Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

798. Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, stran 2492.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 11. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 3. 2014 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
Občinski svet Občine Metlika potrjuje predložene Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih je izdelal izvajalec gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Metlika JP Komunala Metlika d.o.o.
2. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO
Cena storitve je 0,7606 EUR za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+---------------------+----------------+-------------------+
|Premer vodomera   |Faktor omrežnine|   Omrežnina   |
|           |        | v EUR na mesec  |
+---------------------+----------------+-------------------+
|DN < / = 20     |    1    |   5,5866    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|20 < DN < 40     |    3    |   16,7598   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|40 < / = DN < 50   |    10    |   55,8660   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|50 < / = DN < 65   |    15    |   83,7990   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|65 < / = DN < 80   |    30    |   167,5980   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|80 < / = DN < 100  |    50    |   279,3300   |
+---------------------+----------------+-------------------+
3. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE ODPADNIH VOD
Cena storitve je 0,2209 EUR za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+--------------------+-----------------+-------------------+
|Premer vodomera   |Faktor omrežnine |   Omrežnina   |
|          |         | v EUR na mesec  |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|DN < / = 20     |    1    |   3,1886    |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|20 < DN < 40    |    3    |   9,5658    |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|40 < / = DN < 50  |    10    |   31,8860   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|50 < / = DN < 65  |    15    |   47,8290   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|65 < / = DN < 80  |    30    |   95,6580   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|80 < / = DN < 100  |    50    |   159,4300   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
4. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
Cena storitve je 0,5186 EUR za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+------------------+------------------+--------------------+
|Premer vodomera  | Faktor omrežnine |   Omrežnina   |
|         |         |  v EUR na mesec  |
+------------------+------------------+--------------------+
|DN < / = 20    |    1     |    4,1713    |
+------------------+------------------+--------------------+
|20 < DN < 40   |    3     |   12,5139    |
+------------------+------------------+--------------------+
|40 < / = DN < 50 |    10    |   41,7130    |
+------------------+------------------+--------------------+
|50 < / = DN < 65 |    15    |   62,5695    |
+------------------+------------------+--------------------+
|65 < / = DN < 80 |    30    |   125,1390   |
+------------------+------------------+--------------------+
|80 < / = DN < 100 |    50    |   208,5650   |
+------------------+------------------+--------------------+
5. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena storitve je 0,1454 EUR za kg (brez DDV).
Cena za uporabo javne infrastrukture je 0,0125 EUR za kg (brez DDV).
6. člen
Občina Metlika bo gospodinjstvom in tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, subvencionirala 38 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod in zbiranje komunalnih odpadkov.
7. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Metlika, JP Komunala Metlika d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2014.
Št. 354-21/2014-3
Metlika, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.