali DBRS, ali "Aaa", ki jo dodeli Moody's."
8. V deveti alineji točke 5.4.1 se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: "V primeru uporabe tripartitnih storitev izvaja vrednotenje tripartitni agent (v nadaljevanju: TPA), na podlagi informacij, ki jih relevantna NCB posreduje TPA."
9. Za prvim odstavkom točke 5.6 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Nacionalne centralne banke (in ECB) so razvile mehanizem, ki omogoča, da se vse primerno finančno premoženje lahko čezmejno uporabi. Ta mehanizem je korespondenčni centralnobančni model, v katerem nacionalne centralne banke za finančno premoženje, ki so ga sprejele v svoj lokalni register, v TPA ali v poravnalni sistem, delujejo kot skrbniki („korespondenti“) druga za drugo (in za ECB) (t. i. korespondenčna centralna banka, CCB). Posebne rešitve se lahko uporabljajo za netržno finančno premoženje, tj. bančna posojila in RMDB, ki ga ni mogoče prenesti prek SPVP. CCBM se lahko uporabi za zavarovanje terjatev vseh vrst kreditnih operacij Eurosistema. Poleg CCBM lahko nasprotne stranke za čezmejni prenos tržnega finančnega premoženja uporabljajo tudi primerne povezave med SPVP z lokalnimi SPVP ali v kombinaciji s CCBM. Primerno finančno premoženje se lahko uporabi tudi prek računa centralne banke v SPVP, ki se nahaja v drugi državi kot je centralna banka, če Eurosistem odobri uporabo takega računa. CCBM, vključujoč CCBM s povezavami, se uporablja kot osnova za čezmejno rabo tripartitnih storitev upravljanja s finančnim premoženjem."
10. Besedilo točke 5.6.1.3 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"CCBM je na voljo nasprotnim strankam za tržno in netržno finančno premoženje od 9.00 do 16.00 ure po srednjeevropskem času na vsak delovni dan sistema TARGET2. Nasprotna stranka, ki želi uporabiti CCBM, mora to sporočiti Banki Slovenije pred 16.00 uro. Poleg tega mora nasprotna stranka zagotoviti, da se primerno finančno premoženje za zavarovanje kreditnih operacij dostavi na račun CCB najkasneje do 16.45 ure po srednjeevropskem času. Sporočila ali dostave, ki ne bodo prispela pravočasno, bodo zgolj obdelana po najboljših močeh in bodo lahko upoštevana za posojilo, dano naslednji delovni dan sistema TARGET2. Ko nasprotne stranke predvidijo potrebo po uporabi CCBM proti koncu posameznega dne, morajo, kjer je to možno, dostaviti finančno premoženje vnaprej (tj. vnaprej deponirati finančno premoženje). V izrednih okoliščinah ali ko se to zahteva za namene denarne politike, se ECB lahko odloči podaljšati čas zaprtja CCBM do časa zaprtja sistema TARGET2, v sodelovanju s CDD glede na njihovo zmožnost podaljšanja urnika poravnave za tržno finančno premoženje."
11. Prvi odstavek v točki 5.6.2 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Pri čezmejni rabi tržnega finančnega premoženja se lahko uporabljajo primerne povezave med SPVP v EGP, in sicer tako neposredne kot posredne prek tretjega SPVP."
12. Tretji odstavek v točki 5.6.2 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Povezava med dvema SPVP dovoljuje udeleženki enega SPVP imeti tržno finančno premoženje, izdano v drugem SPVP, ne da bi bila udeleženka tega drugega SPVP. Povezava med dvema SPVP obsega sklop postopkov in ureditev za čezmejni prenos vrednostnih papirjev s prenosom med računi nematerializiranih vrednostnih papirjev. Povezava je v obliki zbirnega računa, ki ga odpre en SPVP (SPVP investitorja) v drugem SPVP (SPVP izdajatelja). Neposredna povezava pomeni, da med dvema SPVP ni nobenega posrednika. Poleg tega se lahko uporabi za čezmejni prenos vrednostnih papirjev v korist Eurosistema tudi posredna (relayed) povezava med SPVP. Posredna povezava je pogodbena in tehnična ureditev, ki omogoča dvema SPVP brez neposredne medsebojne povezave, da izmenjata transakcije in prenose vrednostnih papirjev prek tretjega SPVP, ki deluje kot posrednik. Preden se te povezave lahko uporabijo za prenos zavarovanja za posojilne operacije Eurosistema, morajo biti ocenjene in odobrene s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v Okviru ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema. Seznam primernih povezav se nahaja na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu)."
13. V točki 5.6. se doda nova podtočka 5.6.3, ki se glasi:
"5.6.3 CCBM s povezavami
Za čezmejno mobilizacijo primernega tržnega finančnega premoženja lahko nasprotne stranke uporabijo neposredno ali posredno povezavo v kombinaciji s CCBM.
