Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode, stran 2490.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 18. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
1. člen
Ta pravilnik spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
Spremeni se besedilo 11. člena pravilnika, tako da se po novem glasi:
»Komisija glede na razpoložljiva prosta mesta v posameznih enotah najprej obravnava vloge za premestitev že vključenih otrok, ki so prispele do zadnjega dne javnega poziva.
O premestitvah otrok, katerih starši so vloge posredovali po zadnjem dnevu javnega poziva oziroma med šolskim letom, odloča ravnatelj. Vrtec o tem pisno obvesti starše. Starši lahko v roku osmih dni od prejema obvestila pisno odklonijo razpoložljivo prosto mesto.«
3. člen
Spremeni se besedilo 17. člena pravilnika, tako da se po novem glasi:
»Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok novo prosto mesto za sprejem otroka v enoto vrtca, pozove starše k podpisu pogodbe o vključitvi otroka, po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama. Če v želeni enoti ni prostora za otroka, lahko vrtec staršem ponudi katerokoli drugo enoto.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.«
4. člen
Spremeni se besedilo 24. člena pravilnika, tako da se po novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+-----------+
|Kriteriji                     | Število |
|                          |  točk  |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.    |Prebivališče na dan 1.1. koledarskega  |      |
|     |leta, v katerem je javni poziv (upošteva |      |
|     |se ena izmed variant):          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.a   |Otrok in oba starša imajo stalno     |  40   |
|     |prebivališče na območju Občine Medvode  |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.b   |Otrok ima skupaj s staršem, ki mu je   |  40   |
|     |dodeljen v vzgojo in varstvo, stalno   |      |
|     |prebivališče na območju Občine Medvode  |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.c   |Otrok in eden od staršev ima stalno   |  20   |
|     |prebivališče na območju Občine Medvode  |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|2.    |Sprejem dvojčkov, trojčkov …       |  20   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|3.    |Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam v |  15   |
|     |preteklem letu in v vrtec ni bil     |      |
|     |sprejet, ker ni bilo prostora      |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|4.    |Otrok živi v enostarševski družini    |   8   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|5.    |Otrok obeh zaposlenih staršev, otrok   |   7   |
|     |dveh študentov, otrok enega zaposlenega |      |
|     |in drugega starša študenta, otrok enega |      |
|     |zaposlenega starša, če mu je otrok    |      |
|     |zaupan v vzgojo in varstvo na podlagi  |      |
|     |sodne odločbe              |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|6.    |V vrtec je že vključen otrokov sorojenec |   3   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|7.    |Družina z več otroki do petnajstega leta |      |
|     |starosti:                |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|7.a   |– štirje otroci ali več         |   3   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|7.b   |– trije otroci              |   2   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|8.    |Vsaj eden od staršev brez stalnega    |   2   |
|     |prebivališča v Občini Medvode je     |      |
|     |zaposlen na območju Občine Medvode    |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.«
5. člen
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 25. člena.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.
Št. 602-1/2011-3
Medvode, dne 18. marca 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.