Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 2524.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 19. seji dne 12. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I.
Občina Štore daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,95 EUR na efektivno uro, za nedeljske oziroma praznične dni pa 19,58 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 3,60 EUR na efektivno uro. Enak prispevek uporabnika velja tudi za nedeljske oziroma praznične dni.
III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, št. 032-0004/2010-26 z dne 18. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 33/11).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2014.
Št. 110-0003/2009-17
Štore, dne 17. marca 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.