Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 207/02-14 Ob-1969/14 , Stran 973
Št. 207/02-14 Ob-1969/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala »Spiaggia« na plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »Spiaggia« s pripadajočima terasama, ki se nahaja v plažnem objektu I na centralni plaži v Portorožu, z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe plaže in samega Portoroža. 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka 51056330, tel. 05/61-75- 00, e-pošta: info@okoljepiran.si, TRR SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki Koper d.d. 2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas trajanja najema Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponudnika za najem gostinskega lokala »Spiaggia« v plažnem objektu I (v nadaljevanju: lokal) ter pripadajoči terasi (zaprta in odprta terasa). Lokal s terasama se nahaja na naslovu Obala 14, parcelni številki 1570/2 in 1570/6, obe k.o. Portorož in meji na portoroško promenado na eni, ter centralno plažo Portorož na drugi strani. Lokal ima skupno izmero 170,70 m² ter 125,50 m² zaprte in zastekljene terase ter cca 220 m² zunanje terase. Površine lokala so označene na skicah, ki so priloga razpisne dokumentacije. Morebitna odstopanja v dejanski površini predmeta razpisa niso razlog za spremembo najemne pogodbe ali razvezo le-te. Objekti, ki so predmet najema na podlagi razpisne dokumentacije se nahajajo v plažnem objektu I na naslovu Obala 14, ter ležijo na parcelnih številkah 1570/2 in 1570/6, obe k.o. Portorož. Objekti, ki so predmet najema se pridobijo v posest v stanju v kakršnem so, za predvideno dobo 15-ih let. V najemni pogodbi se njeno trajanje natančno določi. O stanju nepremičnin pa se ob prevzemu sestavi zapisnik. 3. Predložitev potrdila o vplačani varščini: ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 6.000,00 EUR na račun Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. št. SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki Koper d.d. z navedbo namena: »Plačilo varščine za najem gostinskega lokala – Spiaggia«. 4. Podrobnejše informacije o predmetu najema Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: verica.vozic@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka razpisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe za lokal – Spiaggia«. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo na zastavljena vprašanja odgovorilo v roku 3 dni od dne, ko je bilo vprašanje prejeto. Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil v zvezi z javnim razpisom ni predviden. Nepremičnino, ki je predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov iz prvega odstavka te točke. 5. Oddaja ponudbe in odpiranje Upoštevale se bodo tiste ponudbe, ki bodo dostavljene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za sklenitev najemne pogodbe – Spiaggia« najpozneje do 22. 4. 2014 do 12. ure, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran, Slovenija. Odpiranje ponudb je javno. Spremembe ali umik ponudbe so možne le do poteka roka za vložitev ponudb. 6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po točki 11. razpisne dokumentacije. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in to izkazati. Prijavo na javni razpis lahko poda ena pravna oziroma fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki) ali skupaj tudi več oseb (med katerimi predstavlja ena oseba glavnega najemnika, ki je tudi podpisnik pogodbe, ostali pa so sonajemniki), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihov dogovor o tem, kdo bo poslovodni prijavitelj oziroma glavni najemnik, ki bo oddal ponudbo in s katerim bo sklenjena najemna pogodba. Iz pravnega akta, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami, mora biti razvidna medsebojna zaveza vseh oseb, da za obveznosti po najemni pogodbi odgovarjajo solidarno. Za priznanje sposobnosti ponudnika mora tako le-ta izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 11. točki razpisne dokumentacije, kar ponudniki dokazujejo z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Osnovna sposobnost ponudnika: Osebni status gospodarskih subjektov in registracija Pogoji: 1. – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja. 2. – da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem Zakoniku Republike Slovenije: a) hudodelsko združevanje, b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih Skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti, d) pranje denarja. 3. – da proti ponudniku ni začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi. Dokazila: – Dokazila oziroma izjava (Obrazec št. 3) morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. – Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti (Obrazec št. 3). – Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. 4. – da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti v skladu z razpisno dokumentacijo. Dokazila: – Dokazila oziroma izjava morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. – Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti restavracije, gostilne, okrepčevalnice (Obrazec št. 3). – Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Opomba: Skupni ponudniki morajo izpolniti pogoj kumulativno. Ekonomska sposobnost ponudnika – Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo ponudb ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni posloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno. Dokazila: – ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran iz razlogov naštetih v prejšnji alineji. – S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji. Ponudnik mora imeti najnižjo oceno SB6. Ponudbe ponudnikov s slabšo bonitetno oceno od ocene SB6 Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. ne bo upoštevalo. Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. Reference ponudnika – da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za samo izvajanje gostinske dejavnosti v zadnjih 10 letih v okolju, kjer se prepletata gostinska in turistična dejavnost izvajal dejavnost gostinstva. Dokazila: – Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, s strani naročnika ali izvajalca dejavnosti, ki podaja referenčno potrdilo za ponudnika. V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, ponudnik opiše in dokaže način opravljanja dejavnosti. Opomba: Skupni ponudniki morajo pogoj izpolniti kumulativno. Dokazilo o plačilu varščine – Dokazilo, da je plačana varščina v višini 6.000,00 EUR pred oddajo ponudbe. Poslovni načrt – Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje krajšo, vendar celovito obrazložitev ponudnikove namere o najemu zemljišča in objektov za izvajanje dejavnosti, poslovanja in koriščenja teh nepremičnin. – Ponudnik pripravi poslovni načrt, ki mora vsebovati: a) vsebinski/programski del (vsebinska zasnova delovanja lokala, opis nameravane ponudbe), b) finančni del (program trženja in ostali ekonomski dejavniki, predlog za morebitne investicije v prihodnosti glede sredstev, ki jih namerava vložiti in morebitni terminski plan izvedbe teh investicij, ponudnik lahko pripravi tudi ponudbeni predračun posameznih dejavnosti). Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih Dokazilo: – Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. Ponudnik in z njim povezane fizične in pravne osebe kot jih opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Piran in Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. – Ponudnik mora predložiti potrdila Občine Piran in Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., da teh zapadlih in neporavnanih obveznosti nima. Dokazilo: – Potrdila Občine Piran in Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. Zavarovanje plačila zapadlih obveznosti Kot zavarovanje plačila zapadlih obveznosti Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. zahteva ob sklenitvi najemne pogodbe nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo, izdano s strani banke ali druge finančne institucije (zavarovalnice), v višini enoletne ponujene najemnine veljavno za ves čas trajanja najemne pogodbe. Garancijo plačila zapadlih obveznosti Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. unovči, če najemnik ne plača zapadle najemnine za lokal ali najemnine za terasi, odkupnine za opremo in inventar ali dolgovanih stroškov. Dokazilo: – Izjava (Obrazec št. 5). Opomba: V primeru, da se na razpis prijavljajo skupni ponudniki, podpiše izjavo tisti od skupnih ponudnikov, ki bo bančno garancijo priložil. Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnila vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 11. bo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. zavrglo kot nepopolno. 7. Vsebina ponudbe: obvezna vsebina ponudbe je: kazalo ponudbe, Obrazec št. 1 – Ponudba, Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti (z zahtevanimi dokazili), Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, Obrazec št. 5 – Izjava o izročitvi garancije za zavarovanje plačila zapadlih obveznosti, Potrdilo o plačilu varščine, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine Piran, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Poslovni načrt, Potrdilo pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, Pravni akt o sodelovanju (Opomba: pravni akt o sodelovanju je obvezen v primeru več oseb kot skupnih ponudnikov). 8. Način in rok plačila najemnine Izhodiščna mesečna najemnina za lokal znaša 4.600,00 EUR brez DDV. Izhodiščna mesečna najemnina za lokal je določena brez DDV. Izbrani najemnik bo dolžan ob podpisu pogodbe izpolniti in posredovati na svoj pristojni davčni urad izjavo za izbiro obdavčitve najema nepremičnine z DDV. Plačilo DDV-ja bremeni najemnika. Mesečna najemnina za lokal se bo ob plačilu vsakega obroka usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Najemnina za lokal se plačuje dvakrat letno in sicer prvi obrok do konca meseca januarja, drugi obrok pa do konca meseca avgusta za tekoče koledarsko leto, na podlagi prejetega računa. Najemnino za lokal za preostali del koledarskega leta 2014 mora najemnik plačati vnaprej, v enkratnem znesku, ob podpisu najemne pogodbe. Način in plačilo mesečne najemnine predstavlja bistveno sestavino pogodbe. Koristna vlaganja v objekt Najemnik lahko izvede obnovo lokala in sicer po projektu na katerega mora dati Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. soglasje. Pri tem se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. pripoznalo koristna vlaganja v objekt na podlagi sodne cenitve uradnega cenilca, ki ga bo izbralo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., vendar največ do višine 700,00 EUR na m² lokala. Pri tem nista upoštevani terasi (zaprta in odprta terasa), kjer Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. ne pripozna nikakršnih koristnih vlaganj. Tako pripoznana vlaganja se v prvih petih letih najema lahko upoštevajo pri plačilu najemnine in se kompenzirajo pri plačilu drugega obroka najemnine. Obveznost odkupa opreme in inventarja Najemnik je od Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. dolžan odkupiti vso opremo in inventar, ki se nahaja v lokalu. Vrednost opreme in inventarja je ocenjena na 50.000,00 EUR in jo lahko najemnik plača v petih letnih obrokih v prvih petih letih veljavnosti pogodbe. Letni obrok za odkup opreme se plača ob plačilu prvega obroka najemnine. Tako kot najemnina se tudi stroški za odkup opreme in inventarja pred vsakim obrokom revalorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Kolikor najemnik morebiti odpove pogodbo pred iztekom petih let ali je pogodba prekinjena zaradi razlogov, ki so na strani najemnika in tako ne odkupi v celoti vse opreme in inventarja, se mu vplačani obroki štejejo kot najemnina za uporabo opreme in inventarja, lastništvo le-te pa ostane od Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od dneva odpiranja ponudb. 10. Merilo za izbor najemnika: ob upoštevanju vseh zahtev iz razpisne dokumentacije bo merilo za izbor najemnika najvišja ponujena najemnina. V primeru dveh ali več enakih najvišjih ponujenih najemnin bo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. izvedlo pogajanja s temi ponudniki, z namenom določitve najvišje najemnine oziroma najugodnejše ponudbe. 11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si) z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS. 12. Ustavitev postopka: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni dolžno povrniti stroškov razpisne dokumentacije in priprave ponudbe.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.