Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

795. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, stran 2489.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 10. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 122/07, 113/08, 98/09 in 47/11) se v drugem odstavku 3. člena pika na koncu dvanajste alineje nadomesti z vejico in doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– sodeluje pri izvajanju in organizira športne programe in programe rekreacije.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– G   47.190  Druga trgovina na drobno v
         nespecializiranih trgovinah
– G   47.640  Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s športno opremo
– G   47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
         z drugim blagom
– H   49.410  Cestni tovorni promet
– I   56.101  Restavracije in gostilne
– I   56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
– I   56.104  Začasni gostinski obrati
– I   56.300  Strežba pijač
– J   60.100  Radijska dejavnost
– J   60.200  Televizijska dejavnost
– J   63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
– L   68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
– L   68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi
– M   73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
– M   73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
– M   73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
– N   77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N   79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
         dejavnosti
– N   80.100  Varovanje
– N   80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
– N   81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– N   81.210  Splošno čiščenje stavb
– N   81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice
– N   82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
         posamične pisarniške dejavnosti
– N   82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N   82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
         za poslovanje
– O   84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja,
         kulturnih in drugih socialnih storitev,
         razen obvezne socialne varnosti
– O   84.240  Dejavnosti za javni red in varnost
– P   85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
– R   90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R   92.002  Prirejanje iger na srečo, razen v
         igralnicah
– R   93.110  Obratovanje športnih objektov
– R   93.130  Obratovanje fitnes objektov
– R   93.190  Druge športne dejavnosti
– R   93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
– R   93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S   95.290  Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
         izdelkov
– S   96.040  Dejavnosti za nego telesa«.
3. člen
V tretji alineji 7. člena se črta besedilo »športno-rekreacijskih objektov in površin«.
4. člen
V petem odstavku 8. člena se črtata besedilo »Celovška 25« in vejica.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 9. člena se besedi »štiri leta« nadomestita z besedama »pet let«.
6. člen
Osmi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ima univerzitetno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Drugi pogoji za imenovanje direktorja se določijo s statutom zavoda.«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(kolegij vodij)
Zavod ima kolegij vodij, ki je kolegijski strokovni organ in ga sestavljajo direktor zavoda, vodje služb, vodje parkov in objektov ter drugi zaposleni, ki jih s sklepom imenuje direktor.
Kolegij vodij ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu zavoda,
– določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali tem aktom oziroma statutom zavoda določene naloge.
Način delovanja kolegija vodij je podrobneje določen s statutom zavoda in poslovnikom kolegija.«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(premoženje zavoda)
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki je določeno v sklepu o določitvi zavoda za upravljavca stvarnega premoženja ustanovitelja, ki ga sprejme župan Mestne občine Ljubljana.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.«.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(način porabe presežkov)
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za obnovo in razvoj športnih objektov, prejetih v upravljanje, oziroma za izvajanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom. Del prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko zavod v skladu z veljavno zakonodajo nameni tudi za plače.«.
10. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod lahko oddaja športne objekte, ki jih ima v upravljanju, v najem do petih let brez predhodnega soglasja ustanovitelja, v najem, daljši od petih let, pa le po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana.«.
11. člen
Priloga 1 iz prvega odstavka 13. člena se v celoti črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Določilo 5. člena tega sklepa se začne uporabljati po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
13. člen
Priloga 1 iz prvega odstavka 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 122/07, 113/08, 98/09 in 47/11) se uporablja do sprejema sklepa iz prvega odstavka 13. člena, spremenjenega z 8. členom tega sklepa.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-32
Ljubljana, dne 10. marca 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.