Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

I 97/2013 Os-1476/14 , Stran 992
I 97/2013 Os-1476/14
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Albina Kaker, Jurčičeva 10, Kamnik, zaradi izterjave 7.661,26 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Albinu Kakerju, Jurčičeva 10, Kamnik (sedaj neznanega bivališča) se postavi začasno zastopnico, odvetnico Polono Rizman, Glavni trg 12, Kamnik. Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 6. 2. 2014