Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

776. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 2466.

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 99/12 in 62/13; v nadaljnjem besedilu: navodilo) se v tretjem odstavku 1. člena besedilo »podpisano s strani oseb odgovornih za pripravo poročila« nadomesti z besedilom »ki ga podpišejo osebe, odgovorne za pripravo poročila«.
2. člen
(1) V 2. členu se v drugem odstavku besedilo »registra pravnih oseb SURS« nadomesti z besedilom »Poslovnega registra Slovenije pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: Poslovni register Slovenije)«.
(2) V tretjem odstavku se za besedilom »kritnega sklada« doda besedilo »iz Poslovnega registra Slovenije«.
(3) V osmem odstavku se besedilo »ISO koda države izdajatelja (pogodbenika)« nadomesti z besedilom »koda države izdajatelja (pogodbenika) iz šifranta držav (standard ISO 3166). Če je izdajatelj (pogodbenik) mednarodna institucija (mednarodna vladna organizacija, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, kot sta na primer Mednarodni denarni sklad in Mednarodna banka za obnovo in razvoj, ali zveza držav, ki presega državne meje in na katero države članice prenesejo določene pristojnosti, in njuni organi), se vpiše kratica SNAT«.
(4) V desetem odstavku se besedilo »registra pravnih oseb SURS« nadomesti z besedilom »Poslovnega registra Slovenije«.
(5) V dvanajstem odstavku se za besedilom »(12) Naziv končnega lastnika izdajatelja (lastnika skupine) dodata nova dva stavka, ki se glasita: »Merila za presojo, kdo je končni lastnik, ki je upravljavsko, kapitalsko ali kako drugače udeležen v izdajatelju, določa 10. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K). V stolpcu (34) Opombe se navede odstotek delnic (deleža), ki ga ima navedeni končni lastnik.«
(6) V štiriindvajsetem odstavku se besedilo »Način revalorizacije« nadomesti z besedilom »Referenčna obrestna mera«.
3. člen
V prilogi navodila z naslovom »PRILOGA – ŠIFRANTI, ki se uporabljajo pri izpolnitvi poročila« (v nadaljnjem besedilu: priloga), se:
(1) v šifrantu iz 4. točke priloge z naslovom »šifrant vrste poročila« za podtočko 4.5. pika nadomesti s podpičjem in doda nova podtočka 4.6., ki se glasi:
»RNZVS: rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada«;
(2) v šifrantu iz 5. točke priloge z naslovom »šifrant vrst in podvrst naložb« za vrstico 21 01, ki se glasi »Udeležba v skladih zasebnega lastniškega kapitala«, doda nova vrstica, ki se glasi:
+--------+--------+-----------------------+
|22      |01      |Depoziti pri cedentih  |
+--------+--------+-----------------------+
(3) šifrant iz 6. točke priloge z naslovom »šifrant sektorjev« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»6. šifrant sektorjev (šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list Evropske unije, L174, Zvezek 56, z dne 26. junija 2013); šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povzema logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov).
6.1. Sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – gospodarske družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (vključuje banke in hranilnice)
S.123 – skladi denarnega trga (MMF)
S.124 – investicijski skladi razen MMF (vključuje družbe za upravljanje, vzajemne sklade, investicijske družbe)
S.125 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (vključuje družbe, ki se ukvarjajo s finančnim najemom, odkupom terjatev)
S.126 – izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (vključuje borznoposredniške družbe)
S.127 – lastne finančne institucije in posojilodajalci (vključuje holdinge)
S.128 – zavarovalne družbe (vključuje zavarovalnice in pozavarovalnice)
S.129 – pokojninski skladi (vključuje vzajemne pokojninske sklade in pokojninske družbe)
S.1311 – centralna država (vključuje neposredne in posredne proračunske uporabnike, javne sklade na ravni države, razen skladov socialne varnosti, SOD, DUTB)
S.1313 – lokalna država (vključuje občine, krajevne skupnosti, javne sklade in posredne proračunske uporabnike na lokalni ravni)
S.1314 – skladi socialne varnosti (vključuje ZZZS, ZPIZ, KAD)
S.14 – gospodinjstva
S.15 – nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.
6.2. Sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – gospodarske družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (vključuje banke in druge kreditne institucije)
S.223 – skladi denarnega trga (MMF)
S.224 – investicijski skladi razen MMF
S.225 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
S.226 – izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.227 – lastne finančne institucije in posojilodajalci
S.228 – zavarovalne družbe
S.229 – pokojninski skladi
S.2311 – centralna država (razen skladov socialne varnosti)
S.2312 – regionalna država (razen skladov socialne varnosti)
S.2313 – lokalna država (razen skladov socialne varnosti)
S.2314 – skladi socialne varnosti
S.24 – gospodinjstva
S.25 – nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo pri poročanju po stanju na dan 31. 3. 2014.
Št. 40151-0554/2014
Ljubljana, dne 24. marca 2014
EVA 2014-1611-0014
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.