Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 1252/2014 Ob-1970/14 , Stran 962
Št. 1252/2014 Ob-1970/14
Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje in sklepa Sveta zavoda z dne 28. 2. 2014 objavlja razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu (56. in 57. člena ZSV-UPB 2, Uradni list RS, št. 3/07). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami. Kandidati naj vlogi priložijo še program dela zavoda in svoj življenjepis. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico po pošti na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Mandat traja 5 let in prične teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje izdano prej. Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi.
Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje