Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 1400255 Ob-2009/14 , Stran 972
Št. 1400255 Ob-2009/14
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. 3. Predmet javnega zbiranja ponudb Igrišče za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf, na parcelni št. 1387, k.o. Sp. Šiška. Namembnost prostora je športna dejavnost. Pogoji najema: – Pogodba za oddajo igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini golf ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf se podpiše za določen čas, za dobo do pet let od dneva podpisa. – Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. – Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemojemalca, vsaj enkrat mesečno. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, komunalne storitve). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 13. 3. 2013. – Cena celoletnega najema Igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini golf ter hišico za prodajo vstopnic za mini golf (upošteva se najboljši ponudnik). – Izklicna cena najemnine igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic znaša 1.500,00 € na mesec (cena ne vključuje DDV). – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe. – Najemnik je dolžan urediti igralne proge mini golfa, ograjo in hišico za prodajo vstopnic ter skrbeti za urejenost igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini golf ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf. – Najemnik je dolžan predložiti idejni predlog ureditve igralnih prog mini golfa v obsegu 18 stez, ograje in hišice za prodajo vstopnic ter idejni predlog ponudbe in programa, ki ju bo tam izvajal. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izvajanje dejavnosti. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa. – Najemodajalec dovoljuje prodajo sladoleda in pijače s strani najemnika, ob pridobitvi vseh potrebnih zakonskih dovoljenj. – Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti. 4. Višina najemnine Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf je 18.000,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 1.500,00 € brez DDV. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16. 4. 2014 do 11. ure plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade. Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb. 5. Drugi pogoji: Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive na, www.sport-Ljubljana.si, zložene po naslednjem vrstnem redu: – ponudbo (OBR-1); – opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe; – izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2); – izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3); – izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4); – izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5); – potrdilo o plačani varščini; – izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.); – fotokopijo dokazila o državljanstvu in – fotokopijo osebnega dokumenta. Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. 6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«. Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 16. 4. 2014 do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2014 ob 13. uri, v prostorih organizatorja. Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova prva ponudba. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani varščini ne priloži, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 31. 5. 2014. 7. Informacije: dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Luka Trškan – vodja Park Tivoli, tel. 031/259-244, ogled možen vsak delavnik med 9. in 15. uro, po predhodnem dogovoru. 8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru. 9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so breme organizatorja javnega zbiranja ponudb. 10. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana