Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

780. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013, stran 2469.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 37. seji dne 20. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2013 so realizirani v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/podskupina kontov          |    Zaključni|
|                       |    račun 2013|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |         |
|   |IN ODHODKOV              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  16.312.306,33|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  12.165.572,23|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček    |  10.229.313.00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 davki na premoženje        |   1.490.866,89|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve |    445.392,34|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.553.412,50|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od |   1.913.362,53|
|   |premoženja              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 takse in pristojbine       |    12.049,75|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 denarne kazni           |    12.025,52|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga     |    34.490,42|
|   |in storitev              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki      |    581.494,28|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    253.265,03|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih   |     7.872,73|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč   |    245.392,30|
|   |in neopredmetenih osnovnih sredstev  |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |    13.906,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov |     2.010,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |731 prejete donacije iz tujine    |    11.896,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.301.400,57|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih   |    723.037,41|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 prejeta sredstva iz drž. pror.  |    578.363,16|
|   |iz sreds. prorač. EU         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA           |    24.750,00|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |787 Prejeta sredstva iz drugih    |    24.750,00|
|   |evropskih inštitucij         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI            |  16.792.669,49|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   3.804.607,05|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim |    829.902,05|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 prispevki delodajalcev      |    129.183,67|
|   |za socialno varnost          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve   |   2.459.143,04|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 plačila domačih obresti      |    40.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve   |    346.678,29|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   7.063.897,34|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 subvencije            |    440.893,99|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 transferi posameznikom      |   3.671.862,58|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 transferi neprofitnim       |    760.399,31|
|   |organizacijam             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi   |   2.190.741,46|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   5.470.954,72|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev|   5.470.954,72|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    453.210,38|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 investicijski transferi fiz.   |    73.620,97|
|   |in prav. osebam, ki niso proračunski |         |
|   |uporabniki              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 investicijski transferi      |    379.589,41|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |   –480.363,16|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |         |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     1.564,69|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev    |     1.564,69|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|         |
|   |DELEŽEV                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    114.006,90|
|   |DELEŽEV                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev   |    114.006,90|
|   |in naložb               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   –112.442,21|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 domače zadolževanje        |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |    419.098,56|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 odplačilo domačega dolga     |    419.098,56|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  –1.011.903,93|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |   –112.442,21|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|   3.230.266,42|
|   |2012                 |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013.
4. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2013 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2014 znašajo 1.764.980,66 € in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.068.846,37 €;
– sredstva najemnin stanovanj v višini 17.055,40 €,
– sredstva okoljskih dajatev v višini 564.221,89 €,
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 114.857,00 €.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-2/2014
Ajdovščina, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.