Nasprotne stranke pri uporabi povezav med SPVP v kombinaciji s CCBM držijo finančno premoženje izdano v SPVP izdajatelja na računu pri SPVP investitorja, in sicer direktno ali prek skrbnika. V primeru posredne povezave lahko tretji SPVP nastopa kot posreden SPVP.
Finančno premoženje je lahko izdano v CDD v državi EGP izven euroobmočja, pod pogojem, da je bila povezava med SPVP izdajatelja in SPVP investitorja pozitivno ocenjena s strani Eurosistema v skladu s standardi in postopki, ki so določeni v Okviru ocenjevanja uporabniških zahtev Eurosistema.
V primeru, da se finančno premoženje prenese v zavarovanje prek CCBM s povezavami, morajo nasprotne stranke zagotoviti, da so vrednostni papirji preneseni na račun pri SPVP investitorja na dan poravnave do 16. ure po srednjeevropskem času, z namenom, da se zagotovi poravnavo transakcije še isti dan. Vsaka zahteva za mobilizacijo, ki jo nasprotne stranke posredujejo HCB po 16. uri, ali vsaka zahteva za prenos primernega finančnega premoženja na račun CDD investitorja po 16. uri bo obravnavana po najboljših močeh glede na urnik poravnave vključenih CDD."
14. V točki 5.6. se doda nova podtočka 5.6.4, ki se glasi:
"5.6.4 CCBM s tripartitnimi storitvami upravljanja zavarovanja
CCBM, vključujoč CCBM s povezavami, se uporablja tudi kot osnova za čezmejno rabo tripartitnih storitev upravljanja zavarovanja, kjer NCB države članice, kjer se tripartitna storitev upravljanja zavarovanja ponuja za čezmejno uporabo pri Eurosistemu, nastopa kot CCB za NCB ostalih držav članic, katerih nasprotne stranke so se dogovorile za čezmejno uporabo tripartitnih storitev upravljanja zavarovanja. Relevantni TPA mora biti pozitivno ocenjen s strani Eurosistema.
Čezmejne tripartitne storitve upravljanja zavarovanja omogočajo nasprotnim strankam povečanje oziroma zmanjšanje zneska finančnega premoženja, ki ga dajejo v zavarovanje pri njihovi HCB."
Opomba: Puščica "Podatki o zavarovanju" med nasprotno stranko A in NCB A lahko ni relevantna za posameznega TPA (odvisno od izbranega pogodbenega modela). V tem primeru nasprotna stranka ne pošlje inštrukcije NCB A oziroma od nje ne prejme potrditve."
15. Četrti odstavek točke 5 (A) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Za namen točke 5 (A). 5 tega sklepa se Helenska republika in Portugalska štejeta za državi članici euroobmočja, ki izpolnjujeta program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada."
16. Prvi odstavek točke 5(A). 1 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Poleg listinjenih vrednostnih papirjev, ki so primerni v skladu s poglavjem 5 tega sklepa, so za zavarovanje terjatev Eurosistema primerni tudi listinjeni vrednostni papirji, ki ne zadostijo kriterijem primernosti iz točke 5.3 tega sklepa o visokih bonitetnih standardih, ki veljajo za listinjene vrednostne papirje, vendar le pod pogojem, da izpolnjujejo vse ostale pogoje iz tega sklepa za listinjene vrednostne papirje in imajo dve bonitetni oceni izdaje najmanj "trojni B". "Trojni B" pomeni najmanj bonitetno oceno "Baa3", ki jo dodeli Moody's, "BBB-", ki jo dodelita Fitch in Standard & Poor's, ali "BBBL", ki jo dodeli DBRS. Zadostiti morajo tudi vsem naslednjim zahtevam:
(a) kritni sklad, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovan listinjen vrednostni papir, vsebuje smo eno od naslednjih vrst finančnega premoženja: stanovanjske hipoteke, hipoteke na poslovnih nepremičninah, posojila malim in srednje velikim podjetjem, posojila za nakup avtomobila, potrošniška posojila, terjatve iz naslova leasinga ali terjatve iz naslova kreditnih kartic;
(b) kritni sklad, ki ustvarja denarni tok, ne sme vsebovati različnih vrst premoženja;
(c) premoženje v kritnem skladu, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovan listinjen vrednostni papir, ne vsebuje posojil, ki so:
(i) ob izdaji listinjenega vrednostnega papirja slaba posojila;
(ii) posojila, ki so bila slaba ob njihovem prenosu v kritni sklad v času do dospetja listinjenega vrednostnega papirja, z npr. zamenjavo ali nadomestitvijo premoženja v kritnem skladu, ki ustvarja denarni tok, ali
(iii) kadarkoli: strukturirana, sindicirana ali posojila s finančnim vzvodom;
(d) dokumentacija listinjenega vrednostnega papirja mora vsebovati določbe o neprekinjenosti servisiranja."
17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne 1. 4. 2014, razen točk 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 in 13, ki se začnejo uporabljati 26. 5. 2014, in točk 8 in 14, ki se začneta uporabljati 29. 9. 2014.
Ljubljana, dne 25. marca 2014
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
mag. Janez Fabijan l.r.