Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 3533-02/2014-01 Ob-1935/14 , Stran 954
Št. 3533-02/2014-01 Ob-1935/14
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), objavlja
javno dražbo
za oddajo v najem stavbnih zemljišč v k.o. Kojsko
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih. II. Predmet oddaje v najem sta naslednji stavbni zemljišči: 1. parc. št. 339, k.o. 2290 Kojsko, v skupni površini 10.550 m2, 2. del parc. št. 338, k.o. 2290 Kojsko, v skupni površini 1.200 m2. Zemljišči sta primerni za kmetijsko obdelavo – vinograd. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki jo najemodajalec sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. IV. Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem: – Najemnik brez pisnega soglasja najemodajalca ne sme zemljišča oddati v podnajem. – Najemnik je poleg najemnine, dolžan plačevati tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (oz. davek na nepremičnine) ter stroške skladno s 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. – Najuspešnješi dražitelj je dolžan najkasneje do podpisa najemne pogodbe na transakcijski račun Občine Brda izplačati neamortizirano vrednost vinograda v znesku 25.650,00 EUR (ki bo nakazana prejšnjemu zakupniku). – Zemljišči se dajeta v najem za dobo 10 let od podpisa pogodbe. – Zemljišči bo najemnik uporabljal in obdeloval kot vinograd. V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Brda (velika sejna soba), Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, 16. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Brda posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila morajo prispeti na Občino Brda, najkasneje do 16. 4. 2014, do 10. ure. VI. Izklicna letna najemnina in najnižji znesek višanja: Višina izklicne letne najemnine za zemljišči znaša 470,00 EUR. Znesek višanja izklicne najemnine je 20,00 EUR. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 16. 4. 2014 do 10. ure, plačati varščino v višini izklicne letne najemnine na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109, z navedbo »dražbena varščina za javno dražbo najemnine za zemljišči v k.o. Kojsko«. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter način in rok plačila najemnine Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) v roku 30 dni od podpisa najemne pogodbe poračuna z letno najemnino za leto 2014, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku 10 dni po končani javni dražbi. Neamortizirano vrednost vinograda v znesku 25.650,00 EUR mora najugodnejši dražitelj nakazati na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, najkasneje do izteka roka za podpis najemne pogodbe. Najemodajalec bo za najem zemljišč izstavljal letni račun, in sicer v mesecu januarju za tekoče leto. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani oziroma državljani države članice EU. – Fizične osebe, ki so državljani RS morajo priložiti dokazila o državljanstvu in izvirnika osebnega dokumenta (na vpogled), kjer je razvidna EMŠO ter davčna številka. – Priložiti morajo telefonsko številko, na katero so doseglivi. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra društev pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original), iz katerega je razviden predmet najema ter priložena celotna številka TRR računa in ime banke za primer vračila varščine in osebnim dokumentom (na vpogled). – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku. – Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent ne more dražiti na javni dražbi. X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji: – Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 16. 4. 2014, do 10. ure (osebno dostavi v tajništvo Občine Brda ali pa listine priporočeno pošlje na Občino Brda po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod IX. točko). – Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. – Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod tč. IX odstopi od dražbe, varščina zapade v korist Občine Brda. – Dražbo bo vodila komisija imenovana s strani župana Občine Brda. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena najema. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo letno najemnino. – Javna dražba najemnine za zemljišči je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo letno najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe. – Javna dražba se glede predmeta najema šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. – Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v roku 15 dni po končani javni dražbi. – Če najugodnejši dražitelj odstopi od svoje ponudbe, Občina Brda zadrži že plačano varščino. – Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v določenem roku in če pred podpisom najemne pogodbe ne plača neamortizirane vrednosti vinograda v znesku 25.650,00 EUR na TRR Občine Brda, se šteje, da je odstopil od najema in najemodajalec zadrži prejeto varščino. XI. Informacije Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe dobijo na tel. 05/335-10-30. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Brda. Nepremičnini si lahko interesenti kadarkoli ogledajo na kraju samem. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Občina Brda